ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วาบวับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วาบวับ-, *วาบวับ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา วาบวับ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *วาบวับ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยะยับว. ระยับ, ยิบ ๆ, วาบวับ.
เสียวซ่านก. รู้สึกวาบวับเข้าไปในหัวใจด้วยความกำหนัดยินดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pretty shiny.วาบวับดีนะ Chuck Versus the Crown Vic (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วาบวับ[adv.] (wāp wap) EN: glitteringly   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top