ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อธิการบดี

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อธิการบดี-, *อธิการบดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อธิการบดี(อะทิกานบอดี) น. ตำแหน่งสูงสุดของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College presidentsอธิการบดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
chancellor of the university.อธิการบดีของมหาวิทยาลัย 2010: The Year We Make Contact (1984)
The dean suggests that I focus on something that might actually help mankind.อธิการบดีให้คิดเรื่องช่วยมนุษยชาติ The Time Machine (2002)
Your position as head of the Royal Academy.เก้าอี้อธิการบดีราชวิทยาลัยของคุณไง Around the World in 80 Days (2004)
I think it's good manners to pay respect to those chancellors and professors.ฉันคิดว่า มันคงจะดีที่จะไปเคารพ อธิการบดีและศาสตราจารย์ทั้งหลาย Episode #1.7 (2008)
Myung Hun, after you meet the Chancellor, you should go to the airport directly.มยองฮุน,หลังจากที่ลูกเข้าพบอธิการบดีแล้ว, ลูกควรจะตรงไปที่สนามบินเลย. Episode #1.7 (2008)
And I'm saying this not as her mother but as the chancelor of a major university.นี่ฉันพูดในฐานะอธิการบดีนะ ไม่ใช่เพราะเป็นแม่เขา Loyal and True (2008)
I had to break into the principal's officeฉันลอบเข้าไปในห้องอธิการบดี After School Special (2009)
The headmistress asked if I could come meet her at school.ท่านอธิการบดี ถามฉันว่า ถ้าฉันต้องเจอเธอที่โรงเรียน You've Got Yale! (2009)
We tried talking to him ourselves, we tried writing a letter, we tried the Ad Board, and we tried talking to the president of the university.เราพยายามจะคุยกับเขา พยายามเขียนจดหมาย ไปหาบอร์ดบริหาร คุยกับอธิการบดีของมหาลัย The Social Network (2010)
Oh, Chancellor Morton, how are you, sir?อธิการบดีมอร์ตัน เป็นไงมั่งครับ The Pants Alternative (2010)
It is my great honor to introduce the winner of this year's Chancellor's Award for Science, and my good friend Dr. Sheldon Cooper.และเป็นเกียรติยอ่างยิ่งที่จะแนะนำ ผู้ชนะรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของอธิการบดีปีนี้ เพื่อนที่แสนดีของผมเอง ดร.เชลด้อน คูเปอร์ The Pants Alternative (2010)
The dean's extended me the courtesy of auditing a few classes.อธิการบดีขยายเวลาให้ผม ที่จะรับเข้าเรียนต่อ Goodbye, Columbia (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
president[N] ประธาน, See also: อธิการบดี, ผู้มีอำนาจในการบริหาร, บุคคลสำคัญขององค์กร, Syn. director, chairman, VIP, Ant. laborer
rector[N] อธิการบดีของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย, Syn. dean, director

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prex(เพรค'ซี) n. ประธาน (โดยเฉพาะอธิการบดีมหาวิทยาลัย, Syn. president
prexy(เพรค'ซี) n. ประธาน (โดยเฉพาะอธิการบดีมหาวิทยาลัย, Syn. president
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
rector(เรค'เทอะ) n. อธิการโบสถ์,เจ้าคณะเขตปกครองของโบสถ์โปรเตสแตนต์,อธิการบดีของมหาวิทยาลัย, See also: rectorial adj. rectorate n.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
rector(n) อธิการบดี,อธิการวัด,เจ้าคณะ
rectory(n) วัด,บ้านพักอธิการบดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
学長[がくちょう, gakuchou] (n) อธิการบดี(ของมหาวิทยาลัย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top