ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleaming

G L IY1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleaming-, *gleaming*, gleam
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"choked with the gleaming white bones...ของซากเน่าเปื่อยขนาดมหึมา สำลักกระดูกสีขาวแวววาวมากมาย In the Mouth of Madness (1994)
Inside transparent tubes suspended In space, countless cars sped by, gleaming in the reflected sunlightภายในท่อโปร่ง อันแขวนอยู่กลางอากาศ มีรถวิ่งผ่านไปมา สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกาย Always - Sunset on Third Street (2005)
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย 300 (2006)
You're gleaming because of the great dress.คุณเฉิดฉายเพราะชุดสวย The City of Violence (2006)
Some Tyto alba with gleaming armor and battle claws, the moon rising behind him?แม่ทัพไทโทสวมเกราะวาววับ พร้อมกับกรงเล็บ และฉากหลังที่มีดวงจันทร์ลอยขึ้นมา งั้นหรอ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Now you're gleaming the cube.ท่าสเก็ตนายกินขาด The Lego Batman Movie (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleamingThe fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.
gleamingThe lake was gleaming in the bright sunshine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพรว(adj) gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLEAMING G L IY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleaming (v) glˈiːmɪŋ (g l ii1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
てかてか[tekateka] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) gleaming [Add to Longdo]
てらてら[teratera] (adv, adv-to, vs) (on-mim) gleamingly; shinily [Add to Longdo]
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk [Add to Longdo]
氷の刃[こおりのやいば, koorinoyaiba] (n) gleaming sword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleam \Gleam\, v. t. [imp. & p. p. {Gleamed}; p. pr. & vb. n.
   {Gleaming}.]
   1. To shoot, or dart, as rays of light; as, at the dawn,
    light gleams in the east.
    [1913 Webster]
 
   2. To shine; to cast light; to glitter.
 
   Syn: To {Gleam}, {Glimmer}, {Glitter}.
 
   Usage: To gleam denotes a faint but distinct emission of
      light. To glimmer describes an indistinct and unsteady
      giving of light. To glitter imports a brightness that
      is intense, but varying. The morning light gleams upon
      the earth; a distant taper glimmers through the mist;
      a dewdrop glitters in the sun. See {Flash}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gleaming
   adj 1: bright with a steady but subdued shining; "from the plane
       we saw the city below agleam with lights"; "the gleaming
       brass on the altar"; "Nereids beneath the nitid moon"
       [syn: {agleam}, {gleaming}, {nitid}]
   n 1: a flash of light (especially reflected light) [syn:
      {gleam}, {gleaming}, {glimmer}]
   2: an appearance of reflected light [syn: {gleam}, {gleaming},
     {glow}, {lambency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top