ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glistening

G L IH1 S AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glistening-, *glistening*, glisten
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพรว(adj) gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
แวววับ(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ, Example: ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ส่องแสงแวววับอยู่กลางแดด, Thai Definition: มีแสงสุกใสวูบวาบเป็นประกายระยิบระยับ
แวววาม(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ, Thai Definition: มีแสงกลอกกลิ้งอยู่ข้างใน
แวววาว(adj) glittering, See also: glistening, sparkling, twinkling, shining, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ, Example: ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า, Thai Definition: ที่เปล่งแสงเป็นประกาย
แวววาว(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ
ยอง(adj) brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวววาม[waēowām] (adv) EN: glisteningly
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining
แวววับ[waēowap] (adv) EN: glisteningly
แวบวับ[waēpwap] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
แวบวาบ[waēpwāp] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
วาบ[wāp] (adv) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly  FR: soudainement
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

CMU English Pronouncing Dictionary
GLISTENING G L IH1 S AH0 N IH0 NG
GLISTENING G L IH1 S N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glistening (v) glˈɪsnɪŋ (g l i1 s n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ, / ] glistening yellow, #71,394 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] glistening plumage of birds, #235,416 [Add to Longdo]
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ, / ] glistening teardrops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬめっと[numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
白露[しらつゆ;はくろ, shiratsuyu ; hakuro] (n) (1) glistening dew; (2) (はくろ only) (See 二十四節気) "white dew" solar term (approx. Sept 8) [Add to Longdo]
氷刃[ひょうじん, hyoujin] (n) sharp, glistening sword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 glistening \glistening\ adj.
   Reflecting light readily or in large amounts; having a
   surface luster; reflecting light directly rather than
   scattering it.
 
   Syn: glossy, nitid, sheeny, shiny.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glisten \Glis"ten\ (gl[i^]s"'n), v. i. [imp. & p. p.
   {Glistened}; p. pr. & vb. n. {Glistening}.] [OE. glistnian,
   akin to glisnen, glisien, AS. glisian, glisnian, akin to E.
   glitter. See {Glitter}, v. i., and cf. {Glister}, v. i.]
   To sparkle or shine; especially, to shine with a mild,
   subdued, and fitful luster; to emit a soft, scintillating
   light; to gleam; as, the glistening stars.
 
   Syn: See {Flash}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glistening
   adj 1: reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the
       horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the
       moon like a shiny dime on a deep blue velvet carpet";
       "shining white enamel" [syn: {glistening}, {glossy},
       {lustrous}, {sheeny}, {shiny}, {shining}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top