ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dazzling

D AE1 Z AH0 L IH0 NG   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dazzling-, *dazzling*, dazzl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dazzling[ADJ] น่าประหลาดใจ, See also: น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์, Syn. astonishing, stupefying, bedazzling
dazzling[ADJ] สว่างสุกใส, See also: พร่างพราย, แพรวพราว, สุกใส, เป็นประกาย, แวววาว, Syn. brilliant, bright, shiny

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's a dazzling urbanite like you doing in a rustic setting like this?หนุ่มกรุงแบบนายมาทำอะไร ในเมืองสั่ว ๆ แบบนี้ Blazing Saddles (1974)
A dazzling place I never knewที่ๆ น่าตื่นตา ตั้งแต่ฉันเคยรู้จักมา Aladdin (1992)
dazzling beauties, they object.ล้วนแต่งดงาม พวกเขาจะคัดค้าน Don Juan DeMarco (1994)
It's just dazzling along I-75.มันเป็นเพียงแค่พราวตาม I-75 The Birdcage (1996)
Just dazzling.เพียงพราว The Birdcage (1996)
You dream of setting fire to God knows what, of rising above your times like a dazzling cloud, leaving everyone terrified and admiring.ความฝันของเธอ คือการเขียนงานเกี่ยวกับความมืดหม่น เหมือนท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆหมอก แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวน Pola X (1999)
She blossomed into a shy but dazzling girl, who could melt the palates and the hearts of men.เธอเบ่งบานขึ้นเป็นสาวสวยขี้อาย ทำอาหารถูกปากไอ้หนุ่มทั้งบาง Woman on Top (2000)
Barbara Stanwyck is dazzling.บาร์บาร่า สแตนวิคเท่มาก The Holiday (2006)
# My little star up high Dazzling my eyes# ดาวดวงน้อยบนนั้น สุกสกาวสู่ดวงตาของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
And his dazzling ascent to the top of fine French cuisine has made his competitors envious.และการได้ขึ้นไปเป็น อันดับหนึ่งของร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ ทำให้คู่แข่งพากันอิจฉา Ratatouille (2007)
Dazzling, in front of me.ส่งประกายวูบวาบ ต่อหน้าป้า Spider-Man 3 (2007)
We were in a vast countryside completely covered with snow, the lights of the houses extended far into the distance, a dazzling sight.ท่ามกลางชนบท ปกคลุมไปด้วยหิมะ มีแสงไฟจากบ้านเรือนส่องสว่างอยู่ห่างออกไปเกือบสุดสายตา 5 Centimeters Per Second (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dazzlingThe noonday sun beat down with dazzling brightness on the tennis court.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยับ[ADV] dazzlingly, See also: brightly, Syn. แสงแวบๆ, ยิบๆ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนผิวน้ำที่แผ่กว้างเต้นยิบยับกระทบตา
พรายทะเล[N] Saint Elmo's fire, See also: dazzling light, Example: พรายทะเลส่องแสงไฟสีฟ้าที่เปล่งออกจากปลายเสากระโดงเรือระหว่างที่มีพายุ, Count unit: ดวง, Thai definition: แสงสว่างที่เป็นแสงเรืองๆ อยู่ที่เสากระโดงเรือ
พราว[ADJ] dazzling, See also: glittering, sparkling, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: แสงพราวของดวงดาวทำให้เธอมองแล้วเพลิน, Thai definition: ที่มากมาย
พราว[ADV] dazzling, See also: glittering, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: ดวงดาวบนท้องฟ้าส่งแสงพราวมองเห็นชัดบนแผ่นฟ้าสีดำสนิท, Thai definition: อย่างมากมาย
วับๆ[ADV] dazzlingly, Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, Example: ปลายจอบสะท้อนแดดวับๆ อยู่ในสายตา, Thai definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
วับๆ[ADJ] dazzling, See also: glittering, twinkling, flashing, glistening, Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, Example: นัยน์ตาเขาเป็นประกายวับๆ ฉายแววฉลาดแกมโกงอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
วิบวับ[ADJ] sparkling, See also: dazzling, glittering, twinkling, glistening, flashing, Syn. วับๆ, ระยิบระยับ, Example: แสงแดดส่องกระทบหยดฝนบนใบหญ้าทอประกายวิบวับ
