ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

physical

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -physical-, *physical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physical(adj) เกี่ยวกับร่างกาย, Syn. bodily, corporal, corporeal, Ant. mental, spiritual
physical(adj) เกี่ยวกับรูปธรรม, See also: เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้, ที่สามารถสัมผัสได้, Syn. material, real
physical(adj) เกี่ยวกับธรรมชาติ, See also: เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ, เกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก
physical(adj) ทางวัตถุ, See also: ืทางกายภาพ, เกี่ยวกับวัตถุ
physical(adj) เกี่ยวกับฟิสิกส์, See also: เชิงฟิสิกส์
physical(adj) เกี่ยวกับตัณหาราคะ, See also: เกี่ยวกับความปรารถนาทางโลก, เกี่ยวกับกิเลสตัณหา
physical(n) การตรวจร่างกาย (ทางการแพทย์)
physical therapy(n) กายภาพบำบัด
physical strength(n) กำลังกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย
physical chemistry(n) เคมีศึกษาคุณสมบัติสัมพันธ์ระหว่างทางฟิสิกส์และทางเคมีของสาร, See also: วิชาเคมีกายภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
physical(ฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย, เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา, ทางวัตถุ, โดยรูปร่าง, โดยพละของธรรมชาติ, แท้จริง, แน่แท้, เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ. n. การตรวจร่างกาย., See also: physicalness n., Syn. somatic, carnal
physical therapyn. กายภาพบำบัด
metaphysical(เมท'ทะฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับ metaphysics, สมมุติขึ้นเอง, เลื่อนลอย, แต่งขึ้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
physical(adj) ทางร่างกาย, กายภาพ, ทางวัตถุ, เกี่ยวกับธรรมชาติ, แท้จริง
metaphysical(adj) เกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physical๑. -ธรรมชาติ๒. กายภาพ๓. -ร่างกาย, -กาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical crueltyการกระทำทารุณต่อร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical depreciationการเสื่อมค่าทางวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical diagnosisกายวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical disabilityความพิการทางร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical examinationการตรวจร่างกาย, กายพินิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical factข้อเท็จจริงที่ปรากฏ, ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical forceการใช้กำลังทำร้ายร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical geologyธรณีวิทยากายภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
physical handicapความเสียเปรียบทางร่างกาย, ความด้อยสมรรถภาพทางร่างกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physical Analysisการวิเคราะห์ทางกายภาพ, Example: การตรวจสอบน้ำและน้ำเสียเพื่อกำหนดลักษณะทาง กายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่น สี กลิ่น รส [สิ่งแวดล้อม]
Physical anthropologyมานุษยวิทยากายภาพ [TU Subject Heading]
Physical appearanceภาพสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Physical checkการตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่ [การบัญชี]
physical contactการสื่อด้วยการสัมผัส, พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยใช้การสัมผัสเป็นสื่อบอกความหมายซึ่งกันและกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Physical descriptionลักษณะทางกายภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Physical descriptionลักษณะทางกายภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Physical distribution of goodsการจัดจำหน่าย [TU Subject Heading]
Physical education and trainingพลศึกษา [TU Subject Heading]
Physical education for childrenพลศึกษาสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
physical(adj) involving the body as distinguished from the mind or spirit, Ant. mental
physical(adj) relating to the sciences dealing with matter and energy; especially physics
physical(adj) having substance or material existence; perceptible to the senses
physical(adj) according with material things or natural laws (other than those peculiar to living matter)
physical(adj) characterized by energetic bodily activity
physical(adj) concerned with material things
physically(adv) in accord with physical laws
forcible(adj) impelled by physical force especially against resistance, Syn. strong-arm, physical

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Physical

a. 1. Of or pertaining to nature (as including all created existences); in accordance with the laws of nature; also, of or relating to natural or material things, or to the bodily structure, as opposed to things mental, moral, spiritual, or imaginary; material; natural; as, armies and navies are the physical force of a nation; the body is the physical part of man. [ 1913 Webster ]

