หรือคุณหมายถึง acceß?
Search result for

access

(153 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -access-, *access*, acces
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
access[N] การระเบิดอารมณ์, See also: การปะทุของอารมณ์
access[VT] เข้า, See also: เข้าไป, Syn. get at, enter
access[VT] ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
access[N] ทางเข้า, Syn. entrance, passage, way
access[N] สิทธิ์ในการเข้าพบ
access[N] สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
accessory[N] เครื่องประดับตามสมัยนิยม, See also:
accessory[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม, See also: , Syn. additional, extra
accessory[ADJ] ซึ่งสมรู้ร่วมคิด, See also:
accessory[N] ผู้สมรู้ร่วมคิด, See also:

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
inaccessible(adj) ซึ่งเข้าไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
access๑. เข้าถึง๒. การเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access๑. การเข้าถึง๒. การออกสู่ทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
access๑. เข้าถึง๒. การเข้าถึง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
access armก้านเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access codeรหัสการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access deniedข้อความห้ามเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access doorช่องทางเข้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access levelระดับการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access mechanismกลไกการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accessการเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accessการเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accessเข้าถึง
การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน หรือเข้าถึงโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ [คอมพิวเตอร์]
Access โปรแกรมแอคเซส
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ผลิตและนำออกจำหน่ายโดยบริษัทไมโครซอฟต์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในระบบวินโดวส์ [เศรษฐศาสตร์]
Accessการเข้าถึง [การแพทย์]
Access and Benefit Sharingการแบ่งปันผลประโยชน์และการเข้าถึง [การทูต]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [TU Subject Heading]
Access pointจุดเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Accessoire {n} | Accessoires {pl}[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง
accessory (n) เครื่องประดับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My access is unrestricted.ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ Odyssey (2008)
I want access to Lex's phone records from the day he made the call.ฉันต้องการดูข้อมูลการโทรของเล็กซ์ ตั้งแ่ต่ที่เขาใช้โทรศัพท์ Odyssey (2008)
Access denied.เชื่อมต่อไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
Access denied.เชื่อมต่อไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
What's the access code?รหัสผ่านคืออะไร Dead Space: Downfall (2008)
How could i? I had no access.ทำยังไงละ ผมเข้าไปไม่ได้ Not Cancer (2008)
When you sleep with the same person over and over, that's when you need accessories.คุณนอนกับคนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า นั่นเมื่อจำเป็น Lucky Thirteen (2008)
We need access.เราต้องการเข้าไป The Itch (2008)
Nords crew up with the Mayans... gives 'em numbers, access to guns.พวกนอร์ดเป็นลูกน้องให้กับพวกมายัน ให้พวกมัน มีส่วนร่วมเรื่องปืน Pilot (2008)
R3, access the computer and find the inventory manifest.อาร์ทรี เจาะเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วค้นหารายการสินค้า Downfall of a Droid (2008)
I can't access my feelings.ผมเข้าถึงความรู้สึกตัวเองไม่ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
We'll need Goldie to open secured hatches and access the station's computer for us.เราต้องการโกลดี้ เพื่อไปเปิดประตูทางเข้า และเจาะเข้าไป ในคอมพิวเตอร์ของสถานีให้เรา Duel of the Droids (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessA bridge gives access to the island.
accessAccess only.
accessAccessories were laid out on the shelf for sale.
accessAccess to A is available from B
accessAccess to a suspected underground nuclear facility.
accessAccess to the mountaintop is difficult.
accessAccess to the resort is quite easy.
accessAccess to worldwide communication industry resources.
accessAll members have access to these books.
accessAll students have access to the library.
accessAll the citizens of the city have access to the city library.
accessAll the students of the university have access to the university library.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เกี่ยวข้อง[N] accessory, See also: accomplice, confederate, Ant. บุคคลภายนอก, Example: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท, Thai definition: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้สมคบ[N] accomplice, See also: accessory, Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด, Example: เขาเป็นผู้สบคบกับขบวนการวางแผนลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศมานานแล้ว, Thai definition: ผู้ที่ร่วมคบคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้สมรู้ร่วมคิด[N] accessory, See also: accomplice, Example: การโจรกรรมครั้งนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดกันประมาณ 20 คน, Thai definition: ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกัน
เครื่องประกอบ[N] accessory, See also: addition, element, composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย
เครื่องเครา[N] accessory, See also: parts, things, Syn. เครื่อง, สิ่ง, สิ่งของ, Example: เขาเอาเครื่องเคราสำหรับหากินไปหมด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ง่าย[adj.] (chai-ngāi) EN: accessible   FR: accessible
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
การเข้าถึง[n.] (kān khaotheung) EN: access   FR: accès [m]
เข้าถึง[v.] (khaotheung) EN: access   FR: accéder
เข้าถึงได้ง่าย[adj.] (khaotheung dāi ngāi) EN: accessible   FR: accessible
ของประกอบ[n.] (khøng prakøp) EN: accessory ; supplementary item   FR: accessoire [m]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangchai phāinai bān) EN: household objects   FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องประกอบ[n.] (khreūang prakøp) EN: secutity   FR: accessoires [mpl]
เครื่องอุปกรณ์[n. exp.] (khreūang uppakøn) EN: implement ; articles for daily use   FR: accessoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCESS    AE1 K S EH2 S
ACCESSED    AE1 K S EH2 S T
ACCESSION    AH0 K S EH1 SH AH0 N
ACCESSING    AE1 K S EH2 S IH0 NG
ACCESSORY    AE0 K S EH1 S ER0 IY0
ACCESSIBLE    AE0 K S EH1 S AH0 B AH0 L
ACCESSORIES    AE0 K S EH1 S ER0 IY0 Z
ACCESSORIZE    AE0 K S EH1 S ER0 AY2 Z
ACCESSORIZED    AE0 K S EH1 S ER0 AY2 Z D
ACCESSIBILITY    AE2 K S EH0 S AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
access    (n) (a1 k s e s)
accessary    (n) (@1 k s e1 s @ r ii)
accession    (n) (a1 k s e1 sh @ n)
accessory    (n) (@1 k s e1 s @ r ii)
accessible    (j) (@1 k s e1 s @ b l)
accessions    (n) (a1 k s e1 sh @ n z)
accessaries    (n) (@1 k s e1 s @ r i z)
accessories    (n) (@1 k s e1 s @ r i z)
accessibility    (n) (@1 k s e2 s @ b i1 l i t ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckung {f} | Abdeckungen {pl}access cover; blanking cover | access covers; blanking covers [Add to Longdo]
Accessoire {n} | Accessoires {pl}accessory | accessories [Add to Longdo]
Anschlussleitung {f}access line; flex [Add to Longdo]
Auffahrtsrampe {f}access ramp [Add to Longdo]
Ausschalter {m}access standby switch [Add to Longdo]
Autobahneinfahrt {f}access road [Add to Longdo]
Passwort {n}access key [Add to Longdo]
Steuerregister {n} für Ein-Ausgabekanal [comp.]access control register [Add to Longdo]
Verkehrsausscheidungsziffer {f} (VAZ); Präfix {n}access code; traffic discriminating digit; (international) prefix [Add to Longdo]
Zufahrtsstraße {f}access road [Add to Longdo]
Zugriffsrate {f}access rate [Add to Longdo]
Zugang {m}; Zutritt {m} | Zugänge {pl} | Zugang verbotenaccess | accesses | access denied [Add to Longdo]
Zugangsberechtigung {f}; Zutrittsberechtigung {f}access authorization [Add to Longdo]
Zugangsbeschränkung {f}access limitations [Add to Longdo]
Zugangsgebühr {f}access charge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
アクセ[, akuse] (n) (abbr) (See アクセサリー) accessory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
存取[cún qǔ, ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, ] access [Add to Longdo]
市场准入[shì chǎng zhǔn rù, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄨㄣˇ ㄖㄨˋ, / ] access to markets [Add to Longdo]
易取得[yì qǔ dé, ㄧˋ ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, ] accessible [Add to Longdo]
易接近[yì jiē jìn, ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ, ] accessible [Add to Longdo]
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访 / ] access method [Add to Longdo]
通路[tōng lù, ㄊㄨㄥ ㄌㄨˋ, ] access [Add to Longdo]
通达[tōng dá, ㄊㄨㄥ ㄉㄚˊ, / ] access [Add to Longdo]
进接[jìn jiē, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ, / ] access [Add to Longdo]
进接服务[jìn jiē fú wù, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ ㄈㄨˊ ˋ, / ] access server [Add to Longdo]
配件挂勾[pèi jiàn guà gōu, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, / ] accessory hook [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Access \Ac*cess"\ (#; 277), n. [F. acc[`e]s, L. accessus, fr.
   accedere. See {Accede}.]
   1. A coming to, or near approach; admittance; admission;
    accessibility; as, to gain access to a prince.
    [1913 Webster]
 
