Search result for

-custom-

(34 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: custom, *custom*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I don't care about italian customs. if the electricity goes out,ไม่ ฉันไม่สนใจกับธรรมเนียมของอิตาลีหรอกนะ ตราบใดที่ไฟยังมีอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Customers are customers, And everything else is everything else.ลูกค้าคือลูกค้่า และทุกๆสิ่งคือทุกๆสิ่ง Not Cancer (2008)
"get your new customer hooked" stuff.ฉันต้องการของในขั้นต่อไป Joy (2008)
I want the stepped on "keep the old customer coming back for more" stuff.ของที่ขายให้ลูกค้าเก่าที่กลับมา Joy (2008)
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
We have a 5 to 6 months old male infant in our custody at the customer service office.พบทารกเพศชายอายุประมาณ5-6เดือน บริเวณสำนักงานบริการลูกค้า Baby and I (2008)
If you are looking for your baby boy, please come to the customer service office.หากเป็นทารกของท่าน กรุณามารับได้ที่แผนกบริการลูกค้า Baby and I (2008)
Not every customer is a satisfied customer.ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะเป็นที่น่าพอใจหรอกนะ The Bank Job (2008)
That's hardly surprising considering the roster of reprobates that are the banks' deposit box customers.นั่นไม่แปลกใจเลยเมื่อดูจากรายชื่อพวกชั่ว ๆ ที่เป็นลูกค้าตู้ฝากของธนาคาร The Bank Job (2008)
We go through customs tomorrow.เตรียมการผ่านด่านศุลกากรพรุ่งนี้ Babylon A.D. (2008)
There's another customer.ผมต้องไปส่งให้ลูกค้าอีกคนนึงครับ My Sassy Girl (2008)
Well, married women don't customarily sit around in the middle of the night with strange men in hotels.เอ่อ, ตามประเพณีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่ควรมานั่งอยู่แถวนี้ ในตอนเที่ยงคืน กับชายแปลกหน้าในโรงแรม The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
customA custom developed in which they would kiss each other.
customA customer came and so tea was brewed.
customA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
customA customer wanted to know who the head honcho was.
customA customs declaration is required.
customAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
customAfter getting through customs, I was free to go wherever I wanted.
customA good salesman will not encroach on his customer's time.
customAll people can become friends, even if their languages and customs are different.
customAll you have to do is wait on any customers that come that come to this shop.
customAncient customs are dying out quickly today.
customAn increase in customer complaints could signal a decline in business.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maßschneider {m}custom tailor; bespoke tailor [Add to Longdo]
Sitte {f}; Gewohnheit {f}; Brauch {m}; Gepflogenheit {f}; Usus {m} | Sitten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Bräuche {pl}; Gepflogenheiten {pl} | Sitten und Gebräuche | nach altem Brauch | Bräuche von einstcustom | customs | habits and customs | in accordance with ancient custom; in accordance by ancient custom | customs of yore [Add to Longdo]
Zollgesetz {n} | Zollgesetze {pl}custom law | custom laws [Add to Longdo]
Zollhaus {n} | Zollhäuser {pl}custom house | custom houses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\, v. t. [Cf. OF. costumer. Cf. {Accustom}.]
   [1913 Webster]
   1. To make familiar; to accustom. [Obs.] --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with customers. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\, v. i.
   To have a custom. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      On a bridge he custometh to fight.    --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\, n. [OF. coustume, F. coutume, tax, i. e., the
   usual tax. See 1st {Custom}.]
   1. The customary toll, tax, or tribute.
    [1913 Webster]
 
       Render, therefore, to all their dues: tribute to
       whom tribute is due; custom to whom custom. --Rom.
                          xiii. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Duties or tolls imposed by law on commodities,
    imported or exported.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\ (k[u^]s"t[u^]m), n. [OF. custume, costume,
   Anglo-Norman coustome, F. coutume, fr. (assumed) LL.
   consuetumen custom, habit, fr. L. consuetudo, -dinis, fr.
   consuescere to accustom, verb inchoative fr. consuere to be
   accustomed; con- + suere to be accustomed, prob. originally,
   to make one's own, fr. the root of suus one's own; akin to E.
   so, adv. Cf. {Consuetude}, {Costume}.]
   [1913 Webster]
   1. Frequent repetition of the same act; way of acting common
    to many; ordinary manner; habitual practice; usage; method
    of doing or living.
    [1913 Webster]
 
       And teach customs which are not lawful. --Acts xvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       Moved beyond his custom, Gama said.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A custom
       More honored in the breach than the observance.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Habitual buying of goods; practice of frequenting, as a
    shop, manufactory, etc., for making purchases or giving
    orders; business support.
    [1913 Webster]
 
       Let him have your custom, but not your votes.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Long-established practice, considered as unwritten
    law, and resting for authority on long consent; usage. See
    {Usage}, and {Prescription}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Usage is a fact. Custom is a law. There can be no
      custom without usage, though there may be usage without
      custom. --Wharton.
      [1913 Webster]
 
   4. Familiar aquaintance; familiarity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Age can not wither her, nor custom stale
       Her infinite variety.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Custom of merchants}, a system or code of customs by which
    affairs of commerce are regulated.
 
   {General customs}, those which extend over a state or
    kingdom.
 
   {Particular customs}, those which are limited to a city or
    district; as, the customs of London.
 
   Syn: Practice; fashion. See {Habit}, and {Usage}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Custom \Cus"tom\, v. t.
   To pay the customs of. [Obs.] --Marlowe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 custom
   adj 1: made according to the specifications of an individual
       [syn: {custom-made}, {custom}] [ant: {ready-made}]
   n 1: accepted or habitual practice [syn: {custom}, {usage},
      {usance}]
   2: a specific practice of long standing [syn: {custom},
     {tradition}]
   3: money collected under a tariff [syn: {customs}, {customs
     duty}, {custom}, {impost}]
   4: habitual patronage; "I have given this tailor my custom for
     many years"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top