Labor, in the physical world, is . . . employed in putting objects in motion. J. S. Mill. [ 1913 Webster ]

A society sunk in ignorance, and ruled by mere physical force. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. Of or pertaining to physics, or natural philosophy; treating of, or relating to, the causes and connections of natural phenomena; as, physical science; physical laws. “Physical philosophy.” Pope. [ 1913 Webster ]

3. Perceptible through a bodily or material organization; cognizable by the senses; external; as, the physical, opposed to chemical, characters of a mineral. [ 1913 Webster ]

4. Of or pertaining to physic, or the art of medicine; medicinal; curative; healing; also, cathartic; purgative. [ Obs. ] “Physical herbs.” Sir T. North. [ 1913 Webster ]

Is Brutus sick? and is it physical
To walk unbraced, and suck up the humors
Of the dank morning? Shak. [ 1913 Webster ]


Physical astronomy, that part of astronomy which treats of the causes of the celestial motions; specifically, that which treats of the motions resulting from universal gravitation. --
Physical education, training of the bodily organs and powers with a view to the promotion of health and vigor. --
Physical examination (Med.), an examination of the bodily condition of a person. --
Physical geography. See under Geography. --
Physical point, an indefinitely small portion of matter; a point conceived as being without extension, yet having physical properties, as weight, inertia, momentum, etc.; a material point. --
Physical signs (Med.), the objective signs of the bodily state afforded by a physical examination.
[ 1913 Webster ]

physicalism

n. (Philosophy) The doctrine that matter is the only reality.
Syn. -- materialism. [ WordNet 1.5 ]

physicality

n. A preoccupation with satisfaction of physical drives and appetites; -- of people.
Syn. -- animalism. [ WordNet 1.5 ]

Physically

adv. In a physical manner; according to the laws of nature or physics; by physical force; not morally. [ 1913 Webster ]

I am not now treating physically of light or colors. Locke. [ 1913 Webster ]

2. According to the rules of medicine. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He that lives physically must live miserably. Cheyne. [ 1913 Webster ]

