Search result for

vers

(187 entries)
(0.0618 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vers-, *vers*, ver
English-Thai: Longdo Dictionary
overspeed(n vi vt adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verse[N] ร้อยกรอง, See also: โคลงกลอน, บทกวี, คำประพันธ์, Syn. poetry, poem, rhyme, Ant. prose
verse[N] บรรทัดหนึ่งในบทกลอน, Syn. line, stanza, quatrain
verse[VI] แต่งกลอน, See also: แต่งบทกวี, ประพันธ์บทกลอน
verse[VT] แสดงเป็นบทกวี, See also: เขียนเป็นคำประพันธ์
verse[ADJ] เกี่ยวกับบทกวี, See also: เกี่ยวกับคำประพันธ์
verso[N] หน้ากระดาษด้านซ้ายของหนังสือ, Syn. page
verst[N] หน่วยวัดระยะทางของรัสเซียสมัยก่อน, See also: มีค่าเท่ากับ .663 ไมล์หรือ 1.067 กิโลเมตร
versed[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์, See also: เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Syn. knowledgeable, skilled, Ant. unaware, unknowing
versus[PREP] ต่อสู้กับ, See also: (โดยเฉพาะทางกีฬาหรือกฎหมาย มีคำย่อว่า v หรือ vs), Syn. against
versus[PREP] เปรียบเทียบสองสิ่ง, See also: (เช่น ความคิด, ทางเลือก มีคำย่อว่า v หรือ vs)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
verse(เวิร์ส) n. โคลง,กลอนฉันท์หรือกาพย์,บทกวี,คำประพันธ์ที่เป็นจังหวะ,รูปแบบบทกวี,ตอนสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล. adj. เกี่ยวกับบทกวี. vt. แสดงออกเป็นบทกวี. vi. ทำให้เป็นบทกว', Syn. stanza,poetry
versed(เวิร์สทฺ) adj. มีประสบการณ์,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ., Syn. trained,schooled,practiced
versification(เวอซะฟะเค'เชิน) n. ศิลปะการทำให้เป็นบทกวี,ศิลปะการทำให้เป็นโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์,รูปแบบของโคลง กลอน ฉันท์หรือกาพย์,บทหวีที่เป็นจังหวะ,ส่วนที่เป็นจังหวะ
versify(เวอ'ซะไฟ) vt. ทำให้เป็นบทกวี,ทำให้เป็นโคลง กลอน ฉันท์หรือกาพย์., See also: verifier n., Syn. describe,compose verses
version(เวอ'เชิน) n. เรื่องราว,เรื่องเล่า,คำแปล,หนังสือแปล,บทแปล,การหันตำแหน่งทารกในครรภ์เพื่อช่วยให้คลอดได้ง่าย,ตำแหน่ง หรือทิศทางที่ผิดปกติของทารกในครรภ์., See also: versional adj., Syn. translation
verst(เวิร์สทฺ) n. หน่วยระยะทางของรัสเซียมีค่าเท่ากับ500ฟุตหรือ0.6629ไมล์หรือ1.067กิโลเมตร., Syn. verste
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
adversative(แอดเวอ' ซะทิฟว) adj.,n.ซึ่งมีความ หมายตรงกันข้าม,คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)

English-Thai: Nontri Dictionary
versatile(adj) เก่งหลายอย่าง,อเนกประสงค์
versatility(n) ความสามารถรอบตัว,ความอเนกประสงค์
verse(n) บทกวี,โคลงกลอน
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์
versification(n) การแต่งบทกวี,การแต่งโคลงกลอน,ฉันทลักษณ์
version(n) พากย์,เรื่องเล่า,คำแปล,บทแปล
versus(pre) ต่อสู้กัน,ตรงกันข้ามกับ,กับ,ต่อ
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vers de sociétéบทร้อยกรองวงสังคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
versatileติดกลาง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
verseบทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
versed cosineเวิร์สโคไซน์ [เขียนแทนด้วย covers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
versed sineเวิร์สไซน์ [เขียนแทนด้วย vers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
versicolor๑. หลากสี๒. -เปลี่ยนสีได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
version๑. รุ่น๒. แบบ๓. ฉบับ๔. ชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
