Search result for

อุป

(130 entries)
(0.2531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุป-, *อุป*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
flame-thrower[เฟลม โทวเวอะ] (n ) อุปกรณ์ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟ เพื่อเผาต้นไม้ในบริเวณกว้าง ๆ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
遊具[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุป[FIXP] vice-, Syn. รอง, Thai definition: คำประกอบหน้าศัพท์ที่มาจากบาลีและสันสกฤต แปลว่า รอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปมา[V] compare, Syn. เปรียบเทียบ, Example: บุคลิกภาพนั้นอุปมาได้กับเครื่องยนต์ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหลายส่วน
อุปมา[N] simile, See also: metaphor, analogy, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ
อุปกรม[N] beginning, Syn. การตั้งต้น
อุปกรม[N] approach, Syn. การเข้าใกล้
อุปกรม[N] attempt, Syn. การพยายาม
อุปการ[N] support, See also: assistance, help, Syn. ความช่วยเหลือเกื้อกูล, ความอุดหนุน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปการ[V] help, See also: assist, aid, Syn. ช่วยเหลือเกื้อกูล, อุดหนุน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปจาร[N] approach, Syn. การเข้าใกล้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปจาร[N] vicinity, See also: surroundings, Thai definition: ที่ใกล้, บริเวณรอบๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปกรณ์(อุปะกอน, อุบปะกอน) น. เครื่องมือ, เครื่องใช้, เครื่องช่วย, เครื่องประกอบ
อุปกรณ์สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น เช่น ยางอะไหล่.
อุปกรม(อุปะกฺรม) น. การเข้าใกล้, การตั้งต้น, การพยายาม.
อุปการ ๒(อุปะกาน, อุบปะกาน) น. เรียกม้าที่ปล่อยในพิธีอัศวเมธ ว่า ม้าอุปการ.
อุปการ- ๑, อุปการะ(อุปะการะ-, อุบปะการะ-) น. ความช่วยเหลือเกื้อกูล, ความอุดหนุน, คู่กับ ปฏิการะ = การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ.
อุปการ- ๑, อุปการะ(อุปะการะ-, อุบปะการะ-) ก. ช่วยเหลือเกื้อกูล, อุดหนุน.
อุปการี(อุปะ-, อุบปะ-) น. ผู้ช่วยเหลือ, ผู้อุดหนุน, หญิงใช้ว่า อุปการิณี.
อุปการีดู อุปการ- ๑, อุปการะ.
อุปกาศ(อุปะกาด, อุบปะกาด) ก. แจ้งข่าว เรื่อง หรือข้อความ เช่น เขือไปอุปกาศแล้ว เขือมา (ลอ), ร้องอุปกาศสารแก่กรุงสญชัยปิตุราช (ม. ร่ายยาว หิมพานต์).
อุปกิณณะ(-ปะกินนะ) ว. ปกคลุมไว้, ปิดบังอยู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electric precipitatorอุปกรณ์กรองฝุ่นด้วยไฟฟ้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil stillอุปกรณ์กลั่นแยกน้ำมันหล่อลื่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive deviceอุปกรณ์กสานติ์, อุปกรณ์แพสซิฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
active deviceอุปกรณ์กัมมันต์, อุปกรณ์แอ็กทิฟ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
active deviceอุปกรณ์กัมมันต์, อุปกรณ์แอ็กทิฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression equipmentอุปกรณ์การอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expanderอุปกรณ์ขยายสัญญาณบีบอีด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tape deckอุปกรณ์ขับแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cruise controlอุปกรณ์คงความเร็วรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
welding accessoriesอุปกรณ์งานเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
MEMs devicesอุปกรณ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer storage devicesอุปกรณ์หน่วยเก็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Charge-coupled deviceอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer hardwareอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุม
เป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก
ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Pigอุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ, อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ ที่ใส่ไว้ในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ (pipeline) เพื่อใช้ทำความสะอาดท่อส่ง
โดยมันจะไหลไปในท่อตามแรงดันของน้ำมันหรือก๊าซที่ไหลไป และจะติดอุปกรณ์สำหรับตรวจดูว่าส่วนใดของท่อสึกกร่อนหรือชำรุดด้วย [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not around death, around death as an obstacle.ไม่ใช่รอบๆความตาย รอบๆความตายเป็นอุปสรรค Not Cancer (2008)
I'm not giving you any more of my stuff.ฉันไม่ได้อุปกรณ์นายไปมากเท่าไหร่ Adverse Events (2008)
Divorce was metaphorical.การหย่าเป็นคำอุปมา Adverse Events (2008)
I also think his metaphors are tough enough to decipher after he's said them.ผมก็คิดของเขาเป็นคำอุปมาอุปมัยยาก พอที่จะถอดรหัสหลังจากที่เขากล่าวว่า Birthmarks (2008)
And, no, that one wasn't a metaphor.ไม่ใช่ นั่นเป็นคำอุปมา Lucky Thirteen (2008)
You think an asthma inhaler could be used as a sex toy?คุณคิดว่าไงยาพ่นขยายหลอดลม อาจใช้เหมือนอุปกรณ์ทางเพศ Lucky Thirteen (2008)
The agency web site is filled with prospective parents.เวปไซด์ของตัวแทนใส่รูป ของครอบครัวที่จะมาอุปถัมภ์ Joy (2008)
And cloud the diagnosis with side effects.และเป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัย จากผลข้างเคียง ของการใช้ยา The Itch (2008)
You do know they page me when that much surgical equipment is signed out.คุณก็รู้ พวกเขาเพจเรียกฉันเมื่อ มีอะไรมากกว่าอุปกรณ์ผ่าตัด ถูกเบิกไป The Itch (2008)
To avoid foster care, she got a G.E.D.เพื่อหลีกเลี่ยงจากการต้องอยู่บ้านอุปถัมภ์ เธอสอบGEDได้ Emancipation (2008)
Is chatting about lousy foster parentsคุยเกี่ยวกับพ่อแม่อุปถัมภ์\ ที่เลี้ยงดูมาแบบห่วยๆ Emancipation (2008)
My foster parents were great.พ่อแม่อุปถัมภ์ฉันดีมาก Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปกรณ์[n.] (uppakøn) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct   FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป[n. exp.] (uppakøn kløng thāi rūp) EN: photographic equipment ; photo supplies   FR: équipement photographique [m] ; accessoires photographiques [mpl]
อุปกรณ์การเกษตร[n. exp.] (uppakøn kān kasēt) EN: agricultural equipment   FR: machine agricole [f]
อุปกรณ์การเขียน[n. exp.] (uppakøn kān khīen) EN: stationery   FR: articles de bureau [mpl]
อุปกรณ์การเดินทาง[n. exp.] (uppakøn kān doēnthāng) EN: luggage ; baggage   
อุปกรณ์การเรียนการสอน[n. exp.] (uppakøn kān rīen kān søn) EN: teaching aid ; educational aid   
อุปกรณ์การแพทย์[n. exp.] (uppakøn kān phaēt) EN: medical appliance ; medical device   FR: appareil médical [m]
อุปกรณ์ขนถ่าย[n. exp.] (uppakøn khonthāi) EN: conveyor   
อุปกรณ์ครบครัน[adj.] (uppakøn khropkhran) EN: fully equipped   
อุปกรณ์ควบคุม[n. exp.] (uppakøn khūapkhum) EN: control equipment   FR: instrument de contrôle [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accident[N] เหตุร้าย, See also: อุปัทวเหตุ
ado[N] ความวุ่นวาย, See also: อุปสรรค, ความยุ่งยาก, Syn. fuss, trouble
afterburner[N] อุปกรณ์ช่วยในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
apparatus[N] เครื่องมือ, See also: อุปกรณ์, เครื่องช่วย, Syn. appliance, equipment
applicator[N] อุปกรณ์ง่าย ๆ
archery[N] อุปกรณ์การยิงธนู
attachment[N] อุปกรณ์ยึดติด, See also: อุปกรณ์ติดตั้ง, Syn. fastening
ballcock[N] อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถังหลังโถชักโครก (มีลูกบอลติดไว้)
bar[N] อุปสรรค, See also: เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง
barrier[N] อุปสรรค, Syn. obstacle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
allusion(อะลู' เชิน) n. การพาดพิงถึง, การหมายถึง, คำอุปมา, Syn. mention, reference)

