Search result for

โคลง

(46 entries)
(0.0539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โคลง-, *โคลง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคลง [V] roll, See also: sway, shake, rock, Syn. เอียง, โคลงเคลง, โยก, Ant. นิ่ง, Example: เรือโคลงมากจนผู้โดยสารเมาเรือไปตามๆ กัน, Thai definition: เอียงไปเอียงมาหรือทำให้เอียงไปเอียงมา
โคลง [N] poem, See also: poetry, verse, Syn. กลอน, ร้อยกรอง, Ant. ร้อยแก้ว, Example: บทกวีหลายบทที่ทรงแต่งขึ้นก็มีแทรกอยู่ด้วยในหนังสือโคลงของท่าน, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ประเภทหนึ่ง มีสัมผัสและบังคับเอกโทตามตำราฉันทลักษณ์
โคลงกลอน [N] poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, Example: ผลงานของพระองค์มีอยู่มากมายหลายประเภท เช่น การโคลงกลอนบันทึกเรื่องราวต่างๆ เวลาเสด็จประพาส, Count unit: บท
โคลงเคลง [V] toss, See also: rock, sway, pitch, roll, Syn. โคลง, โยก, Ant. นิ่ง, Example: เรือโคลงเคลงตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มออกจากฝั่งทำให้ผู้โดยสารเมาเรือไปตามๆ กัน, Thai definition: ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คล้ายเรือโคลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคลง(โคฺลง) น. คำประพันธ์ประเภทหนึ่ง มีจำนวนคำในวรรคสัมผัสและบังคับเอกโทตามตำราฉันทลักษณ์.
โคลง(โคฺลง) ก. เอียงไปเอียงมาหรือทำให้เอียงไปเอียงมา เช่น เรือโคลง ว่าวโคลง โคลงเรือ โคลงหัว.
โคลงเคลง ๑ก. โคลงไปโคลงมา.
โคลงเคลง ๑ว. อาการที่รู้สึกวิงเวียนคล้ายอยู่ในเรือโคลง.
โคลงเคลง ๑ดูใน โคลง.
โคลงเคลง ๒(โคฺลงเคฺลง) น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Melastoma วงศ์ Melastomataceae ดอกสีชมพูหรือม่วงแดง เช่น ชนิด M. malathricum L.
โคลงโบราณน. ชื่อโคลงชนิดหนึ่งคล้ายโคลง ๔ มีบังคับสัมผัส แต่ไม่มีบังคับเอกโท เช่น โคลงมหาวิชชุมาลี โคลงมหาสินธุมาลี ซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำรากาพย์สารวิลาสินี.
กล้อ ๑โคลง เช่น เรือกล้อ ว่า เรือโคลง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคลง[n.] (khlōng) EN: poem ; verse   FR: poème [m] ; vers [m] ; poésie [f]
โคลง[v.] (khlōng) EN: roll ; sway ; shake ; rock   FR: tanguer
โคลงสิบสองพยางค์[n. exp.] (khlōng sip-søng phayāng) FR: alexandrin [m]
โคลงสี่สุภาพ[n. exp.] (khlōng sī suphāp) EN: quatrain   FR: quatrain [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrostic    [N] โคลงกระทู้
alexandrine    [N] โคลงกลอนที่มี 6 พยางค์
epic    [N] มหากาพย์, See also: โคลงเล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
fit    [N] นิทาน, See also: โคลง, เพลง, Syn. song, ballad, story
jig    [VT] เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็ว, See also: โคลงตัวไปมาอย่างรวดเร็ว, Syn. bounce, bob
labor    [VI] โคลง (เรือ), See also: โคลงเคลง, โต้คลื่น, Syn. roll, pitch
labour    [VI] โคลงเคลง (เรือ), See also: โคลงไปมา, Syn. roll, pitch
line    [N] โคลงบรรทัดหนึ่ง, See also: บาทหนึ่งของโคลง, Syn. a verse of poetry
pentameter    [N] โคลงที่มีการลงน้ำหนักเสียง 5 จังหวะ, Syn. meter
reel    [VI] โซเซ, See also: โคลงเคลง, เอียง, Syn. stagger, sway, totter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
alexandrine(แอลลิคซาน' ดริน) n. โคลงกลอนที่มี 12 พยางค์ -adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria
amphigory(แอม' ฟิกอรี) n. โคลงกลอนหรือกลุ่มประโยคที่ไร้ความหาย -amphigoric adj. (nonsensical parody, amphigouri
anacrusis(แอนนะครู' ซิส) n., (pl. cruses) พยางค์หรือบทที่ไม่ได้ออกเสียงหนัก ในบทแรกของโคลง. -anacrustic adj.
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
arsis(อาร์'ซิส) n., (pl. -ses) จังหวะขึ้น, จังหวะเมา, พยางค์เสียงหนัก (ในโคลงกลอนภาษาอังกฤษ
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
canto(แคน'โท) n. ส่วนที่สำคัญของโคลง (ฉันท์,กาพย์,กลอน) ที่ยาว, Syn. verse

English-Thai: Nontri Dictionary
ballad(n) โคลง,บทกวี
elegy(n) โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
foot(n) เท้า,ตีน,บาทา,ทหารราบ,จังหวะในโคลง
hexameter(n) โคลงภาษาอังกฤษที่มีหกจังหวะ
iambic(n) จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง
lyric(n) บทกลอนสั้นๆ,โคลงสั้นๆ
lyrical(adj) เกี่ยวกับโคลงสั้นๆ
poem(n) โคลง,บทกวี,บทร้อยกรอง
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม

Are you satisfied with the result?

Go to Top