physicalness

physicalness n. The quality of being physical; consisting of matter; materiality.
Syn. -- materiality, corporeality. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is my physical existence any more improbable than your own?การมีตัวตนของผม ไม่ควรเหมือนกับคุณหรือยังไง Oh, God! (1977)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
Physical therapy?กายภาพบำบัด? 2010: The Year We Make Contact (1984)
But we haven't gotten physical or anything yet, understand?แต่เราไม่ได้มีอะไรกัน สักอย่าง เข้าใจไหม? Akira (1988)
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ Wuthering Heights (1992)
You lost all your power over the physical world... once you transferred in here.แกสูญเสียอำนาจ ในโลกความเป็นจริง ตั้งแต่ที่แกย้าย จิตสำนึกทั้งหมดเข้ามาในนี้แล้ว The Lawnmower Man (1992)
All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.ว่าพวกเขาโดยนำมาทางกายภาพและ การล่วงละเมิดทางจิตใน? In the Name of the Father (1993)
You have no physical evidence...ผ่านทางสิ่งที่ฝังอยู่ในจมูก Deep Throat (1993)
Physical things.เรื่องอย่างว่า Wild Reeds (1994)
She was 17... and Nature's bride, fresh and fair, and unacquainted with the miracle of physical love.เธออายุ 17 บริสุทธิ์ สดใสและใสซื่อ Don Juan DeMarco (1994)
Today's the day Carol and I first consummated our physical relationship.วันนี้เป็นวัน ที่ฉันและคารอล มีความสัมพันธ์ทางร่างกาย เป็นครั้งแรก The One with George Stephanopoulos (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physicalAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
physicalA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
physicalAn injury occurred during the physical education lesson.
physicalAs long as I am physically able to.
physicalEveryday physical exercise is indispensable to your health.
physicalEveryone should periodically receive a physical examination.
physicalFor a person who is in good physical condition, climbing mountains is a cinch.
physicalGenerally speaking men are physically stronger than women.
physicalHe had to contend against physical suffering.
physicalHe has endured physical and mental pain.
physicalHe is in good physical condition.
physicalHe suits a ballplayer mentally, too, physically, too.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมแรง(v) physically help, Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, ร่วมมือ, ร่วมแรงกาย, Example: ไม่ว่ายุคไหนชาวชนบทก็ยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว, Thai Definition: ช่วยเหลือกันในทางกำลังร่างกาย
พยานวัตถุ(n) physical evidence, Example: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานวัตถุต่างๆ มากมาย ที่ยืนยันในการกระทำความผิดของผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้, Count Unit: สิ่ง, อย่าง, อัน, ชิ้น, Thai Definition: หลักฐาน หรือวัตถุที่ใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ออกแรง(v) physically help, See also: provide support, Example: มีชาวบ้านจำนวนมากเอาใจใส่กุลีกุจอออกแรงช่วยเหลือการงานของแกอย่างตั้งอกตั้งใจ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ใช้กำลังช่วย
ภูมิศาสตร์กายภาพ(n) physical geography, See also: geophysics, Example: วิชาภูมิศาสตร์แบ่งเป็นหลายแขนง เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์การเกษตร ภูมิศาสตร์การเมือง, Thai Definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่แวดล้อมตัวมนุษย์
พลศึกษา(n) physical education, Syn. วิชาพลศึกษา, Example: ในโรงเรียนบางแห่ง ครูกับนักเรียนลงสนามฝึกพลศึกษาด้วยกัน, Count Unit: วิชา, Thai Definition: การศึกษาในทางบำรุงกายโดยวิธีออกกำลัง
พละ(n) physical education, Syn. พลศึกษา, วิชาพละ, วิชาพละศึกษา, Example: เด็กผู้ชายมักชอบเรียนวิชาพละมากกว่าเด็กผู้หญิง, Count Unit: วิชา, Thai Definition: วิชาที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง
โรคทางกาย(n) physical ailment, Example: ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคประสาท โรคระบบประสาท และโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากโรคจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
สมรรถภาพทางกาย(n) physical fitness, See also: physical ability/capability/efficiency, Syn. สมรรถภาพทางร่างกาย, Example: สมรรถภาพทางกายของเขาลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเขาไม่ค่อยจะออกกำลังกายและดื่มของมึนเมามากเกินไป, Thai Definition: ความสามารถทางร่างกาย
ทางกายภาพ(adj) physical, Example: สมบัติทางกายภาพของน้ำประปาคือ ไม่มีสี กลิ่น และรส
ทางกาย(adj) physical, Syn. ทางร่างกาย, Example: ความต้องการทางร่างกายของมนุษย ์มีอยู่อย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวคู่จริง[dāo khū jing] (n, exp) EN: binary double star ; physical double souble
กาย[kāi] (n) EN: body ; physical form ; physique  FR: corps [ m ] ; physique [ m ]
กายบริหาร[kāibørihān] (n) EN: exercise ; physical exercises  FR: exercice physique [ m ]
กายภาพ[khāiyaphāp] (adj) EN: physical  FR: physique
กายภาพบำบัด[khāiyaphāpbamtat] (n, exp) EN: physical therapy ; physiotherapy   FR: physiothérapie [ f ]
