ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agglutinant

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agglutinant-, *agglutinant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglutinant[ADJ] ซึ่งเกาะตัว, Syn. adhesive
agglutinant[N] สารทำให้ติดกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาคำติดต่อ[n. exp.] (phāsā kham tittø) EN: agglutinative language   FR: langue agglutinante [f]
ภาษาติดต่อคำ[n. exp.] (phāsā tittø kham) EN: agglutinative language   FR: langue agglutinante [f]
ติดเหนียว[adj.] (tit nīo) FR: agglutinant

Japanese-English: EDICT Dictionary
粘着剤[ねんちゃくざい, nenchakuzai] (n,adj-na) adhesive; agglutinant; pressure sensitive adhesive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglutinant \Ag*glu"ti*nant\, a. [L. agglutinans, -antis, p. pr.
   of agglutinare.]
   Uniting, as glue; causing, or tending to cause, adhesion. --
   n. Any viscous substance which causes bodies or parts to
   adhere.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 agglutinant /aglytinɑ̃/ 
  adhesive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top