ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illuminated

IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illuminated-, *illuminated*, illuminat, illuminate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"May he who illuminated this... illuminate me.""เขาผู้ให้แสงสว่าง จะ... ส่องแสงมาที่ฉัน." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Illuminated in your infinite peace, a billion stars go spinning through the night, blazing high above your head.ส่องแสงอยู่ในความสงบที่ไร้เขตแดน ดาวนับล้านดวงหมุนไปข้ามคืนนี้ สูงขึ้นไป เหนือหัวของเธอ Loving Annabelle (2006)
Now, you said the image on the screen was illuminated by artificial light.คุณว่าภาพบนจอภาพ อี iluminata โดยประดิษฐ์ไฟ. Angels & Demons (2009)
In Herschel's experiment, the relationship between color and temperature was being tested, and so his control was a thermometer over the part of the white sheet that was not illuminated by sunlight at all.ความสัมพันธ์ระหว่าง สีและอุณหภูมิที่ถูกทดสอบ และเพื่อให้การควบคุมของ เขาเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ Hiding in the Light (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illuminatedThe room was illuminated with red lights.
illuminatedThe square was illuminated by bright lights.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ILLUMINATED IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illuminated (v) ˈɪlˈuːmɪnɛɪtɪd (i1 l uu1 m i n ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
彩飾写本[さいしょくしゃほん, saishokushahon] (n) illuminated manuscript [Add to Longdo]
電光ニュース[でんこうニュース, denkou nyu-su] (n) illuminated sign spelling out news items [Add to Longdo]
避難誘導灯[ひなんゆうどうとう, hinanyuudoutou] (n) (illuminated) emergency exit signs [Add to Longdo]
勉強になる[べんきょうになる, benkyouninaru] (exp, v5r) (1) to gain knowledge; to be illuminated; (exp, adj-pn) (2) enlightening; informative; illuminating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illuminate \Il*lu"mi*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Illuminated};
   p. pr. & vb. n. {Illuminating}.] [L. illuminatus, p. p. of
   illuminare; pref. il- in + luminare to enlighten, fr. lumen
   light. See {Luminous}, and cf. {Illume}, {Illumine},
   {Enlimn}, {Limn}.]
   1. To make light; to throw light on; to supply with light,
    literally or figuratively; to brighten.
    [1913 Webster]
 
   2. To light up; to decorate with artificial lights, as a
    building or city, in token of rejoicing or respect.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn, as a book or page with borders, initial letters,
    or miniature pictures in colors and gold, as was done in
    manuscripts of the Middle Ages.
    [1913 Webster]
 
   4. To make plain or clear; to dispel the obscurity to by
    knowledge or reason; to explain; to elucidate; as, to
    illuminate a text, a problem, or a duty.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 illuminated \illuminated\ adj. [p. p. of {illuminate}.]
   1. rendered luminous by rays of light striking and
    reflecting; -- used especially of illumination by
    artificial light.
 
   Syn: lighted.
     [PJC]
 
   2. Adorned with pictorial or graphical designs, as a book or
    page with borders, initial letters, or miniature pictures
    in colors and gold, as was done in manuscripts of the
    Middle Ages; as, an illuminated manuscript.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illuminated
   adj 1: provided with artificial light; "illuminated
       advertising"; "looked up at the lighted windows"; "a
       brightly lit room"; "a well-lighted stairwell" [syn:
       {illuminated}, {lighted}, {lit}, {well-lighted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top