Search result for

buyer

(52 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buyer-, *buyer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buyer[N] ผู้ซื้อ, See also: ผู้บริโภค, ลูกค้า, คนซื้อ, Ant. seller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
buyer(n) ผู้ซื้อ,ผู้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buyer's interestส่วนได้เสียของผู้ซื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The meeting with the buyers from bloomingdale's is today.แต่วันนี้เรากำลังจะมีประชุมกับฝ่ายจัดซื้อของห้างbloomingdale Pret-a-Poor-J (2008)
Eleanor, I think the buyer from bloomingdale's is here.เอเลนอร์ พนักงานจัดซื้อของห้ามบลูมมิ่งเดลล์มาแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Because these meetings with these buyersเพราะว่าการประชุมกับพนักงานจัดซื้อ Pret-a-Poor-J (2008)
Absolutely. when those buyers leave here,แน่นอนนที่สุด เมื่อพนักงานจัดซื้อไปแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
With the buyers from bendel's and barneys today.จากผู้ซื้อของ เบนเดล และ บารนีย์ วันนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, the buyers are gonna be here any minute.เอ่อ แต่ผู้ซื้อจะมาที่นี่อีกไม่กี่นาทีแล้วนะ Pret-a-Poor-J (2008)
That can design anything that the buyers are remotely interested in.ที่ออกแบบทุกอย่างที่ผู้ซื้อสนใจเพียงคนเดียว Pret-a-Poor-J (2008)
Buyer beware.คนซื้อก็น่าจะรู้ The Dark Knight (2008)
Let's talk of microchips. I have a buyer. We could make wonderful business.มาพูดถึงไมโครชิฟ ผมมีคนชื้อ เรามาทำธุรกิจดีกว่า WarGames: The Dead Code (2008)
why seek a buyer for that virus?ทำไมคุณต้องไปหาคนมาซื้อไวรัสตัวนั้นด้วย Death Note: L Change the World (2008)
A buyer's paying $10 million for the virus and the antidote.ลูกค้าคนหนึ่งจ่ายให้ถึง 10 ล้านเหรียญค่ายาต้านไวรัสเชียวนะ Death Note: L Change the World (2008)
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย Blow Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buyerA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
buyerAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
buyerAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
buyerA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
buyerBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
buyerFrom the buyer's point of view, the prices of these CD players are too high.
buyerHis job is to negotiate with foreign buyers.
buyerProspective buyers couldn't make heads or tails out of the contract.
buyerThe stock they sold buyers was a lemon.
buyerThey still haven't found a buyer for that house.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām sīeng khøng phūseū) EN: buyer's risk   
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee   FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
ตลาดผู้ซื้อ[n. exp.] (talāt phūseū) EN: buyer's market   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUYER    B AY1 ER0
BUYERS    B AY1 ER0 Z
BUYER'S    B AY1 ER0 Z
BUYERS'    B AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buyer    (n) (b ai1 @ r)
buyers    (n) (b ai1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käufermarkt {m}buyer market [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイヤー[, baiya-] (n) buyer; (P) [Add to Longdo]
バイヤーズクレジット[, baiya-zukurejitto] (n) buyer's credit [Add to Longdo]
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] (n) subscriber; reader; buyer [Add to Longdo]
購買者[こうばいしゃ, koubaisha] (n) buyer [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
納期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP [Add to Longdo]
買い[かい, kai] (n) (1) buying; shopping; (2) buyer; (3) purchase; (P) [Add to Longdo]
買い主;買主[かいぬし, kainushi] (n) buyer; purchaser [Add to Longdo]
買い手(P);買手(P)[かいて, kaite] (n) buyer; (P) [Add to Longdo]
買い手市場[かいてしじょう, kaiteshijou] (n) a buyer's market [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
买家[mǎi jiā, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ, / ] buyer; client [Add to Longdo]
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, / ] buyer (in contracts) [Add to Longdo]
买方市场[mǎi fāng shì chǎng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] buyer's market [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buyer \Buy"er\ (b[imac]"[~e]r), n.
   One who buys; a purchaser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buyer
   n 1: a person who buys [syn: {buyer}, {purchaser}, {emptor},
      {vendee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top