อะร้าอร่าม[ADV] dazzlingly, See also: gorgeously, Example: พวกคุณครูแต่งเครื่องแบบติดขีดบอกยศอะร้าอร่าม, Thai definition: ลักษณะการแต่งกายที่มีเครื่องประดับเต็มไปทั้งตัว
ตระการตา[ADV] dazzlingly, See also: showily, gorgeously, Syn. งดงาม, หรูหรา, เลิศ, หรู, Example: หนุ่มสาวชาวเหนือแต่งตัวตามวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเข้าขบวนลากปราสาทกันอย่างวิจิตรตระการตาจริงๆ, Thai definition: อย่างสวยงามหรูหรา
บาดตา[ADJ] flashy, See also: dazzling, garish, Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา, Ant. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ, Example: เสื้อผ้าของหล่อนแต่ละชุดมีสีสันบาดตาเหลือเกิน, Thai definition: สะดุดตาเพราะเห็นสีฉูดฉาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant   FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
ลานตา[v.] (lān tā) EN: be bazzled ; be dazzling   
ลานตา[adj.] (lān tā) EN: dazzling   
พราว[adv.] (phrāo) EN: dazzling ; glittering ; sparkling   
สว่าง[X] (sawāng) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing   FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
วับ[adv.] (wap) EN: suddenly ; dazzlingly ; stunningly   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAZZLING    D AE1 Z AH0 L IH0 NG
DAZZLING    D AE1 Z L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dazzling    (v) dˈæzlɪŋ (d a1 z l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光彩夺目[guāng cǎi duó mù, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, / ] dazzling; brilliant, #46,877 [Add to Longdo]
璀璨夺目[cuǐ càn duó mù, ㄘㄨㄟˇ ㄘㄢˋ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, / ] dazzling, #69,621 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blendung {f} | akustische Blendungdazzling | aural dazzling [Add to Longdo]
Blendwirkung {f}dazzling effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎらっ[, giratsu] (adv-to) (on-mim) (See ぎらぎら) dazzlingly [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
艶麗[えんれい, enrei] (adj-na,n) dazzling (beauty) [Add to Longdo]
金星[きんぼし, kinboshi] (n) (1) dazzling victory; (2) win of rank-and-file sumo wrestler over the grand champion; (P) [Add to Longdo]
光彩陸離[こうさいりくり, kousairikuri] (adj-t,adv-to) (arch) dazzling; brilliant [Add to Longdo]
晃曜[こうよう, kouyou] (n) dazzling brightness [Add to Longdo]
清ら[きよら;けうら, kiyora ; keura] (n,adj-na) (arch) elegant beauty; dazzling beauty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dazzle \Daz"zle\, v. t. [imp. & p. p. {Dazzled}; p. pr. & vb. n.
   {Dazzling}.] [Freq. of daze.]
   1. To overpower with light; to confuse the sight of by
    brilliance of light.
    [1913 Webster]
 
       Those heavenly shapes
       Will dazzle now the earthly, with their blaze
       Insufferably bright.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       An unreflected light did never yet
       Dazzle the vision feminine.      --Sir H.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To bewilder or surprise with brilliancy or display of any
    kind. "Dazzled and drove back his enemies." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dazzling
   adj 1: amazingly impressive; suggestive of the flashing of
       lightning; "the skater's dazzling virtuosic leaps";
       "these great best canvases still look as astonishing and
       as invitingly new as they did...when...his fulgurant
       popularity was in full growth"- Janet Flanner;
       "adventures related...in a style both vivid and
       fulgurous"- Idwal Jones [syn: {dazzling}, {eye-popping},
       {fulgurant}, {fulgurous}]
   2: shining intensely; "the blazing sun"; "blinding headlights";
     "dazzling snow"; "fulgent patterns of sunlight"; "the glaring
     sun" [syn: {blazing}, {blinding}, {dazzling}, {fulgent},
     {glaring}, {glary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top