ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

动画

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -动画-, *动画*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动画[dòng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] animation; cartoon, #6,034 [Add to Longdo]
动画[dòng huà piān, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧㄢ, / ] cartoon; animation, #12,620 [Add to Longdo]
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] computer animation, #156,693 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's Ren and Stimpy.[CN] 那是莱恩和史丁比(纯搞笑恶心动画) Clueless (1995)
Ever since, she's lived with different people, selling pictures.[CN] 没怎么动画笔 朋友交一大堆 画也快卖完了 Emmanuelle 3 (1977)
special Animation:[CN] 特别动画 Memories of Underdevelopment (1968)
Glorious Five-Year Plan Sputnik Tractor[CN] 你们是谁,我要看《邮递员帕特》 (幼儿动画 Oil (1982)
- Teach, how about the main feature?[CN] - 老师,正片应该要放什么? (以前电影院,在正片放映之前会放些动画片) Blackboard Jungle (1955)
This is the crossroads for me.[CN] (Magoo 50年代一动画人物 形容又老 又笨) Sweet Smell of Success (1957)
The Rocky Bullwinkle Show?[CN] 以及动画 Police Academy 3: Back in Training (1986)
An animated cat just walked into the squad room. Hello.[CN] 一只动画猫刚走进房间,你还不明白? Last Action Hero (1993)
It was a situation he seemed to revel in, describing a vivid picture of himself leading a last-man defence of a devastated Whitehall.[CN] 为同事描述一副他自己在被摧毁的白厅领导一场战至最后一人 的防御战的生动画面,似乎是他最着迷于的一种情况 Alone: May 1940-May 1941 (1973)
Critics said it was the most effective use of live and animation technique ever put on film.[CN] Critics said it was the most effective use of live and animation technique... 影评界称赞这是迄今真人和动画合成技术 ...ever put on film. That's Entertainment! (1974)
I had 20 years in this outfit when you were sitting in front of the TV watching Bugs Bunny, gnawing on your Fudgsicle.[CN] 我在这里工作了32年了 当你坐在电视前看动画片时 吃你的口香糖就工作了 Blue Thunder (1983)
Claudio Fornari is a renowned artist. You should be honoured his brush is at your disposition.[CN] 唐伯虎是有名艺术家 他给你挥动画刷是你的荣幸 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top