Search result for

traditionally

(38 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traditionally-, *traditionally*, traditional
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isn't 18 traditionally the age...มันต้อง 18 ไม่ใช่หรอ? Cook (2009)
Traditionally, I'm a peppermint man, but I'm living on the edge.ตามธรรมเนียมแล้ว ผมเป็นพวกเปปเปอร์มิ้น แต่ผมอยู่ในยุคที่ก้าวไปข้างหน้า Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
It's traditionally sung by a girl.- ปกติคนร้องจะเป็นผู้หญิง Wheels (2009)
I mean, traditionally we'd close the eyes of the dead so they may rest in darkness.ชั้นหมายถึง เป็นประเพณีจะปิดตาศพ เพื่อคนตาย จะได้ พักผ่อนในความมืด The Haunting in Connecticut (2009)
She's just saying that traditional Mexican weddings are traditionally Catholic.[หลังจากนั้นสักครู่,พวกเข้าก็กล้าลงไป... ] [หลังจากนั้นสักครู่,พวกเข้าก็กล้าลงไป... Our Family Wedding (2010)
Traditionally, hoarders have one section of possessions that has a greater value than the others.ตามประเพณีัแล้ว นักสะสม มักจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ใน การครอบครอง ที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งกว่าส่วนอื่้นๆ The Beginning in the End (2010)
I get it, you saved my life, and I'm very grateful, but traditionally, when you come to visit someone in the hospital, you bear gifts.ฉันเข้าใจ คุณช่วยชีวิตฉัน และฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณมาก แต่ตามธรรมเนียม เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมคนไข้ The Bones That Weren't (2010)
Boys, you are now doing songs traditionally sung by girl groups.ทีมชาย พวกเธอต้องทำเพลงที่ ร้องโดยเกิร์ลกรุ๊ป Never Been Kissed (2010)
Traditionally, it's sung by a man, but today,ตามหลักแล้ว เพลงนี้ร้องโดย ผู้ชาย แต่วันนี้ Rumours (2011)
And traditionally paid for by the royal family.ตามประเพณี ผู้ออกเงินก็คือ ราชวงศ์ Kissed by Fire (2013)
Doesn't the Lord Commander of the Kingsguard traditionally--ตามประเพณี ผบ หน่วยราชองครักษ์ น่าจะ... Kissed by Fire (2013)
Traditionally, yes, but I killed a dozen of Robert's friends during his rebellion.ตามประเพณีน่ะใช่ แต่ข้าสังหารเพื่อน ของโรเบิร์ตไปนับสิบ ในศึกปฏิวัติ Kissed by Fire (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traditionallyAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
traditionallyCountry people are traditionally suspicious of strangers.
traditionallyMany ethnic groups traditionally give money as a wedding gift.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีแบบแผน[ADV] customarily, See also: traditionally, Ant. ไร้แบบแผน, Example: ท่านทำการค้าอย่างมีแบบแผน สมควรที่ผู้อื่นจะเอาเป็นแบบอย่าง, Thai definition: อย่างมีขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้
ตามเนื้อผ้า[ADV] traditionally, See also: customarily, as the circumstances allow, Syn. ตามเกณฑ์, ตามหลัก, Example: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้, Thai definition: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเพณีดั้งเดิม[adv.] (praphēnī dangdoēm) EN: traditionally   FR: par tradition
แต่ดั้งเดิม[adv.] (tāe dangdoēm) EN: traditionally   
ตามหลัก[adv.] (tām lak) EN: traditionally   
ตามธรรมเนียม[adv.] (tām thamnīem) EN: traditionally   FR: traditionnellement ; par tradition
ตามที่ปฏิบัติกันมา[X] (tāmthī patibat kan mā) EN: traditionally   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRADITIONALLY    T R AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
TRADITIONALLY    T R AH0 D IH1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
traditionally    (a) (t r @1 d i1 sh @ n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わらび餅;蕨餅[わらびもち, warabimochi] (n) bracken-starch dumpling (type of dumpling traditionally made using bracken starch) [Add to Longdo]
モーセの五書[モーセのごしょ, mo-se nogosho] (n) (obsc) (See モーセ五書) Pentateuch (first five books of the Bible, traditionally attributed to Moses) [Add to Longdo]
モーセ五書[モーセごしょ, mo-se gosho] (n) (See 律法) Pentateuch (first five books of the Bible, traditionally attributed to Moses) [Add to Longdo]
温泉卵;温泉たまご;温泉玉子[おんせんたまご, onsentamago] (n) egg slow-boiled so that the yolk is hard but the white is still soft (traditionally cooked in a hot spring) [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
貝寄せ;貝寄;貝寄風[かいよせ, kaiyose] (n) west wind in the early spring (traditionally on the night of the 20th day of the second month of the lunar calendar); wind that blows seashells ashore [Add to Longdo]
貝独楽[ばいごま;べいごま;べえごま;ベーゴマ, baigoma ; beigoma ; beegoma ; be-goma] (n) (uk) spinning top (traditionally made of Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
寄せ鍋;寄鍋(io)[よせなべ, yosenabe] (n) (See 寄せ・2) pot of chicken or seafood, and vegetables in a dashi broth, usu. cooked at the table (traditionally a winter meal); seafood and vegetable stew or chowder [Add to Longdo]
鬼瓦[おにがわら, onigawara] (n) (1) decorative ridge-end tile (traditionally bearing the face of a demon and resembling a gargoyle); (2) (obsc) hideous face [Add to Longdo]
座蒲;坐蒲[ざふ, zafu] (n) {Buddh} (See 布団) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] traditionally used as phonetic for ga; also pronounced ga1 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Traditionally \Tra*di"tion*al*ly\, adv.
   In a traditional manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 traditionally
   adv 1: according to tradition; in a traditional manner;
       "traditionally, we eat fried foods on Hanukah"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top