ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ritual

R IH1 CH UW0 AH0 L   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ritual-, *ritual*
English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ritual[N] พิธีกรรม, Syn. ceremony, observance
ritual[ADJ] เกี่ยวกับพิธีกรรม, See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. ceremonial, conventional
ritualise[VI] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualise[VT] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualism[N] การศึกษาเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
ritualize[VI] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualize[VT] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualistic[ADJ] เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา, Syn. formal, ceremonial
ritualistically[ADV] โดยพิธีทางศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ritual(ริช'ชวล) n.,adj. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,หนังสือพิธีศาสนา,หนังสือพิธีกรรม
ritualism(ริช'ชวลลิสซึม) n. ลัทธิยึดถือพิธีศาสนา,การใช้พิธีในทางศาสนา, Syn. ritual
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n

English-Thai: Nontri Dictionary
ritual(adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,เกี่ยวกับพิธีการ
ritual(n) พิธีทางศาสนา,พิธีการ
spiritual(adj) ทางพระ,ทางใจ,ภายใน,ในทางศาสนา,เกี่ยวกับใจ
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ
spirituality(n) ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ritualsพิธีกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Love rituals?พิธีกรรมความรัก? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Jews shoveling snow-- It's got a, um, ritual significance.มันเป็นสัญลักษณ์บางอย่าง Schindler's List (1993)
That odd little ritual with the liverwurst and apple every day.การทำอะไรเดิมๆ เหมือนกันทุกอาทิตย์ Junior (1994)
The High Priest had one ritual to perform there.องค์มหาสมณะมีพิธีกรรมหนึ่ง ที่ต้องกระทำในวันนั้น Pi (1998)
I see we're making our visits a weekly ritual.ฉันเห็นว่าเราพบกัน ทุกๆอาทิตย์เลยนะ 10 Things I Hate About You (1999)
No drinking, no drugs, no kissing, no tattoos, no piercings, no ritual animal slaughters of any kind.ห้ามดื่ม ห้ามเล่นยา ห้ามจูบ ห้ามสัก ห้ามเจาะ ห้ามทำบูชายันต์สัตว์ 10 Things I Hate About You (1999)
Can you imagine who would go to that antiquated mating ritual?คิดออกมั้ย ใครจะอยากไป งานผสมพันธ์เชยๆนั่น 10 Things I Hate About You (1999)
It's from an ancient druid ritual, Joanie.มันมาจากพิธีทางศาสนา ของพวกดรูอิดโบราณไง โจนี่ Hope Springs (2003)
It could be a sound bite of knowledge or a ritual.มันอาจเป็นคำคมเท่ ๆ หรือพิธีกรรมสักอย่าง The Corporation (2003)
There's a female bonding ritual going on in the den,สาวๆมีพิธีกรรมอยู่ข้างบนน่ะ Shall We Dance (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ritualA sacred ritual took place in the magnificent temple.
ritualRituals were performed in churches.
ritualThe ritual of Japanese Shintoism.
ritualThe sacred ritual took place after being postponed twice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมพิธี[N] rite, See also: ritual, ceremony, Syn. กรรพิธี, พิธีการ, Example: สถานที่ท้องสนามหลวงควรสงวนไว้สำหรับการประกอบกรรมพิธีต่างๆ ทางราชการ, Count unit: พิธี
พิธี[N] custom, See also: ritual, Syn. แบบแผน, ธรรมเนียม, Example: โบราณมีพิธีสาบานตัวและการให้สัญญาณด้วยมือที่เป็นแบบฉบับโดยเฉพาะ, Thai definition: การกำหนดขั้นตอนต่างๆ ตามแบบอย่างหรือตามธรรมเนียม
พิธีกร[N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
มโนมัย[adj.] (manōmai) EN: spiritual   
พิธี[n.] (phithī) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality   FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
พิธีกรรม[n.] (phithīkam) EN: rite ; worship ; ritual ; ceremony ; service   FR: rite [m] ; culte [m]
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]
พระศักดิ์สิทธิ์[n.] (phrasaksit) EN: monk believed to have spiritual power ; amulet believed to have spiritual power   
ผู้นำทางจิตวิญญาณ[n. exp.] (phūnamthāng jit winyān) EN: spiritualist   
ทรงเจ้า[v.] (songjao = songjāo) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits   
ทางจิตใจ[adj.] (thāng jitjai) EN: spiritual ; mental   
วัฒนธรรมทางจิตใจ[n. exp.] (watthanatham thāng jitjai) EN: spiritual culture ; non material culture   

