Search result for

glowing

(39 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glowing-, *glowing*, glow
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glowing[ADJ] ซึ่งส่องแสงเรืองรอง, See also: ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งมีแสงแวววาว, Syn. gleaming, lustrous
glowing[ADJ] กระตือรือร้น, Syn. ardent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glowing avalancheเถ้าถล่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It gave me, like, this glowing tan.มันทำผิวฉันแดง เหมือน... แบบนี้ The House Bunny (2008)
But underneath that beautiful, glowing skin, I still had that cold.แต่ภายใต้ความสวย ผิวเปล่งปลั่ง ฉันยังต้องเป็นหวัด The House Bunny (2008)
You're absolutely glowing tonight, grandma Pearl.คืนนี้ คุณส่องแสงจริง ๆ คุณยาย Made of Honor (2008)
While the sparks were still glowing, he already glorified that temporary peace.ถึงแม้ไฟสงครามจะยังไม่มอดดับลง แต่สันติสุข ก็กำลังเข้ามาเยือนเช่นกัน Goemon (2009)
Well, the people I've interviewed have spoken in such glowing terms about phil and patty, at a certain point, you have to wonder if it's too good to be true.คนที่ฉันไปสัมภาษณ์มามักพูดในด้านดีของฟิลกับแพตตี้ ในจุดหนึ่ง คุณก็ต้องสงสัยว่ามันดีเกินจริง London. Of Course (2009)
He's really glowing in real life.ฉันว่า เขามีดูมีออร่ามากเลย Episode #1.9 (2009)
Now, I want you to imagine a golden glowing ball radiating warmth and safety.ฉันอยากให้นายจินตนาการ ลูกบอลสีทองเปล่งประกายความอบอุ่น และปลอดภัย Hard-Hearted Hannah (2009)
~~ Your face is glowing ~~# ใบหน้าเธอสดใส # Ballad (2009)
- There. REBECCA: He's glowing, man.เขาส่องแสงแวววาว Momentum Deferred (2009)
The security strip on this bill is glowing blue.แถบป้องกันบนธนบัตร สะท้อนเป็นสีฟ้า Hostile Takeover (2009)
Wow You are ... glowingว้าว คุณกำลังเรืองแสง Monsters vs. Aliens (2009)
No, no Susan, you're like, really glowing You're greenไม่ ซูซาน คุณเหมือน เรืองแสงจริงๆ ตัวคุณเป็นสีเขียว Monsters vs. Aliens (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glowingA red light was glowing in the dark.
glowingThe coal was glowing in the fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่งปลั่ง[ADJ] radiant, See also: glowing (with health), Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง, Ant. หมอง, Example: เธอมีใบหน้าที่เปล่งปลั่งเป็นเสน่ห์ทำให้มีคนมาชอบอยู่เรื่อย, Thai definition: ที่มีน้ำมีนวลดี
เรือง[ADJ] shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
ปลั่ง[ADJ] shining, See also: glowing, brilliant, Syn. ผ่องใส, มีน้ำมีนวล, Example: เพชรน้ำงามจะมีประกายสุกปลั่งแวววับ
แผ้ว[ADJ] glowing, See also: shining, irradiate, clear, flat, clean, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, Ant. เศร้า, หมอง, Example: ท่านชอบเด็กที่มีหน้าตาแผ้วผ่องใส มองแล้วสบายตา, Thai definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่ขุ่นมัว
แวม[ADJ] glowing, See also: glittering, sparkling, twinkling, shining, Syn. เรืองๆ, วับแวม, วับวาม, Example: เราเห็นแสงแวมของหิ่งห้อยแต่ไกล, Thai definition: ลักษณะของแสงที่เห็นเคลื่อนไหวอยู่เรืองๆ ไรๆ
แมงคาเรือง[N] luminous wood-louse, See also: glowing centipede, Syn. แมงคา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตะเข็บชนิดที่ตัวเรืองแสงเมื่ออยู่ในที่มืด ขนาดเล็กเท่าก้านไม้ขีด ยาว 3.5 - 4.5 เซนติเมตร มีจำนวนปล้อง 30 - 66 ปล้องหรือมากกว่า ขายาวกว่าความยาวของปล้องมาก อาศัยอยู่ตามที่รกรุงรัง กองขยะมูลฝอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent   FR: brillant ; luisant
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously   
ยองใย[adj.] (yøngyai) EN: fine ; clear ; healthily ; glowingly ; lovely ; bright   

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOWING    G L OW1 IH0 NG
GLOWINGLY    G L OW1 IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glowing    (v) (g l ou1 i ng)
glowingly    (a) (g l ou1 i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronzeschneehöschen {n} [ornith.]Glowing Puffleg [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
茜差す空;茜さす空[あかねさすそら, akanesasusora] (n) glowing sky [Add to Longdo]
赫奕[かくえき;かくやく, kakueki ; kakuyaku] (adj-t,adv-to) (arch) bright; beaming; brilliant; glowing [Add to Longdo]
彩雲[さいうん, saiun] (n) glowing clouds [Add to Longdo]
熱雲[ねつうん, netsuun] (n) glowing cloud [Add to Longdo]
燠火;熾火[おきび, okibi] (n) glowing ember (either red hot charcoal or the glowing remains of burnt firewood); live charcoal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glow \Glow\ (gl[=o]), v. i. [imp. & p. p. {Glowed} (gl[=o]d); p.
   pr. & vb. n. {Glowing}.] [AS. gl[=o]wan; akin to D. gloeijen,
   OHG. gluoen, G. gl["u]hen, Icel. gl[=o]a, Dan. gloende
   glowing. [root]94. Cf. {Gloom}.]
   [1913 Webster]
   1. To shine with an intense or white heat; to give forth
    vivid light and heat; to be incandescent.
    [1913 Webster]
 
       Glows in the stars, and blossoms in the trees.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit a strong, bright color; to be brilliant, as if
    with heat; to be bright or red with heat or animation,
    with blushes, etc.
    [1913 Webster]
 
       Clad in a gown that glows with Tyrian rays.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And glow with shame of your proceedings. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To feel hot; to have a burning sensation, as of the skin,
    from friction, exercise, etc.; to burn.
    [1913 Webster]
 
       Did not his temples glow
       In the same sultry winds and acrching heats?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The cord slides swiftly through his glowing hands.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   4. To feel the heat of passion; to be animated, as by intense
    love, zeal, anger, etc.; to rage, as passior; as, the
    heart glows with love, zeal, or patriotism.
    [1913 Webster]
 
       With pride it mounts, and with revenge it glows.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Burns with one love, with one resentment glows.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 glowing \glowing\ adj.
   1. softly bright or radiant.
 
   Syn: aglow(predicate), lambent, luminous, lucent.
     [WordNet 1.5]
 
   2. highly enthusiastic; as, glowing praise.
    [WordNet 1.5]
 
   3. brilliantly colored and apparently giving off light.
 
   Syn: fluorescent.
     [WordNet 1.5]
 
   4. afire; as, glowing embers. [prenominal]
 
   Syn: burning.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glowing
   adj 1: highly enthusiastic; "glowing praise"
   n 1: the amount of electromagnetic radiation leaving or arriving
      at a point on a surface [syn: {radiance}, {glow},
      {glowing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top