version๑. การหมุน๒. การพลิก๓. การพลิกเด็กคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
version๑. รุ่น๒. แบบ๓. ฉบับ๔. ชุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
versus ("v") (L.)ระหว่าง...กับ... [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Verse drama, Thaiบทละครร้องไทย [TU Subject Heading]
Versificationแต่งเป็นโคลง [TU Subject Heading]
version numberหมายเลขรุ่น
หมายเลขที่กำหนดให้กับโปรแกรมเพื่อแสดงว่าได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์นั้นอย่างขนานใหญ่มากี่ครั้งแล้ว [คอมพิวเตอร์]
Version, Fetalการเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
versatile (adj ) เป็นได้ทั้งผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ, การมีเพศสัมพันธ์ของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง
versus (prep ) ปะทะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
That your version of morality?นั่นมาตราฐานศีลธรรมคุณหรือ? Last Resort (2008)
Your version is unrefined, amateurish, sloppyแต่ของเจ้านี่ช่างไร้ซึ่งความสวยงาม อ่อนหัด ไร้ระเบียบ Cloak of Darkness (2008)
This is my version of your "Cultivation"ทั้งหมดนั่นเป็นผลงาน ตามที่อาจารย์ได้สอนมา Portrait of a Beauty (2008)
Of what is good versus what is evil.ว่าอะไรดีอะไรชั่ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Make your teachers teach the true version of history, your soldiers attack on our command.ทำให้ครูสอนประวัติศาสตร์ที่แท้จริง ทหารคุณโจมตีศัตรูให้เรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And you do look like an older... sluttier version of the type of girl we would want.และคุณน่าจะดูแก่เกินกว่า.. คงเป็นลูกไม้ใหม่ของสาวๆ เพื่อต้องการอะไรซินะ The House Bunny (2008)
We're doing a little karaoke contest. Sororities versus fraternities.เรากำลังประกวดคาราโอเกะกันอยู่ สโมรสนนักศึกษาหญิงปะทะนักศึกษาชาย The House Bunny (2008)
We're on TV. We're like this bio-chem version of Bonnie and Clyde.กำลังออกทีวี เราเหมือน บอนนี่ กับ ไคลท์ ตอนอาวุธเคมี WarGames: The Dead Code (2008)
- Let's see. My favorite verse was:-คิดดูก่อน ฉันชอบท่อนนึง... Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
About the whole, uh, nature versus nurture thing,เรื่องเกี่ยวกับ ธรรมชาติสร้าง หรือ การเลี้ยงดู Safe and Sound (2008)
I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster Prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m.ขณะนี้ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า.. คุณเนลสัน แมนเดล่า จะได้รับการปล่อยตัว จากเรือนจำ วิคเตอร์ แวสแตร์.. Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
versDr. Faust was well versed in alchemy.
versWe will replace the current version with the upgrade.
versOn Jul 18th Mark/Space released an updated version of Missing Sync for Windows Mobile for the Mac OS X.
versWhat Microsoft is launching is a beta version of its "NetShow streaming server'); it supplies video and audio on demand.
versYou must ask for new version software.
versData can be transmitted from the main computer to yours, and vice versa.
versThat politician is well versed in internal and external conditions.
versThe difference between the two versions isn't clear.
versWe'll sing that song, omitting the last two verses.
versHe wrote several plays in verse.
versWhy do men behave like Apes, and vice versa?
