ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buyer

B AY1 ER0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buyer-, *buyer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buyer[N] ผู้ซื้อ, See also: ผู้บริโภค, ลูกค้า, คนซื้อ, Ant. seller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
buyer(n) ผู้ซื้อ,ผู้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buyer's interestส่วนได้เสียของผู้ซื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lord, please use thy divine power to find a good cash buyer for Brian and Kellie's car.โปรดใช้อำนาจสูงส่งแห่งพระองค์ หาผู้ซื้อเงินสด สำหรับรถของไบรอันและเคลลี Salesmen Are Like Vampires (2017)
We still get buyers off Mobli.เรายังได้ผู้ซื้อจากโมบลิ Hacker (2016)
Those buyers could actually come after us.คนซื้อพวกนั้นอาจไล่ตามพวกเรา Hacker (2016)
- The buyers are not cops.คนซื้อพวกนี้ไม่ใช่ตำรวจ Hacker (2016)
She brings in these sketchy-ass buyers who, as far as we know, might be cops.เธอนำคนซื้อไม่สมประกอบพวกนี้มา อย่างที่เรารู้ อาจจะเป็นตำรวจ Hacker (2016)
Just seems like she has all these buyers that don't even haggle with her.ดูเหมือนว่าเธอมี คนซื้อทั้งหมดนี่ไม่มีการตกลงราคา Hacker (2016)
We used our old crew to get the credit card numbers, and we'd print the duplicates, hide them in magazines, and ship them to buyers all around the world.พวกเราใช้พรรคพวกเก่าเพื่อให้ได้ หมายเลขบัตรเครดิต และเราพิมพ์บัตรซ้ำ ซ่อนมันในนิตยสาร และส่งพวกมันไปยังคนซื้อทั่วโลก Hacker (2016)
And you want to approach every buyer differently.และนายต้องการเข้าใกล้ ผู้ซื้อแต่ละคนไม่เหมือนกัน Hacker (2016)
I couldn't use Craigslist to find buyers in the city.ผมไม่ได้ใช้เครกส์ลิสต์ เพื่อที่จะหาคนซื้อในเมือง Hacker (2016)
I can't go to the buyers with half a breakthrough.ขายลูกค้าโดยบรรลุครึ่งทางไม่ได้ Ant-Man (2015)
We need buyers with deep pockets and bad intentions.เราอยากได้ลูกค้าที่กระเป๋าหนักๆ ใจเหี้ยมๆ หน่อย A Wanted (Inhu)Man (2015)
Usually when buyers want to contact me...ปกติเพื่อคนซื้ออยากจะติดต่อผม... Meet the Rosenbergs (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buyerA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
buyerAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
buyerAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
buyerA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
buyerBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
buyerFrom the buyer's point of view, the prices of these CD players are too high.
buyerHis job is to negotiate with foreign buyers.
buyerProspective buyers couldn't make heads or tails out of the contract.
buyerThe stock they sold buyers was a lemon.
buyerThey still haven't found a buyer for that house.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām sīeng khøng phūseū) EN: buyer's risk   
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee   FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
ตลาดผู้ซื้อ[n. exp.] (talāt phūseū) EN: buyer's market   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUYER    B AY1 ER0
BUYERS    B AY1 ER0 Z
BUYER'S    B AY1 ER0 Z
BUYERS'    B AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buyer    (n) bˈaɪər (b ai1 @ r)
buyers    (n) bˈaɪəz (b ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, / ] buyer (in contracts), #17,880 [Add to Longdo]
买方市场[mǎi fāng shì chǎng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] buyer's market, #31,764 [Add to Longdo]
买家[mǎi jiā, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ, / ] buyer; client [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käufermarkt {m}buyer market [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイヤー[, baiya-] (n) buyer; (P) [Add to Longdo]
バイヤーズクレジット[, baiya-zukurejitto] (n) buyer's credit [Add to Longdo]
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] (n) subscriber; reader; buyer [Add to Longdo]
購買者[こうばいしゃ, koubaisha] (n) buyer [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
納期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP [Add to Longdo]
買い[かい, kai] (n) (1) buying; shopping; (2) buyer; (3) purchase; (P) [Add to Longdo]
買い主;買主[かいぬし, kainushi] (n) buyer; purchaser [Add to Longdo]
買い手(P);買手(P)[かいて, kaite] (n) buyer; (P) [Add to Longdo]
買い手市場[かいてしじょう, kaiteshijou] (n) a buyer's market [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buyer \Buy"er\ (b[imac]"[~e]r), n.
   One who buys; a purchaser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buyer
   n 1: a person who buys [syn: {buyer}, {purchaser}, {emptor},
      {vendee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top