Search result for

-glitter-

(33 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: glitter, *glitter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glitter[VI] ส่องแสงสุกใส, See also: ระยิบระยับ, ระยับ, พร่างพราง, แพรวพราว, ทอประกาย, เป็นประกาย, สุกใส, แวววาว, Syn. glisten, glimmer
glitter[N] แสงแวววาว, See also: แสงระยิบระยับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glitter(กลิท'เทอะ) n.,vi. (สะท้อน,ส่อง) แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,สิ่งที่เปล่งแสงแวววับ., See also: glitteringly adv. glittery adj., Syn. gleam,glint

English-Thai: Nontri Dictionary
glitter(n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glitter(vi) ส่องแสงเป็นประกาย,ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's glittering so brightly my heart is beating wildly.มันดูเหมือนหัวใจเต้นดังไปทั่ว Akai ito (2008)
Everything glittered and was golden.ทุกอย่างแวววาวสีทองระยิบระยับ Frost/Nixon (2008)
Colorful and glitteringสีสันแ ละแ สงระยิบระยับ Episode #1.9 (2009)
It glitters in the dark.ก็มันระยิบระยับในที่มืดๆไง Dogtooth (2009)
"You're plastered with glitter and goo from head to toe, ""เธอผ่านการแปลงโฉม ศัลยกรรมตั้งแต่หัวจรดเท้า" Football, Feminism and You (2009)
Apparently there was a boob job and a bad relationship and the rising cost of glitter.งานที่ใช้นมหาเงินแล้วก็ความสัมพันธ์แย่ๆ แล้วกลิตเตอร์ก็ขึ้นราคาด้วย The Glamorous Life (2010)
We're glitterati.พวกเราดูโดดเด่น Hell-O (2010)
They sell scented soaps and lotions, some of which contain glitter.เขาขายสบู่และโลชั่นกลิ่นหอม บ้างผสมกากเพชรด้วย The Large Hadron Collision (2010)
- Are you wearing glitter?นี่นายโรยกากเพชรหรอ? Live Free or Twihard (2010)
That's a lot of glitter. I'll put mine on in the car.กากเพชรเยอะจัง พ่อจะใส่ไว้ในรถนะ Back to School (2010)
Oh, and Becky, next year, when you trick or treat as me, you'll need to be clutching a bright, glittering local Emmy.และเบ็คกี้ ปีหน้าตอนเธอมาเล่น หลอกหรือให้กับฉันละก็ เธอจะได้จับรางวัล Emmy ท้องถิ่นที่แสนระยิบระยับด้วย The Rocky Horror Glee Show (2010)
That's why we feed them glitter, Finn.เราถึงได้ให้มันกินกลิตเตอร์ไง ฟินน์ Furt (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glitterAll that glitters is not gold. [Proverb]
glitterThat glittering accessory doesn't go with your sweatshirt. Try this on!
glitterThe stars are glittering above.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันวาว[V] glitter, See also: be glossy, be shiny, be glittery, Syn. แวววาว, Ant. หมอง, มัว, Example: ผ้าฟูยีเป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งของทางภาคใต้ของไทยที่บางเบา มันวาว ดูหรูหรา แต่ราคาไม่แพง, Thai definition: ลักษณะที่ใสสว่าง
ฉายแวว[V] shine, See also: glitter, Example: ดวงตาของหญิงคนนั้นฉายแววปริวิตกเล็กน้อย
พราว[V] dazzle, See also: glitter, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: ดวงหน้าของหญิงสาวพราวไปด้วยหยดน้ำ, Thai definition: มีมากมาย
แวววาว[V] glitter, See also: glint, glisten, shine, sparkle, Syn. แวววับ, แวววาม, Example: ดวงตาของเขาแวววาว แข็งกร้าวเหมือนแววตาของงูจงอาง, Thai definition: มีแสงกลอกกลิ้งเป็นประกายอยู่ข้างใน
แวว[N] glitter, See also: light, sparkle, glint, twinkling, Example: แม้เขาจะเป็นดาราตลกแต่ก็มีสง่าราศี ดวงตามีแววสุกใสแฝงด้วยรอยยิ้มอย่างมีเมตตา, Thai definition: แสงที่สุกใสวูบวาบ
แวว[N] glitter, See also: light, sparkle, glint, twinkling, Example: แม้เขาจะเป็นดาราตลกแต่ก็มีสง่าราศี ดวงตามีแววสุกใสแฝงด้วยรอยยิ้มอย่างมีเมตตา, Thai definition: แสงที่สุกใสวูบวาบ
ส่องรัศมี[V] glitter, See also: glow, shine, gleam, radiate, Syn. เปล่งรัศมี, แผ่รัศมี, Example: รูปปั้นส่องรัศมีเป็นแสงสีทองออกมาอย่างน่าประหลาดใจ, Thai definition: ส่องแสงสว่างพวยพุ่งออกมาจากจุดกลาง

CMU English Pronouncing Dictionary
GLITTER    G L IH1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glitter    (v) (g l i1 t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Christbaumkugel {f}; Weihnachtsbaumkugel {f}; Weihnachtskugel {f} | Christbaumkugeln {pl}; Weihnachtsbaumkugeln {pl}; Weihnachtskugeln {pl}glitter ball | glitter balls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glitter \Glit"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Glittered}; p. pr. &
   vb. n. {Glittering}.] [OE. gliteren; akin to Sw. glittra,
   Icel. glitra, glita, AS. glitenian, OS. gl[imac]tan, OHG.
   gl[imac]zzan, G. gleissen, Goth. glitmunjan, and also to E.
   glint, glisten, and prob. glance, gleam.]
   [1913 Webster]
   1. To sparkle with light; to shine with a brilliant and
    broken light or showy luster; to gleam; as, a glittering
    sword.
    [1913 Webster]
 
       The field yet glitters with the pomp of war.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To be showy, specious, or striking, and hence attractive;
    as, the glittering scenes of a court.
 
   Syn: To gleam; to glisten; to shine; to sparkle; to glare.
     See {Gleam}, {Flash}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glitter \Glit"ter\, n.
   A bright, sparkling light; brilliant and showy luster;
   brilliancy; as, the glitter of arms; the glitter of royal
   equipage. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glitter
   n 1: the quality of shining with a bright reflected light [syn:
      {glitter}, {glister}, {glisten}, {scintillation},
      {sparkle}]
   2: the occurrence of a small flash or spark [syn: {glitter},
     {sparkle}, {coruscation}]
   v 1: be shiny, as if wet; "His eyes were glistening" [syn:
      {glitter}, {glisten}, {glint}, {gleam}, {shine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top