ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purchaser

P ER1 CH AH0 S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purchaser-, *purchaser*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purchaser(n) ผู้ซื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
purchaser(n) ผู้ซื้อ, คนซื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purchaserผู้ซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchaser for valueผู้ซื้อซึ่งได้ชำระราคาของแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ซื้อ[phūseū] (n) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee  FR: client [ m ] ; cliente [ f ] ; acheteur [ m ] ; acheteuse [ f ] ; acquéreur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PURCHASER P ER1 CH AH0 S ER0
PURCHASERS P ER1 CH AH0 S ER0 Z
PURCHASER'S P ER1 CH AH0 S ER0 Z
PURCHASERS' P ER1 CH AH0 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purchaser (n) pˈɜːʳtʃəsər (p @@1 ch @ s @ r)
purchasers (n) pˈɜːʳtʃəsəz (p @@1 ch @ s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
购买者[gòu mǎi zhě, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄓㄜˇ,    /   ] purchaser #22,357 [Add to Longdo]
采购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ,    /   ] purchaser; purchasing agent #43,081 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
購入者[こうにゅうしゃ, kounyuusha] (n) purchaser [Add to Longdo]
買い主;買主[かいぬし, kainushi] (n) buyer; purchaser [Add to Longdo]
買い方[かいかた, kaikata] (n) buyer; purchaser [Add to Longdo]
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purchaser \Pur"chas*er\, n.
   1. One who purchases; one who acquires property for a
    consideration, generally of money; a buyer; a vendee.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One who acquires an estate in lands by his own act
    or agreement, or who takes or obtains an estate by any
    means other than by descent or inheritance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purchaser
   n 1: a person who buys [syn: {buyer}, {purchaser}, {emptor},
      {vendee}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top