Search result for

consumer

(104 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consumer-, *consumer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumer[N] ผู้บริโภค, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer
consumerism[N] การคุ้มครองผู้บริโภค
consumer goods[N] เครื่องอุปโภคบริโภค, See also: ของกินของใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consumer(คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
consumer goodsn. สินค้าประเภทบริโภคเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย

English-Thai: Nontri Dictionary
consumer(n) ผู้บริโภค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consumer price indexดัชนีราคาผู้บริโภค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consumer protection lawกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumerผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
consumerผู้บริโภค, สิ่งมีชีวิตจำพวกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินพืชหรือเนื้อสัตว์ที่มีพลังงานอยู่แล้วเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Consumer behaviorพฤติกรรมผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer behaviourพฤติกรรมผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer complaintsการร้องทุกข์โดยผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer cooperativesสหกรณ์ผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer creditสินเชื่อผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer creditสินเชื่อผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer dataข้อมูาลผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer demandอุปสงค์ผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consumer insite (name) ผู้บริโภคภายใน
See also: S. consumer, A. insite,
consumerism (n ) การยึดติดกับคุณค่าทางวัตถุหรือทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guy works at home as a consumer product tester.ชายคนนี้ทำงานที่บ้านเป็นผู้ทดลองใช้สินค้า Joy (2008)
Most consumer goods travel thousands of kilometers from the country of production to the country of consumption.สินค้าบริโภคส่วนใหญ่ ท่องเที่ยวไปหลายพันกิโลเมตร จากประเทศผู้ผลิต สู่ประเทศผู้บริโภค Home (2009)
The inhabitants of Las Vegas are among the biggest consumers of water in the world.พลเมืองจึงมีความต้องการ ใช้น้ำมากที่สุดในโลก Home (2009)
For consumers and producers, justice is an opportunity to be seized.สำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิต ความยุติธรรมคือโอกาสที่ต้องคว้าไว้ Home (2009)
Let's be responsible consumers.มาเป็นผู้บริโภคที่รับผิดชอบกันเถอะ Home (2009)
Obama's saying that, bottoms up, we're a consumer's economy, 7% of the economy.เป็นแนวคิดต่างกันโดยสิ้นเชิง กับเศรษฐกิจตอนเนี้ย แบบว่าโอบาม่ากำลังพูดว่า... The Girlfriend Experience (2009)
And, like, is it supposed to be a metaphor for consumerism?มันเหมือนกับการเปรียบเทียบ พวกนักช๊อบอ่ะนะ? The Twilight Saga: New Moon (2009)
This is a matter that the consumer affairs and health ministries are looking after, and I can assure you that there is no product on the market that exceeds any of their standards.โลมาเป็นอะไรที่เรา ชอบเอาไว้ดูมากกว่านะคะ ถ้าเรื่องนี้จริง ก็ต้องทำให้ เป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะ ฉันไม่คิดว่ามีใครรู้เรื่องนี้ ฉันไม่รู้มาก่อนเลย The Cove (2009)
A consumer may think they're buying healthy meat from whales from the southern hemisphere, and they might be getting a bottlenose dolphin from the coast of Taiji with levels of mercury that are 20 times higher than World Health Organization recommendations.ปลาส่วนใหญ่ที่พวกเรา ชอบรับประทาน... พวกปลากระพงลาย บลูฟิช ทูน่า ปลาดาบ ปลากระโทง... The Cove (2009)
I want you to know how grateful I am to all of you for, once again, making us the number one consumer electronics brand in the world!โกงนี่นา ดาร์วิน ทุกอย่างเข้าที่แล้ว นายเข้าถึงห้องทำงานแล้วใช่มั้ย G-Force (2009)
I want you to know that Leonard Saber has been forced to undertake the largest recall of consumer products in history./ ผมอยากจะให้พวกคุณรู้ว่า ลีโอนาร์ด เซเบอร์ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถามเรียกเก็บคืนสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ G-Force (2009)
I am not exactly your average VSI consumer.ผมไม่ใช่แค่ผู้บริโภคทั่วไปของ VSI Surrogates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consumerAmerican consumer group identifies RealPlayer as 'badware'.
consumerIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.
consumerIn general, consumers prefer quantity to quality.
consumerIt is the drop in the rice pricing (blamed on consumers' loss of interest in rice and the freeing up of the international market) that is the cause.
consumerIt's a work that's a consumer society treatise on the class problem.
consumerIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
consumerJapan consumers a lot of paper.
consumerJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
consumerLearning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.
consumerMany consumers rose up against the consumption tax.
consumerOne in four consumers thinks that prices will continue to rise in the future.
consumerRising costs are fueling anxieties among consumers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โภคภัณฑ์[N] commodity, See also: consumer goods, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, ของกินของใช้, สิ่งของเครื่องใช้, Example: เราสามารถผลิตโภคภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม
โภคิน[N] consumer, Syn. ผู้บริโภค, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] consumer, Syn. ผู้บริโภค, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ของกินของใช้[N] consumer product, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, Example: มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก
เครื่องอุปโภค[N] consumer goods, See also: chattels, various utensils, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, ของอุปโภค, สิ่งของเครื่องใช้, Ant. เครื่องบริโภค, Example: โซเวียตได้มีการวางแผนดัดแปลงอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและเครื่องอุปโภค ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เงินเพื่อการนี้นับพันล้านๆ รูเบิล, Thai definition: สินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และไม่ใช้ต่อไปในการผลิตสินค้าอื่น
เครื่องอุปโภคบริโภค[N] consumer goods, See also: consumption goods, consumable goods, consumables, Syn. ของกินของใช้, Ant. สินค้าที่ใช้ในการลงทุน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีราคาสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ, Thai definition: สิ่งของสำหรับกินหรือใช้
ผู้บริโภค[N] consumer, See also: customer, buyer, purchaser, shopper, Syn. ผู้ซื้อ, ลูกค้า, ผู้ใช้, Ant. ผู้ผลิต, Example: ผู้บริโภคเรียกร้องให้ลดราคาสินค้าลง, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
พฤติกรรมผู้บริโภค[N] consumer behaviour

