Search result for

shopper

(55 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shopper-, *shopper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shopper[N] ผู้เดินซื้อของตามร้าน, See also: ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้เดินชมสินค้าตามร้าน, Syn. customer, purchaser
shopper[N] หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shopper(ชอพ'เพอะ) n. ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน,คนซื้อของปลีก,ลูกค้า,ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน
grasshopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน

English-Thai: Nontri Dictionary
shopper(n) ลูกค้า,คนซื้อของ
grasshopper(n) เรไร,ตั๊กแตน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, most shoppers at Valentine's Day-คืองี้นะ ลูกค้าที่ซื้อการ์ดของเราช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ย... 500 Days of Summer (2009)
And so does my personal shopper and pilates instructor.And so does my personal shopper and pilates instructor Crime Doesn't Pay (2009)
This place has to look like it was ransacked by robbers, not someone's personal shopper.บ้านนี้ต้องดูเหมือนถูกรื้อค้นจากพวกขโมย ไม่ใช่จากนักช็อปนะ Marry Me a Little (2009)
They're robbers, dear. Not personal shoppers.พวกมันเป็นขโมยนะที่รัก ไม่ใช่นักช็อปปิ้งส่วนตัว Marry Me a Little (2009)
Now I ran into her at the mall and she's a professional shopper now.ตอนนี้ฉันเดินตามรอยหล่อน และเธอก็เป็นมืออาชีพ\\เป็นนักชื้อตัวยงตอนนี้ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
If you're a repulsive shopper, you buy stuff on there; if you're a sex addict, there's plenty of that on there.ถ้าแกเป็นพวกนักช้อป แกก็ซื้อมันผ่านทางนั้น แล้วถ้าแกเป็นพวกบ้ากาม ในนั้นก็มีให้เยอะแยะ The Sniffles (2010)
It's a wonder there's any shoppers at all.ไม่น่าแปลกใจที่ ไม่มีคนมาชอปปิ้งที่นี่เท่าไหร่ The Ho Ho Ho Job (2010)
Okay, well, what if I were to tell you that my methods would get more shoppers to open up their wallets, huh?โอเค จะเป็นยังไงถ้าผม จะบอกว่าวิธีของผม จะช่วยให้นักช้อปทั้งหลาย ใช้เงินในกระเป๋าพวกเขามากขึ้น The Ho Ho Ho Job (2010)
I really, really care about you... but as you and about 20 mortified shoppers saw...เห็นมั๊ย ฉันไม่เก่งเรื่องความรัก ฉํนไม่อยากให้มันจบแบบนี้ Silly Love Songs (2011)
And I should have a mess of frequent shopper rewards pointsและผมก็จะได้ค่านายหน้าเล็กๆน้อยๆ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Brownies are also excellent personal shoppers.บราวนี่ยังเป็นนักช้อปตัวแม่อีกด้วย Scream a Little Dream (2011)
I'm the worst shopper.หลุดมาโดยที่ผมไม่รู้หรือเปล่า? ฉันซื้อของตุนได้แย่มาก Free (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shopperShoppers crowded the streets.
shopperShoppers hurried along the pavement.
shopperThe department store was crammed with holiday shoppers.
shopperThe shoppers stood in a line.
shopperThe store was crowded with holiday shoppers.
shopperThe streets are alive with shoppers.
shopperThe street was bustling with shoppers.
shopperThis street will come alive with shoppers on Saturday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราสฮอปเปอร์[TM] (Krāshøppoē) EN: Grasshopper   FR: Grasshopper
แมงมัน[n.] (maēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   
แมงโหย่งโหย[n.] (maēng yōnghōi) EN: Longhorn Grasshopper   
แมลงมัน[n.] (malaēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   
แมลงโหย่งโหย[n.] (malaēng yōnghōi) EN: Longhorn Grasshopper   
นักซื้อ[n.] (nakseū) EN: shopper   FR: acheteur [m]
ตั๊กแตน[n.] (takkataēn) EN: grasshopper   FR: sauterelle [f]
ตั๊กแตนอีค่วง[n. exp.] (takkataēn ikhūang) EN: Slant-faced Grasshopper   
ตั๊กแตนอีโม่[n. exp.] (takkataēn īmō) EN: Spur-throated Grasshopper   
ตั๊กแตนอีแท่ด[n. exp.] (takkataēn īthaēt) EN: Band-wing Grasshopper   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOPPER    SH AA1 P ER0
SHOPPERS    SH AA1 P ER0 Z
SHOPPER'S    SH AA1 P ER0 Z
SHOPPERS'    SH AA1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shopper    (n) (sh o1 p @ r)
shoppers    (n) (sh o1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkäufer {m} | Einkäufer {pl}shopper | shoppers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
グラスホッパー[, gurasuhoppa-] (n) grasshopper [Add to Longdo]
稲子;蝗[いなご;こう(蝗), inago ; kou ( inago )] (n) (1) (uk) rice grasshopper (of genus Oxya); (2) grasshopper; locust (of family Catantopidae) [Add to Longdo]
羽長蝗[はねながいなご, hanenagainago] (n) rice grasshopper [Add to Longdo]
機織り虫[はたおりむし, hataorimushi] (n) grasshopper [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) [Add to Longdo]
精霊飛蝗擬;精霊飛蝗擬き[しょうりょうばったもどき;ショウリョウバッタモドキ, shouryoubattamodoki ; shouryoubattamodoki] (n) (uk) (See 精霊飛蝗) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
買い物客;買物客[かいものきゃく, kaimonokyaku] (n) shopper [Add to Longdo]
飛蝗;蝗虫;蝗[ばった, batta] (n) (uk) grasshopper; locust (of superfamily Acridoidea) [Add to Longdo]
蝗虫[こうちゅう, kouchuu] (n) (See 稲子) rice grasshopper (of genus Oxya) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shopper \Shop"per\, n.
   One who shops.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shopper
   n 1: someone who visits stores in search of articles to buy
   2: a commercial agent who shops at the competitor's store in
     order to compare their prices and merchandise with those of
     the store that employs her

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top