ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beastly

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beastly-, *beastly*, beast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beastly[ADJ] น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial

English-Thai: Nontri Dictionary
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're not asking you to build the beastly rockets or push the button.เราไม่ได้ขอให้คุณที่จะสร้างจรวดเยี่ยงสัตว์หรือกดปุ่ม The Russia House (1990)
What a beastly girl.โอ้วดุดันจริงๆ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
All of them beastly but not quite so beastly as the caterpillars.พวกนี้มันร้าย แต่ก็ไม่เท่ากับหนอนผี้เสื้อ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- Well, bloody bugger to you, you beastly bastard.เกิดอะไรขึ้น มีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณโกรธ The King's Speech (2010)
BEASTLYบีสลี่ย์ เทพบุตรอสูร Beastly (2011)
Not quite so beastly now, am I?ข้าไม่ดูน่าเกลียดน่ากลัวเท่าไหร่เลย ใช่มั้ยล่ะ Lacey (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beastly    (j) bˈiːstliː (b ii1 s t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ, / ] beastly desire, #94,198 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hundewetter {n}beastly weather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beastly \Beast"ly\ (b[=e]st"l[y^]), a.
   1. Pertaining to, or having the form, nature, or habits of, a
    beast.
    [1913 Webster]
 
       Beastly divinities and droves of gods. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterizing the nature of a beast; contrary to the
    nature and dignity of man; brutal; filthy.
    [1913 Webster]
 
       The beastly vice of drinking to excess. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Abominable; as, beastly weather. [Colloq. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Bestial; brutish; irrational; sensual; degrading.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beastly
   adv 1: in a beastly manner; "she behaved beastly toward her
       mother-in-law"
   adj 1: very unpleasant; "hellish weather"; "stop that god-awful
       racket" [syn: {beastly}, {hellish}, {god-awful}]
   2: resembling a beast; showing lack of human sensibility;
     "beastly desires"; "a bestial nature"; "brute force"; "a dull
     and brutish man"; "bestial treatment of prisoners" [syn:
     {beastly}, {bestial}, {brute(a)}, {brutish}, {brutal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top