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาผู้บริโภค[n. exp.] (jittawitthayā phūbøriphōk) EN: consumer psychology   FR: psychologie du consommateur [f]
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chaijāi nai kān børiphōk) EN: consumer spending (on food)   
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chaijāi pheūa kān uppaphōkbøriphōk) EN: consumer spending (on goods)   
การคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng phūbøriphōk) EN: consumer protection   
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng sitthi phūbøriphōk) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR)   FR: protection du consommateur [f]
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค[n. exp.] (kān samrūat khwām tǿngkān khøng phūbøriphōk) EN: consumer research   
ของกินของใช้[n. prop.] (khøngkin khøngchai) EN: consumer product   FR: produit de consommation [m]
เครื่องอุปโภคบริโภค[n. exp.] (khreūang uppaphōk børiphōk) EN: necessaries of life ; consumer goods   FR: biens de consommation [mpl]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām cheūaman khøng phūbøriphōk) EN: consumer confidence   FR: confiance des consommateurs [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk) EN: consumer satisfaction   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSUMER    K AH0 N S UW1 M ER0
CONSUMERS    K AH0 N S UW1 M ER0 Z
CONSUMER'S    K AH0 N S UW1 M ER0 Z
CONSUMERS'    K AH0 N S UW1 M ER0 Z
CONSUMERISM    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 Z AH0 M
CONSUMERIST    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S T
CONSUMERISTS    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S T S
CONSUMERISTS    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S S
CONSUMERISTS    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consumer    (n) (k @1 n s y uu1 m @ r)
consumers    (n) (k @1 n s y uu1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsumgenossenschaft {f}consumer co-operative society [Add to Longdo]
Konsumgesellschaft {f}consumer society [Add to Longdo]
Konsumgüter {pl}consumer goods [Add to Longdo]
Privatkundengeschäft {n}consumer banking; consumer business [Add to Longdo]
Verbraucherpreis {m}consumer price [Add to Longdo]
Verbraucherpreisindex {m}consumer price index [Add to Longdo]
Verbraucherschutz {m}consumer protection [Add to Longdo]
Verbrauchermarkt {m}consumer market [Add to Longdo]
Verbrauchsgüter {pl}consumer goods; expendable goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンライン利用者[オンラインりようしゃ, onrain riyousha] (n) {comp} online consumers [Add to Longdo]
コンシューマー[, konshu-ma-] (n) consumer; (P) [Add to Longdo]
コンシューマーインターポール[, konshu-ma-inta-po-ru] (n) Consumer Interpole [Add to Longdo]
コンシューマーズリサーチ[, konshu-ma-zurisa-chi] (n) consumers' research; CR [Add to Longdo]
コンシューマーズリレーション[, konshu-ma-zurire-shon] (n) consumers' relation [Add to Longdo]
コンシューマー向けポータブルモデル[コンシューマーむけポータブルモデル, konshu-ma-muke po-taburumoderu] (n) {comp} consumer portable [Add to Longdo]
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
コンシューマリング[, konshu-maringu] (n) consumering [Add to Longdo]
コンシューマ向け製品[コンシューマむけせいひん, konshu-ma mukeseihin] (n) consumer products [Add to Longdo]
コンシューマ製品[コンシューマせいひん, konshu-ma seihin] (n) consumer goods; consumer products [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居民消费价格指数[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] consumer price index CPI [Add to Longdo]
消费价格指数[xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] consumer price index CPI [Add to Longdo]
消费品[xiāo fèi pǐn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] consumer goods [Add to Longdo]
消费器件[xiāo fèi qì jiàn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] consumer [Add to Longdo]
消费者[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] consumer [Add to Longdo]
生活质料[shēng huó zhì liào, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄓˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] consumer goods [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消費側非同期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
コンシューマー[こんしゅーまー, konshu-ma-] Consumer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consumer \Con*sum"er\ (k[o^]n*s[=u]m"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, consumes; as, the consumer of
    food.
    [1913 Webster]
 
   2. (Econ.) the person or organization that uses some item of
    commerce or service in its own acitities, as opposed to
    reselling the item or including it as part of another item
    for resale; -- called also the {end user}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consumer
   n 1: a person who uses goods or services

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 consumer [kõsyme]
   consume; use up
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top