ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buyer

B AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buyer-, *buyer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buyer(n) ผู้ซื้อ, See also: ผู้บริโภค, ลูกค้า, คนซื้อ, Ant. seller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ, ตัวแทนซื้อ
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
buyer(n) ผู้ซื้อ, ผู้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buyer's interestส่วนได้เสียของผู้ซื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
so we're the biggest buyers of advertising time and space in the U.S. and in the world.เราจึงเป็นผู้ซื้อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดทั้งเวลาและสถานที่ ในสหรัฐอเมริกาและในโลก The Corporation (2003)
There's an immediate relationship established between a buyer and a seller, a level of trust.มันมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างคนซื้อและคนขาย ระดับของความไว้วางใจ Extreme Aggressor (2005)
Getting Davian is good. But getting his buyers is even better.ได้ตัวเดเวี่ยนก็ดี แต่ถ้าได้คนซื้อด้วยจะดีมาก Mission: Impossible III (2006)
Every buyer you've worked with. Every organization.ทุกคนที่แกขายให้ ทุกกลุ่ม Mission: Impossible III (2006)
I didn't even create it to sell, but one of my buyers fell in love with it, and I named an outrageous price, and she paid me a deposit on the spot.ฉันไม่ได้ทำเพื่อจะขายด้วยซ้ำ แต่ลูกค้าคนนึงของฉัน ตกหลุมรักมัน และให้ราคาสูงมาก และเธอวางเงินจองทันทีเลย That Night, a Forest Grew (2007)
I understand Matsubara-san's feelings very well, since the stock's amount reveal the true value of the buyer who chose themฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณมัตซูบาร่าดีคะ ปริมาณของในสต็อกจะแสดงให้เห็นคุณค่าของฝ่ายที่จัดหามันมา Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Does the buyer usually have to look for the seller?ปกติคนซื้อต้องตามหาคนขายหรือไง? Love Now (2007)
Word on the street is that Shiro was looking for a buyer as we speak.เค้าลือกันว่า ชิโร่ กำลังมองหาคนซื้อ War (2007)
The buyer asked to remain anonymous.คนส่งขอสงวนชื่อ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
When I find the right buyer I won't except any less.เมื่อผมเจอคนที่จะซื้อ ผมจะขายมันแน่ๆ Let the Right One In (2008)
The buyer just showed up.ผู้ซึ้อปรากฏตัว Quiet Riot (2008)
I got some last minute negotiations with the buyer to speak about.ผมต้องไปเจรจาต่อรองขั้นสุดท้าย กับผู้ซื้อ Quiet Riot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buyerA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
buyerAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
buyerAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
buyerA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
buyerBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
buyerFrom the buyer's point of view, the prices of these CD players are too high.
buyerHis job is to negotiate with foreign buyers.
buyerProspective buyers couldn't make heads or tails out of the contract.
buyerThe stock they sold buyers was a lemon.
buyerThey still haven't found a buyer for that house.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ[khwām sīeng khøng phūseū] (n, exp) EN: buyer's risk
ผู้ซื้อ[phūseū] (n) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee  FR: client [ m ] ; cliente [ f ] ; acheteur [ m ] ; acheteuse [ f ] ; acquéreur [ m ]
ตลาดผู้ซื้อ[talāt phūseū] (n, exp) EN: buyer's market

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BUYER B AY1 ER0
BUYERS B AY1 ER0 Z
BUYER'S B AY1 ER0 Z
BUYERS' B AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buyer (n) bˈaɪər (b ai1 @ r)
buyers (n) bˈaɪəz (b ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, / ] buyer (in contracts) #17,880 [Add to Longdo]
买方市场[mǎi fāng shì chǎng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] buyer's market #31,764 [Add to Longdo]
买家[mǎi jiā, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ, / ] buyer; client [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käufermarkt { m }buyer market [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) #1,488 [Add to Longdo]
買い[かい, kai] (n) (1) buying; shopping; (2) buyer; (3) purchase; (P) #10,321 [Add to Longdo]
バイヤー[baiya-] (n) buyer; (P) [Add to Longdo]
バイヤーズクレジット[baiya-zukurejitto] (n) buyer's credit [Add to Longdo]
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] (n) subscriber; reader; buyer [Add to Longdo]
購買者[こうばいしゃ, koubaisha] (n) buyer [Add to Longdo]
納期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP [Add to Longdo]
買い主;買主[かいぬし, kainushi] (n) buyer; purchaser [Add to Longdo]
買い手(P);買手(P)[かいて, kaite] (n) buyer; (P) [Add to Longdo]
買い手市場[かいてしじょう, kaiteshijou] (n) a buyer's market [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buyer \Buy"er\ (b[imac]"[~e]r), n.
   One who buys; a purchaser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buyer
   n 1: a person who buys [syn: {buyer}, {purchaser}, {emptor},
      {vendee}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top