Search result for

glint

(32 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glint-, *glint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glint[N] แสงวาบ, See also: แสงแวววาว, แสงสะท้อนกลับ, Syn. flash, dazzle
glint[VI] สะท้อนแสง, See also: ส่องแสงแวววาว, ระยิบระยับ, Syn. glitter
glint[VT] ส่องแสงวูบวาบ, Syn. twinkle, glitte, glimmer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glint(กลินทฺ) n. แสงวาบ,แสงระยิบระยับ,จำนวนเล็กน้อย,การปรากฎขึ้นแวบหนึ่ง, Syn. gleam,sparkle

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by nature as if she was their daughter...ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา... The Secret of Moonacre (2008)
I am the diamond glint on snow.ฉันเปนเพชรที่แวววับบนหิมะ Desert Cantos (2009)
"Emotions glinting off my braces like the work of a Bedazzler.""อารมณ์ที่ประกายจากฉันก็ เหมือนกับทำงานกับเครื่องเย็บ" The Diaper Incident (2010)
So what's the alternative, walking around feeling like you have crosshairs on your back, thinking every glint off a window is a sniper's scope?เดินไปมาเหมือนคุณมี เป้าปืนติดหลังอย่างนั้นเหรอ คิดว่าหน้างต่างทุกบาน มีสไนเปอร์ซุ่มอยู่ Kill Shot (2011)
Poseidon, I can see your trident glinting.โพไซดอน ข้ายังเห็นหอกสามง่ามของเจ้าเป็นประกายอยู่ Wrath of the Titans (2012)
Kinda glinty.มันเตะตาไปหน่อย The New World (2012)
Layers and layers of lies betrayed by a sad glint in a Childs eyes.เเต่ละชั้นที่ถูกผ่าลงไป ถูกทรยศโดยประกายเเสงสะท้อนจากนัยตาของเด็กคนนึง Coquilles (2013)
Y'all go home, polish your rifles, maybe the glint'll scare 'em off.ทุกคนกลับบ้านขัดปืนของคุณ อาจจะแววจะไห้ตกใจ The Magnificent Seven (2016)
He's got his whole life in front of him, and I'm not even a glint in his eye.เขามีชีวิตทั้งชีวิตอยู่ตรงหน้าเขา แม้แต่ผมเขายังไม่มองเห็น Field of Dreams (1989)
With glint helmet,สวมหมวกเป็นประกาย Shadowless Sword (2005)
You know the little glint, I love that, I love holding the ladies.คุณเริ่มรู้นิด ๆ แล้ว ผมรักนั่น รักที่จะกอดสาว ๆ Surf's Up (2007)
Like delicate pearls, glinting with laughterดั่งไข่มุกละเอียดอ่อน ประกายแสงด้วยรอยยิ้ม Like Stars on Earth (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวววาว[V] glitter, See also: glint, glisten, shine, sparkle, Syn. แวววับ, แวววาม, Example: ดวงตาของเขาแวววาว แข็งกร้าวเหมือนแววตาของงูจงอาง, Thai definition: มีแสงกลอกกลิ้งเป็นประกายอยู่ข้างใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวว[n.] (waēo) EN: glitter ; light ; sparkle ; glint ; twinkling ; gleam   FR: lueur [f] ; étincelle [f] ; éclat [m]
แวววาว[v.] (waēowāo) EN: glitter ; glint ; glisten ; shine ; sparkle   

CMU English Pronouncing Dictionary
GLINT    G L IH1 N T
GLINTING    G L IH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glint    (v) (g l i1 n t)
glints    (v) (g l i1 n t s)
glinted    (v) (g l i1 n t i d)
glinting    (v) (g l i1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼光[がんこう, gankou] (n) glint in eye; discernment [Add to Longdo]
閃光;せん光[せんこう, senkou] (n) flash; glint [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪耀[shǎn yào, ㄕㄢˇ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] glint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glint \Glint\ (gl[i^]nt), n. [OE. glent.]
   A glimpse, glance, or gleam. [Scot.] "He saw a glint of
   light." --Ramsay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glint \Glint\, v. t. [imp. & p. p. {Glinted}; p. pr. & vb. n.
   {Glinting}.] [OE. glenten. Cf. {Glance}, v. i., {Glitter}, v.
   i.]
   To glance; to peep forth, as a flower from the bud; to
   glitter. --Burns.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glint \Glint\, v. t.
   To glance; to turn; as, to glint the eye.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glint
   n 1: a momentary flash of light [syn: {flicker}, {spark},
      {glint}]
   2: a spatially localized brightness
   v 1: be shiny, as if wet; "His eyes were glistening" [syn:
      {glitter}, {glisten}, {glint}, {gleam}, {shine}]
   2: throw a glance at; take a brief look at; "She only glanced at
     the paper"; "I only peeked--I didn't see anything
     interesting" [syn: {glance}, {peek}, {glint}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top