ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

animadversion

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -animadversion-, *animadversion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animadversion[N] การวิพากษ์วิจารณ์, Syn. blame, comment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animadversion    (n) ˌænɪmædvˈɜːʴʃən (a2 n i m a d v @@1 sh @ n)
animadversions    (n) ˌænɪmædvˈɜːʴʃənz (a2 n i m a d v @@1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Animadversion \An`i*mad*ver"sion\, n. [L. animadversio, fr.
   animadvertere: cf. F. animadversion. See {Animadvert}.]
   1. The act or power of perceiving or taking notice; direct or
    simple perception. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The soul is the sole percipient which hath
       animadversion and sense, properly so called.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Monition; warning. [Obs.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. Remarks by way of criticism and usually of censure;
    adverse criticism; reproof; blame.
    [1913 Webster]
 
       He dismissed their commissioners with severe and
       sharp animadversions.         --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. Judicial cognizance of an offense; chastisement;
    punishment. [Archaic] "Divine animadversions." --Wesley.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stricture; criticism; censure; reproof; blame; comment.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 animadversion
   n 1: harsh criticism or disapproval [syn: {censure},
      {animadversion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top