ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

customhouse

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -customhouse-, *customhouse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
customhouse(n) ด่านศุลกากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
customhouseด่านศุลกากร, โรงภาษี, ขนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
customhouse(n) โรงภาษี, ขนอน, ด่านศุลกากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
customhouse (A.); Custom(s) House (E.)ศุลกสถาน, ที่ทำการศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customhouse brokersตัวแทนออกของ [TU Subject Heading]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Customhouse \Cus"tom*house"\ (-hous`), n.
   The building where customs and duties are paid, and where
   vessels are entered or cleared.
   [1913 Webster]
 
   {Customhouse broker}, an agent who acts for merchants in the
    business of entering and clearing goods and vessels.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 customhouse
   n 1: a government building where customs are collected and where
      ships are cleared to enter or leave the country [syn:
      {customhouse}, {customshouse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top