CMU English Pronouncing Dictionary
RITUAL    R IH1 CH UW0 AH0 L
RITUALS    R IH1 CH UW0 AH0 L Z
RITUALISTIC    R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K
RITUALISTICALLY    R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
RITUALISTICALLY    R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ritual    (n) rˈɪtʃuəʴl (r i1 ch u@ l)
rituals    (n) rˈɪtʃuəʴlz (r i1 ch u@ l z)
ritualism    (n) rˈɪtʃuəʴlɪzəm (r i1 ch u@ l i z @ m)
ritualist    (n) rˈɪtʃuəʴlɪst (r i1 ch u@ l i s t)
ritualists    (n) rˈɪtʃuəʴlɪsts (r i1 ch u@ l i s t s)
ritualistic    (j) rˌɪtʃuəʴlˈɪstɪk (r i2 ch u@ l i1 s t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸钱[zhǐ qián, ㄓˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead, #45,085 [Add to Longdo]
礼器[lǐ qì, ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] ritual dishes; sacrificial vessels, #72,875 [Add to Longdo]
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, ] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地, #78,616 [Add to Longdo]
祭器[jì qì, ㄐㄧˋ ㄑㄧˋ, ] ritual dishes; sacrificial vessels, #111,051 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] ritual bonfire, #277,690 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultschacht {m}ritual shaft [Add to Longdo]
Ritual {n}; Kult {m}ritual [Add to Longdo]
Ritualismus {m}ritualism [Add to Longdo]
Ritualist {m} | Ritualisten {pl}ritualist | ritualists [Add to Longdo]
ritualisieren | ritualisierend | ritualisiert | ritualisiert | ritualisierteto ritualize | ritualizing | ritualized | ritualizes | ritualized [Add to Longdo]
ritualisiert {adj}ritualistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]
スピリチュアリズム[, supirichuarizumu] (n) spiritualism [Add to Longdo]
スピリチュアリティ;スピリチャリティー(ik)[, supirichuaritei ; supiricharitei-(ik)] (n) spirituality [Add to Longdo]
スピリチュアル[, supirichuaru] (adj-na) (1) spiritual; (n) (2) religious song; spiritual [Add to Longdo]
ニグロスピリチュアル[, nigurosupirichuaru] (n) Negro spiritual [Add to Longdo]
ブラックスピリチュアルズ[, burakkusupirichuaruzu] (n) black spirituals [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ritual \Rit"u*al\, a.[L. ritualis, fr. ritus a rite: cf. F.
   rituel.]
   Of or pertaining to rites or ritual; as, ritual service or
   sacrifices; the ritual law.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ritual \Rit"u*al\, n. [Cf. F. rituel.]
   1. A prescribed form of performing divine service in a
    particular church or communion; as, the Jewish ritual.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the code of ceremonies observed by an organization;
    as, the ritual of the freemasons.
    [1913 Webster]
 
   3. A book containing the rites to be observed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ritual
   adj 1: of or relating to or characteristic of religious rituals;
       "ritual killing"
   2: of or relating to or employed in social rites or rituals; "a
     ritual dance of Haiti"; "sedate little colonial tribe with
     its ritual tea parties"- Nadine Gordimer
   n 1: any customary observance or practice [syn: {ritual},
      {rite}]
   2: the prescribed procedure for conducting religious ceremonies
   3: stereotyped behavior

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ritual
  1. agenda; appointment book
  2. ritual

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 ritual
  ritual

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ritual /riːtuːaːl/ 
  ritual

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top