versThe Mozilla Foundation released the latest version of its email/news-client software, "Thunderbird 2.0.0.14" on May 1st.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกลอน[N] poem, See also: verse, poetry, rhyme, Syn. คำประพันธ์, กลอน, บทกวี, ร้อยกรอง, Example: เขามักนิยมหนังสือที่แต่งเป็นคำกลอนเพราะมีสัมผัสคล้องจอง, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน
คำโคลง[N] verse, See also: poem, poetry, rhyme, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลงที่เพราะมาก
คำประพันธ์[N] verse, See also: poetry, rhyme, poem, Syn. โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน, Example: การเล่าเรื่องด้วยคำประพันธ์อาจไม่ทันใจและขัดความรู้สึกของคนสมัยปัจจุบัน, Count unit: บท
ร้อยกรอง[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. คำประพันธ์, Example: วรรณกรรมของยุโรปเองก็นิยมใช้ร้อยกรอง ก่อนหันมานิยมใช้การประพันธ์แบบร้อยแก้ว, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามฉันทลักษณ์
สักวา[N] form of poetry, See also: verse form, Example: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการเล่นเพลงเรือ สักวา, Count unit: บท, Thai definition: ชื่อกลอนแบบหนึ่ง บทหนึ่งมี 4 คำกลอน ขึ้นต้นด้วยคำสักวา และลงท้ายด้วยคำว่า เอย
กลอน[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. กวีนิพนธ์, ร้อยกรอง, Example: ในสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผู้หญิงรู้หนังสือเพราะกลัวจะเล่นเพลงยาวแต่งกลอนโต้ตอบกับผู้ชาย, Count unit: คำ, บท, Thai definition: คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ หรือ กาพย์ ก็ตาม
ความเก่งกาจ[N] ability, See also: versatility, Syn. ความสามารถ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: หัวหน้าใหญ่มีความเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน, Thai definition: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อันทเวิร์ป[TM] (Antwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
เอากลับกัน[v. exp.] (ao klapkan) FR: intervertir ; inverser
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux

CMU English Pronouncing Dictionary
VERSA    V ER1 S AH0
VERSE    V ER1 S
VERSED    V ER1 S T
VERSES    V ER1 S AH0 Z
VERSUS    V ER1 S AH0 S
VERSER    V ER1 S ER0
VERSUS    V ER1 S AH0 Z
VERSION    V ER1 ZH AH0 N
VERSACE    V ER0 S AA1 CH IY0
VERSACE    V ER0 S AA1 CH EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verse    (n) (v @@1 s)
verso    (n) (v @@1 s ou)
versed    (j) (v @@1 s t)
verses    (n) (v @@1 s i z)
versos    (n) (v @@1 s ou z)
versus    (in) (v @@1 s @ s)
versify    (v) (v @@1 s i f ai)
version    (n) (v @@1 sh @ n)
versions    (n) (v @@1 sh @ n z)
versatile    (j) (v @@1 s @ t ai l)

German-Thai: Longdo Dictionary
versäumen(vt) |versäumte, hat versäumt| พลาด เช่น Er hat die Ausstellung von Monets Kunstwerk versäumt. เขาพลาดงานนิทรรศการแสดงภาพของโมเนต์, See also: verpassen
verschiedenแตกต่างกันไป
verschlafen(vt) |verschläft, verschlief, hat verschlafen| นอนตื่นสาย เช่น Der Student hat immer verschlafen und Vorlesungen versäumt. นักศึกษาคนนี้นอนตื่นสายและขาดเรียนเสมอ
Verschmelzung(n) |die, pl. Verschmelzungen| การหลอมละลาย, การรวมตัวกัน, See also: S. Fusion, Schmelzen
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
verschwommen(adj adv) เลือนลาง, ไม่แน่ชัด, ไม่มุ่งหมาย , See also: A. klar,gezielt, deutlich
Versicherung(n) |die, pl. Versicherungen| การประกัน, การประกันภัย
versoffen(adj adv slang) เมา หรือ มึนเพราะดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Deine Stimme klingt irgendwie versoffen. = เวลาคุณพูด เสียงคุณเหมือนจะบอกว่า คุณเมาเลยนะ ( หรือว่า versoffene Stimme ก็ได้ ) 2° Mein Onkel ist immer versoffen. = ลุงฉันอะน่ะ เมาเป็นประจำ, See also: S. betrunken, A. bewusst,