การฝึกซ้อมร่างกาย[kān feuksøm rāngkāi] (n, exp) EN: physical training
กิจกรรมทางกาย[kitjakam thāng kāi] (n, exp) EN: physical activity  FR: activité physique [ f ]
อ่อนกำลัง[øn kamlang] (adj) EN: weak (physically)  FR: faible (physiquement)
พล[phala] (n) EN: force ; strength ; physical strength ; power  FR: force [ f ] ; force physique [ f ] ; puissance [ f ]
พลศึกษา = พละศึกษา (r.)[phalaseuksā] (n) EN: physical education  FR: éducation physique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
physical
physicals
physically
physically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physical
physically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健身[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ,  ] physical exercise; gymnastics for fitness #5,241 [Add to Longdo]
体检[tǐ jiǎn, ㄊㄧˇ ㄐㄧㄢˇ,   /  ] physical check-up; short for 體格檢查|体格检查 #6,002 [Add to Longdo]
体力[tǐ lì, ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ,   /  ] physical strength; physical power #6,452 [Add to Longdo]
体能[tǐ néng, ㄊㄧˇ ㄋㄥˊ,   /  ] physical capability; stamina #8,286 [Add to Longdo]
共鸣[gòng míng, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] physical resonance; sympathetic response to sth #11,995 [Add to Longdo]
物力[wù lì, ㄨˋ ㄌㄧˋ,  ] physical resources (as opposed to labor resources) #12,875 [Add to Longdo]
肉体[ròu tǐ, ㄖㄡˋ ㄊㄧˇ,   /  ] physical body #13,505 [Add to Longdo]
理化[lǐ huà, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ,  ] physical and chemical #19,602 [Add to Longdo]
体力劳动[tǐ lì láo dòng, ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ,     /    ] physical labor #25,842 [Add to Longdo]
物理化学[wù lǐ huà xué, ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ,     /    ] physical chemistry #43,189 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgangskontrolle { f }physical exit control [Add to Longdo]
bauliche Anlage { f } | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
körperliche Bewegung { f }physical exercise [Add to Longdo]
Block { m } (Platte; Disk)physical record [Add to Longdo]
Körperverletzung { f } | fahrlässige Körperverletzung { f } | schwere Körperverletzung { f } | schwere Körperverletzung { f } | vorsätzliche Körperverletzungphysical injury; bodily injury | physical injury resulting from negligence | grievous bodily harm | mayhem [ Am. ] | malicious wounding [Add to Longdo]
Leibesübungen { pl }physical exercise [Add to Longdo]
objektiver (subjektiver) Tatbestandphysical (mental) elements of the offence (offense [ Am. ]) [Add to Longdo]
Zugangskontrolle { f }physical access control [Add to Longdo]
direktleitende Verbindung { f }physical connection [Add to Longdo]
physikalische Größenphysical values [Add to Longdo]
physikalisches Hindernisphysical barrier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロック[burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n, vs) (4) { comp } block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P) #214 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n, n-suf, ctr) (6) (See 代・だい・2, 代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) #686 [Add to Longdo]
体育[たいいく, taiiku] (n) physical education; gymnastics; athletics; (P) #2,079 [Add to Longdo]
肉(P);宍[にく(肉)(P);しし, niku ( niku )(P); shishi] (n) (1) flesh; (2) meat; (3) (にく only) the physical body (as opposed to the spirit); (4) (にく only) thickness; (5) (にく only) (See 印肉) ink pad; (P) #3,833 [Add to Longdo]
避ける(P);除ける[さける(避ける)(P);よける(P), sakeru ( sake ru )(P); yokeru (P)] (v1, vt) (1) (よける only) to avoid (physical contact with); (2) (さける only) to avoid (situation); (v1) (3) to ward off; to avert; (P) #4,437 [Add to Longdo]
体操[たいそう, taisou] (n, vs, adj-no) gymnastics; physical exercises; calisthenics; (P) #4,897 [Add to Longdo]
理学[りがく, rigaku] (n) (1) physical science (e.g. chemistry, biology, etc.); (2) physics; (3) lixue (Song-era Chinese philosophy); (4) (arch) (See 哲学) philosophy; (P) #6,310 [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) #7,318 [Add to Longdo]
容姿[ようし, youshi] (n) (physical) appearance (of a person); one's face and figure; (P) #7,528 [Add to Longdo]
体力[たいりょく, tairyoku] (n) physical strength; (P) #7,559 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
基本物理表現[きほんぶつりひょうげん, kihonbutsurihyougen] basic physical rendition, PD PR [Add to Longdo]
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR [Add to Longdo]
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR [Add to Longdo]
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no) [Add to Longdo]
物理アドレス[ぶつりアドレス, butsuri adoresu] physical address [Add to Longdo]
物理インタフェース[ぶつりインタフェース, butsuri intafe-su] physical interface [Add to Longdo]
物理エラー[ぶつりエラー, butsuri era-] physical error [Add to Longdo]
物理コネクション[ぶつりこねくしょん, butsurikonekushon] physical connection [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top