ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glisten

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glisten-, *glisten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glisten(vi) ระยิบระยับ, See also: เปล่งประกาย, แพรวพราว, Syn. gleam, glimmer
glisten with(phrv) เป็นมันวาวด้วย, See also: เป็นเงามันด้วย, ส่องแสงเป็นประกาย, ส่องแสงแวววาว, Syn. gleam with, glitter with
glisten with(phrv) ตาเป็นประกายของ (ความรู้สึกบางอย่าง), Syn. gleam with, glitter with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glisten(กลิส'เซิน) vi. ระยิบระยับ, ส่องแสงแวววับ, สะท้อนแสง., See also: glistenly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
glisten(n) แสงระยิบ, แสงวับ, แสงแวววาว, แสงระยิบระยับ
glisten(vi) ส่องแสงระยิบ, ส่องแสงแวววับ, ส่องแสงแวววาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It glistens for meมันจุดประกายให้ฉัน March of the Penguins (2005)
Where the sun glistens over the water. "เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงเหนือท้องน้ำ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
A blade glistens in the moon light.ใบมีดที่ส่องประกายท่ามแสงจากดวงจันทร์ Episode #1.10 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพรว(adj) gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
แวววับ(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ, Example: ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ส่องแสงแวววับอยู่กลางแดด, Thai Definition: มีแสงสุกใสวูบวาบเป็นประกายระยิบระยับ
แวววาม(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ, Thai Definition: มีแสงกลอกกลิ้งอยู่ข้างใน
แวววาว(adj) glittering, See also: glistening, sparkling, twinkling, shining, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ, Example: ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า, Thai Definition: ที่เปล่งแสงเป็นประกาย
แวววาว(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ
ยอง(adj) brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นประกาย[pen prakāi] (v, exp) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten  FR: étinceler ; scintiller
แวววาม[waēowām] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวววาม[waēowām] (adv) EN: glisteningly
แวววาว[waēowāo] (v) EN: glitter ; glint ; glisten ; shine ; sparkle
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining
แวววับ[waēowap] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวววับ[waēowap] (adv) EN: glisteningly
แวบวับ[waēpwap] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
แวบวาบ[waēpwāp] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
วาบ[wāp] (adv) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly  FR: soudainement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
glisten
glistened
glistening
glistening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glisten
glistens
glistened
glistening

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ,    /   ] glistening yellow #71,394 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] glistening plumage of birds #235,416 [Add to Longdo]
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ,   /  ] glistening teardrops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらきら(P);キラキラ[kirakira (P); kirakira] (adv, adv-to, vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
ぬめっと[numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
白露[しらつゆ;はくろ, shiratsuyu ; hakuro] (n) (1) glistening dew; (2) (はくろ only) (See 二十四節気) "white dew" solar term (approx. Sept 8) [Add to Longdo]
氷刃[ひょうじん, hyoujin] (n) sharp, glistening sword [Add to Longdo]
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k, vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glisten \Glis"ten\ (gl[i^]s"'n), v. i. [imp. & p. p.
   {Glistened}; p. pr. & vb. n. {Glistening}.] [OE. glistnian,
   akin to glisnen, glisien, AS. glisian, glisnian, akin to E.
   glitter. See {Glitter}, v. i., and cf. {Glister}, v. i.]
   To sparkle or shine; especially, to shine with a mild,
   subdued, and fitful luster; to emit a soft, scintillating
   light; to gleam; as, the glistening stars.
 
   Syn: See {Flash}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glisten
   n 1: the quality of shining with a bright reflected light [syn:
      {glitter}, {glister}, {glisten}, {scintillation},
      {sparkle}]
   v 1: be shiny, as if wet; "His eyes were glistening" [syn:
      {glitter}, {glisten}, {glint}, {gleam}, {shine}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top