versöhnen(vt) |versöhnte, hat versöhnt| คนสองคนหรือฝ่ายสองฝ่ายกลับมาปรองดองกันได้อีกครั้ง, See also: die Versöhnung
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verscherzen (vt) |verscherzte, hat verscherzt|

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
versoffensottish [Add to Longdo]
verstaubtdusted [Add to Longdo]
versuchen, den Lebensnerv zu treffen; aufs Ganze gehento go for the jugular [fig.] [Add to Longdo]
Verstopfung {f}occlusion [Add to Longdo]
Verschwommenheit {f}bleariness [Add to Longdo]
Verschwommenheit {f}blurriness [Add to Longdo]
Vers {m}line [Add to Longdo]
Vers {m} | Verse {pl} | einige Verse schreiben | in Versformverse | verses | to write some verse | written in verse [Add to Longdo]
Verspaar {n}; Reimpaar {n}couplet [Add to Longdo]
Versäumnis {n}dereliction [Add to Longdo]
Versäumnisgebühr {f}overdue fine (based upon a fixed charge per day/week) [Add to Longdo]
Versagen {m}; Misserfolg {m}; Versager {m}failure [Add to Longdo]
Versager {m} | Versager {pl}abnegator | abnegators [Add to Longdo]
Versagung {f} einer Baugenehmigungrefusal of a building permission [Add to Longdo]
Versammlung {f}; Sitzung {f} | eine Versammlung abhaltenmeeting | to hold a meeting [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律 [Add to Longdo]
凡尔赛[fán ěr sài, ㄈㄢˊ ㄦˇ ㄙㄞˋ, / ] Versailles (near Paris) [Add to Longdo]
反诗[fǎn shī, ㄈㄢˇ ㄕ, / ] verse criticizing officials; satirical verse [Add to Longdo]
对决[duì jué, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] versus; stand off between two opponents [Add to Longdo]
弗塞奇[fú sāi qí, ㄈㄨˊ ㄙㄞ ㄑㄧˊ, ] Versace (fashion designer) [Add to Longdo]
散曲[sǎn qǔ, ㄙㄢˇ ㄑㄩˇ, ] verse or song form from Yuan, Ming and Qing [Add to Longdo]
文本[wén běn, ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ, ] version; text [Add to Longdo]
版本[bǎn běn, ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, ] version; edition; release [Add to Longdo]
诗句[shī jù, ㄕ ㄐㄩˋ, / ] verse [Add to Longdo]
诗稿[shī gǎo, ㄕ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] verse manuscript [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
オーバーシュート[おーばーしゅーと, o-ba-shu-to] overshoot [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] code conversion, code translation [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
セル化[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
データ変換[データへんかん, de-ta henkan] data conversion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
了解[りょうかい, ryoukai] Verstaendnis [Add to Longdo]
亡い[ない, nai] verstorben, -tot [Add to Longdo]
供与[きょうよ, kyouyo] versorgen, gewaehren [Add to Longdo]
保険[ほけん, hoken] Versicherung [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] Verschoenerung, Ausschmueckung [Add to Longdo]
共謀[きょうぼう, kyoubou] Verschwoerung, heimliches_Einverstaendnis [Add to Longdo]
分かる[わかる, wakaru] verstehen [Add to Longdo]
勘当[かんどう, kandou] verstossen, enterben [Add to Longdo]
及第点[きゅうだいてん, kyuudaiten] Versetzungszensur [Add to Longdo]
合点[がてん, gaten] Verstaendnis, Einverstaendnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vers \Vers\, n. sing. & pl.
   A verse or verses. See {Verse}, n. [Obs.] "Ten vers or
   twelve." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vers [vɛr]
   at; to; toward; towards
   toward; towards
   verse
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vers [vɛrs]
   fresh; recent
   poem
   verse
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Vers [fɛrs] (n) , s.(m )
   line; verse
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top