English-Thai: Nontri Dictionary
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
aid(vt) ช่วยเหลือ,อุปถัมภ์,สงเคราะห์
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
appurtenances(n) อุปกรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Anti-electric shock equipmentอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
conceptual metaphor (n phrase) อุปลักษณ์มโนทัศน์
See also: R. cognition
core[คอร์] (n) อุปกรณ์ที่ลักษณะเป็นแท่งยาวทรงกระบอก ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน
See also: S. mama, A. mama, R. core
detriment (n vi vt modal ver) อุปกรณ์โด้รับความเสียหาย
fittingอุปกรณ์เชื่อมต่อ
Mass Hysteria (n name ) อุปทานหมู่
memristor (n ) อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีสมบัติในการต้านการผ่านของกระแสไฟฟ้า โดยค่าความต้านทานจะเปลี่ยนไปตามทิศทางและปริมาณกระแสที่เคยได้รับก่อนหน้า
pneumograph (n ) อุปกรณ์บันทึกกำลังแรงความเร็วของการขยับหน้าอกระหว่างการหายใจเข้า-ออกรัดรอบหน้าอก
props (n ) อุปกรณ์ประกอบฉาก
SASD (jargon slang) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบเรียงลำดับ ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรงได้ เช่น สายเทปบันทึกเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
照明機器[しょうめいきき, shoumeikiki] (n) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
機器[きき, kiki] Thai: อุปกรณ์เครื่องมือ English: machinery and tools
障害[しょうがい, shougai] Thai: อุปสรรค English: obstacle

German-Thai: Longdo Dictionary
entwickeln(vt) |entwickelte, hat entwickelt| พัฒนา, วิวัฒนาการ เช่น Hast du das Gerät entwickelt? เธอพัฒนาอุปกรณ์ชี้นนี้หรือ
in Betrieb nehmen(phrase) เริ่มใช้ เปิดเครื่อง(อุปกรณ์ เครื่องมือ)
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaut| ถอดชิ้นส่วนโดยใช้อุปกรณ์ออก เช่น das Gerät ausbauen
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. eichen
Korkenzieher(n) |der, pl. Korkenzieher| อุปกรณ์สำหรับเปิดจุกคอร์ก เช่น ขวดไวน์
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, See also: S. unterstützen

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top