Search result for

comprise

(47 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comprise-, *comprise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprise    [VT] ประกอบด้วย
comprise    [VT] รวมถึง, Syn. include, contain
comprise of    [PHRV] ประกอบด้วย, Syn. compose of, consist in, consist of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprise(คัมไพรซ') vt. ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,มี,บรรจุ., Syn. contain,include -Conf. consist,include -Conf. compose,constitute

English-Thai: Nontri Dictionary
comprise(vi) ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,บรรจุ,มี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is comprised of rectangular objects.จะประกอบด้วยวัตถุทรง สี่เหลี่ยม 2010: The Year We Make Contact (1984)
-The team should be comprised...- ในทีมควรประกอบด้วย... Resident Evil: Degeneration (2008)
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง Rambo (2008)
Technically, G.I. Joe does not exist, but if it did, it'd be comprised of the top men and women from the best military units in the world, the alpha dogs.โดยเทคนิคแล้วหน่วย จี ไอ โจ ไม่มีตัวตน แต่ถ้ามี มันเป็นหน่วยที่ประกอบด้วย สุดยอดชายหญิง ที่เก่งที่สุดจากหน่วยงานที่ดีที่สุดของกองทัพบนโลก ชื่อ อัลฟา ด็อก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
So, the victim's bones-- they were covered in a sedimentary rock dust comprised of carbon, nitrogen, oxygen and sulfur, so as indicated, he was most likely hooked beneath a coal car.กระดูกของเหยื่อ... ที่พบ มีการตกตะกอนของเศษฝุ่น ประกอบด้วย คาร์บอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน และซัลเฟอร์ The Plain in the Prodigy (2009)
This comprises the contents of the Sayles' family garage.นี่รวมไปถึงสิ่งที่อยู่ในโรงรถ ของครอบครัวซายส์ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
About 10% of the prison population is comprised of veterans, 12,000 from Iraq and Afghanistan.ประชากรที่ติดคุกประกอบด้วยทหารผ่านศึก ประมาณ 10% 000 คนจากอิรักและอัฟกานิสถาน Episode #1.2 (2010)
a democracy is only as strong as the people who comprise it.ประชาธิปไตยจะแข็งแกร่งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประชาชนเท่านั้น The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Even your suit is comprised entirely of energy.แม้แต่ชุดของนายก็ประกอบไปด้วยพลังนี้ Green Lantern (2011)
The message was comprised of one line...ข้อความหนึ่งบรรทัด And Then There Were More (2011)
Our alumnini donations comprise 80% of your entire school's budget.เงินบริจาคของศิษย์เก่าคิดเป็น 80% ของงบประมาณวิทยาลัยทั้งหมด Biology 101 (2011)
By avoiding a more literal transcription of human nature, it clearly comprises the basic tenets of fauvism.โดยการหลีกเลี่ยงการอธิบายเพิ่มเติมของธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ มันอธิบายส่วนประกอบ พื้นฐานของทฤษฎีโฟวิสม์ได้ชัดเจนเลยล่ะ Tarantella (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compriseHer library comprises 3500 and includes many first editions.
compriseIt is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.
compriseMy house is comprised of these four rooms.
compriseThe United States comprises 50 states.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมถึง    [V] include, See also: comprise, embrace, Example: บทความที่นำเสนอนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ประกอบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น
มี    [V] consist of, See also: comprise, contain, include, , Syn. ประกอบด้วย, Example: อาหารหลักที่สำคัญต่อชีวิตเรามี 5 หมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มี[v.] (mī) EN: consist of ; comprise ; contain ; include   FR: compter ; comprendre ; contenir ; inclure
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: be composed ; consist of ; comprise ; made up of   FR: être composé de ; être constitué de ; être formé de
ประกอบด้วย[v.] (prakøp dūay) EN: be composed of ; consist of ; comprise ; made up of ; feature   FR: être composé de ; se composer de ; être constitué de ; être formé de ; consister en
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (rūam phāsī mūnkhā phoēm) EN: including VAT ; incl. VAT   FR: TVA comprise
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace   FR: inclure ; comprendre
รวมถึง[v.] (rūam theung) EN: include ; comprise ; embrace   FR: inclure ; comprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPRISE    K AH0 M P R AY1 Z
COMPRISED    K AH0 M P R AY1 Z D
COMPRISES    K AH0 M P R AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprise    (v) (k @1 m p r ai1 z)
comprised    (v) (k @1 m p r ai1 z d)
comprises    (v) (k @1 m p r ai1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カグラザメ属[カグラザメぞく, kagurazame zoku] (n) Hexanchus (genus of sixgill sharks in the family Hexanchidae comprised of 2 extant species) [Add to Longdo]
ブライト運動[ブライトうんどう, buraito undou] (n) Bright's movement (movement comprised of naturalists, atheists, agnostics, etc.) [Add to Longdo]
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885) [Add to Longdo]
含まれる[ふくまれる, fukumareru] (v1,vi) to be included; to be comprised of [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) countryside; country; (2) (See 郷里制) 50-home township (comprised of 2-3 neighbourhoods) [Add to Longdo]
小選挙区比例代表並立制[しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい, shousenkyokuhireidaihyouheiritsusei] (n) electoral system comprised of single-seat constituencies and proportionally represented multiple-seat constituencies [Add to Longdo]
占める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P) [Add to Longdo]
包含[ほうがん, hougan] (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (See 卦) yao (line representing yin or yang that comprises one third of a trigram) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comprise \Com*prise"\, v. t. [imp. & p. p. {Comprised}; p. pr. &
   vb. n. {Comprising}.] [From F. compris, comprise, p. p. of
   comprendre, L. comprehendere. See {Comprehend}.]
   To comprehend; to include.
   [1913 Webster]
 
      Comprise much matter in few words.    --Hocker.
   [1913 Webster]
 
      Friendship does two souls in one comprise. --Roscommon.
 
   Syn: To embrace; include; comprehend; contain; encircle;
     inclose; involve; imply.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comprise
   v 1: be composed of; "The land he conquered comprised several
      provinces"; "What does this dish consist of?" [syn:
      {consist}, {comprise}]
   2: include or contain; have as a component; "A totally new idea
     is comprised in this paper"; "The record contains many old
     songs from the 1930's" [syn: {incorporate}, {contain},
     {comprise}]
   3: form or compose; "This money is my only income"; "The stone
     wall was the backdrop for the performance"; "These constitute
     my entire belonging"; "The children made up the chorus";
     "This sum represents my entire income for a year"; "These few
     men comprise his entire army" [syn: {constitute},
     {represent}, {make up}, {comprise}, {be}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top