ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

customhouse

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -customhouse-, *customhouse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
customhouse[N] ด่านศุลกากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
customhouseด่านศุลกากร,โรงภาษี,ขนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
customhouse(n) โรงภาษี,ขนอน,ด่านศุลกากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
customhouse (A.); Custom(s) House (E.)ศุลกสถาน, ที่ทำการศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customhouse brokersตัวแทนออกของ [TU Subject Heading]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Customhouse \Cus"tom*house"\ (-hous`), n.
   The building where customs and duties are paid, and where
   vessels are entered or cleared.
   [1913 Webster]
 
   {Customhouse broker}, an agent who acts for merchants in the
    business of entering and clearing goods and vessels.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 customhouse
   n 1: a government building where customs are collected and where
      ships are cleared to enter or leave the country [syn:
      {customhouse}, {customshouse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top