       I did repel his letters, and denied
       His access to me.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The means, place, or way by which a thing may be
    approached; passage way; as, the access is by a neck of
    land. "All access was thronged." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Admission to sexual intercourse.
    [1913 Webster]
 
       During coverture, access of the husband shall be
       presumed, unless the contrary be shown.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. Increase by something added; addition; as, an access of
    territory. [In this sense accession is more generally
    used.]
    [1913 Webster]
 
       I, from the influence of thy looks, receive
       Access in every virtue.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. An onset, attack, or fit of disease.
    [1913 Webster]
 
       The first access looked like an apoplexy. --Burnet.
    [1913 Webster]
 
   6. A paroxysm; a fit of passion; an outburst; as, an access
    of fury. [A Gallicism]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 access
   n 1: the right to enter [syn: {entree}, {access}, {accession},
      {admission}, {admittance}]
   2: the right to obtain or make use of or take advantage of
     something (as services or membership)
   3: a way of entering or leaving; "he took a wrong turn on the
     access to the bridge" [syn: {access}, {approach}]
   4: a code (a series of characters or digits) that must be
     entered in some way (typed or dialed or spoken) to get the
     use of something (a telephone line or a computer or a local
     area network etc.) [syn: {access}, {access code}]
   5: (computer science) the operation of reading or writing stored
     information [syn: {access}, {memory access}]
   6: the act of approaching or entering; "he gained access to the
     building"
   v 1: obtain or retrieve from a storage device; as of information
      on a computer
   2: reach or gain access to; "How does one access the attic in
     this house?"; "I cannot get to the T.V. antenna, even if I
     climb on the roof" [syn: {access}, {get at}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top