ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accession

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accession-, *accession*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession

English-Thai: Nontri Dictionary
accession(n) การยอมรับ, การเข้าถึง, การครอบครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accessionการเริ่มปรากฏ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accession๑. การเข้าดำรงตำแหน่ง๒. ภาคยานุวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accession๑. การได้กรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์ (ก. แพ่ง)๒. ภาคยานุวัติ (ก. ระหว่างประเทศ)๓. การเข้าดำรงตำแหน่ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accession to the labour forceการเข้าสู่กำลังแรงงาน [ ดู entry into the labour force และ first accession to the labour force ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accession to the throneการขึ้นเสวยราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accession to the throneการขึ้นครองราชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accession, right ofสิทธิที่จะสืบราชสันตติวงศ์ (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessional toothฟันกรามแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
accessionภาคยานุวัติ หมายถึง การให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาภายหลังจากที่มีการลงนามในสนธิ สัญญาไปแล้ว [การทูต]
Accessionการภาคยานุวัติ คือการที่รัฐหนึ่งเข้าไปเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึ่งรัฐอื่น ๆ ได้วินิจฉัยตกลงก่อนแล้วและสนธิสัญญานั้นได้มีผลใช้บังคับก่อนแล้วด้วย บางที่ใช้คำ ?accession? ซึ่งตรงกับคำในภาษาฝรั่งเศสว่า ?adhésion? รัฐจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไม่ได้ นอกจากว่าในสนธิสัญญานั้นมีบทบัญญัติยอมให้รัฐอื่นเข้ามาเป็นภาคีด้วยได้ เช่น มาตรา 4 ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติบัญญัติไว้ว่า?(1) สมาชิกภาพในสหประชาชาติ เปิดรับบรรดารัฐอื่นๆ ทั้งหลายที่ยอมรับพันธกรณีที่ระบุไว้ในกฎบัตรปัจจุบันและองค์การสหประชาชาติ พิจารณาวินิจฉัยแล้วว่า รัฐนั้น ๆ สามารถและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีเหล่านั้น??(2) การรับรัฐใดๆ ดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกในสหประชาชาติจะเป็นผลสำเร็จก็ต่อเมื่อสมัชชาสหประชา ชาติได้ลงมติรับรองตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง? คือ เอกสิทธิ์ทางการทูตในการที่จะได้มีถิ่นพำนัก [การทูต]
Accession bookสมุดทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accession dateวันลงทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accession numberเลขทะเบียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession numberเลขทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessionQueen Elizabeth's accession to the throne.
accessionThere have been many accessions to the party.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accession

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accession
accessions

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzessionsjournal { n }accession book [Add to Longdo]
Beitritt { m } (zu einem Vertrag)accession (to an agreement) [Add to Longdo]
Beitrittsklausel { f }accession clause [Add to Longdo]
Beitrittsverhandlungen { pl }accession talks [Add to Longdo]
Einstellungsquote { f }accession rate [Add to Longdo]
Regierungsantritt { m }accession to power [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
登録[とうろく, touroku] (n, vs) registration; accession; register; entry; record; (P) #998 [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] (n, vs) inheritance; succession; accession; (P) #1,574 [Add to Longdo]
承継[しょうけい, shoukei] (n, vs) succession; accession; inheritance #12,972 [Add to Longdo]
更位[こうい, koui] (n) second accession of the same emperor [Add to Longdo]
受入れ;受入[うけいれ, ukeire] (n) accept; acceptance; accessioning [Add to Longdo]
重祚[じゅうそ;ちょうそ, juuso ; chouso] (n, vs) second accession to the throne [Add to Longdo]
践祚[せんそ, senso] (n) accession (to the throne) [Add to Longdo]
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] (n) { comp } accessioning of serials [Add to Longdo]
登極[とうきょく, toukyoku] (n, vs) (Imperial) accession [Add to Longdo]
入職率[にゅうしょくりつ, nyuushokuritsu] (n) (See 離職率) hiring rate; accession rate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受入れ[うけいれ, ukeire] accept, accessioning [Add to Longdo]
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] accessioning of serials [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] accession, registration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accession \Ac*ces"sion\, n. [L. accessio, fr. accedere: cf. F.
   accession. See {Accede}.]
   1. A coming to; the act of acceding and becoming joined; as,
    a king's accession to a confederacy.
    [1913 Webster]
 
   2. Increase by something added; that which is added;
    augmentation from without; as, an accession of wealth or
    territory.
    [1913 Webster]
 
       The only accession which the Roman empire received
       was the province of Britain.     --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) A mode of acquiring property, by which the owner of a
      corporeal substance which receives an addition by
      growth, or by labor, has a right to the part or thing
      added, or the improvement (provided the thing is not
      changed into a different species). Thus, the owner of
      a cow becomes the owner of her calf.
    (b) The act by which one power becomes party to
      engagements already in force between other powers.
      --Kent.
      [1913 Webster]
 
   4. The act of coming to or reaching a throne, an office, or
    dignity; as, the accession of the house of Stuart; --
    applied especially to the epoch of a new dynasty.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) The invasion, approach, or commencement of a
    disease; a fit or paroxysm. AS
    [1913 Webster]
 
   Syn: Increase; addition; augmentation; enlargement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accession
   n 1: a process of increasing by addition (as to a collection or
      group); "the art collection grew through accession"
   2: (civil law) the right to all of that which your property
     produces whether by growth or improvement
   3: something added to what you already have; "the librarian
     shelved the new accessions"; "he was a new addition to the
     staff" [syn: {accession}, {addition}]
   4: agreeing with or consenting to (often unwillingly);
     "accession to such demands would set a dangerous precedent";
     "assenting to the Congressional determination" [syn:
     {accession}, {assenting}]
   5: the right to enter [syn: {entree}, {access}, {accession},
     {admission}, {admittance}]
   6: the act of attaining or gaining access to a new office or
     right or position (especially the throne); "Elizabeth's
     accession in 1558" [syn: {accession}, {rise to power}]
   v 1: make a record of additions to a collection, such as a
      library

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top