Search result for

against

(80 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -against-, *against*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
against[PREP] ดูขัดแย้งกับ, See also: ดูขัดกับ
against[PREP] ต่อต้าน, See also: สู้กับ, Syn. opposite to
against[PREP] ต้าน, See also: ทวน, ทวนน้ำ
against[PREP] ทาบ, See also: พิง, พาด, แนบ
against[PREP] ปกป้องจาก
against[PREP] ปะทะกับ, See also: กระทบกับ
against[PREP] เป็นข้อเสียของ
against[PREP] เปรียบเทียบกับ
against[PREP] ฝืน, See also: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
thereagainst(แธร์อะเกนซฺทฺ') adv. ต่อต้านสิ่งนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
against all odds (phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
Why--why are you so against him?ทำไม... พี่ชอบต่อต้านเขานัก? Chuck in Real Life (2008)
Well, if you're plotting against chuck bass,ถ้าเธอวางแผนจัดการกับชัค แบส Pret-a-Poor-J (2008)
Your mom had a real gift for making people do anything against their will.แม่ของคุณมีพรสวรรค์ที่ทำให้คนทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำ Odyssey (2008)
Turned us against each other.ทำให้เราต่อสู้กันเอง Dead Space: Downfall (2008)
And you get value, you get leverage against him.คุณก็จะได้ประโยชน์.. คุณงัดข้อกับเค้าได้ Adverse Events (2008)
I'being held against my will.ผมกำลังถูกมัดอยู่.. Birthmarks (2008)
Now you want to bet against her?ตอนนี้คุณต้องการขัดขวางเธอ Joy (2008)
Other than you don't want to play basketball against him and he's dying?คนอื่นนอกจากคุณไม่ต้องการ เล่นบาสเก็ตบอลกับเขา และเขากำลังจะตาย Joy (2008)
So we have four reasons for leukemia, four reasons against.ดังนั้นเรามี 4 เหตุผล สำหรับลูคีเมีย Joy (2008)
Only need one against.4 เหตุผลบอกว่าไม่ใช่ บอกที่ไม่ใช่มาสักหนึ่งอย่าง Joy (2008)
You push against House, he's gonna push back.คุณผลักให้เฮาส์ เฮ็าส์ก็โยนกลับมา Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
againstA battle against hunger.
againstA cat was sharpening its claws against a post.
againstAccepting what you say, I'm still against the project.
againstAdvance against the wind.
againstAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
againstAgainst the snow, the white rabbit was invisible.
againstA house divided against itself can't stand.
againstAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
againstAll civilization is against war.
againstAll the clergy are against the new law.
againstAll the officers and men joined their efforts against the attack.
againstAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกเกม[ADV] against the rule, See also: unfairly, Syn. ผิดกติกา, Example: กรรมการปรับให้การแข่งขันเป็นโมฆะเพราะผู้แข่งขันเล่นนอกเกม, Thai definition: เล่นผิดกติกา, Notes: (สำนวน)
ต่อ[PREP] against, See also: oppose to, in opposition to, opposite to, Example: เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว, Thai definition: ประจันหน้า
ปฏิวาต[ADV] against the wind, Syn. ทวนลม, Ant. ตามลม, Example: เภตราแล่นล่องปฏิวาต
แข่งกับเวลา[V] against time, Example: คุณยายต้องต่อสู้กับความดื้อรั้นของหลานรักอย่างสุดกำลังเพื่อแข่งกับเวลา, Thai definition: กระทำการใดๆ เพื่อให้ทันเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching wēlā) EN: race against time   FR: courir contre le temps
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter

CMU English Pronouncing Dictionary
AGAINST    AH0 G EH1 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
against    (in) (@1 g e1 n s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegen Vorkasseagainst prepayment [Add to Longdo]
dagegenagainst it [Add to Longdo]
gegeneinanderagainst each other [Add to Longdo]
hiergegenagainst this [Add to Longdo]
polizeilich verbotenagainst the law [Add to Longdo]
regelwidrig {adj}against rules; contrary to rules [Add to Longdo]
wogegenagainst what [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に反して[にはんして, nihanshite] (exp) (See 反する・1) against; contrary to [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] against the law or discipline [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, / ] against wind [Add to Longdo]
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, ] against orders; to disobey; to refuse to accept orders [Add to Longdo]
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, / ] against the bristles (brush movement in painting) [Add to Longdo]
昧心[mèi xīn, ㄇㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] against one's conscience [Add to Longdo]
逆水[nì shuǐ, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, ] against the current; upstream [Add to Longdo]
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, ] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Against \A*gainst"\ (?; 277), prep. [OE. agens, ageynes, AS.
   ongegn. The s is adverbial, orig. a genitive ending. See
   {Again}.]
   1. Abreast; opposite to; facing; towards; as, against the
    mouth of a river; -- in this sense often preceded by over.
    [1913 Webster]
 
       Jacob saw the angels of God come against him.
                          --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. From an opposite direction so as to strike or come in
    contact with; in contact with; upon; as, hail beats
    against the roof.
    [1913 Webster]
 
   3. In opposition to, whether the opposition is of sentiment
    or of action; on the other side; counter to; in
    contrariety to; hence, adverse to; as, against reason;
    against law; to run a race against time.
    [1913 Webster]
 
       The gate would have been shut against her.
                          --Fielding.
    [1913 Webster]
 
       An argument against the use of steam. --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   4. By of before the time that; in preparation for; so as to
    be ready for the time when. [Archaic or Dial.]
    [1913 Webster]
 
       Urijah the priest made it, against King Ahaz came
       from Damascus.            --2 Kings xvi.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   {Against the sun}, in a direction contrary to that in which
    the sun appears to move.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top