Do you mean bißes?
Search result for

bisses

(655 entries)
(0.0659 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bisses-, *bisses*, bisse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bisses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bisses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bis[PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ, Syn. bi-
bison[N] กระทิง, See also: วัวกระทิง, Syn. buffalo
pubis[N] หัวหน่าว
bisect[VT] แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ตัดขวาง, ตัดแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน, Syn. dichotomize, split
bishop[N] ตำแหน่งบาทหลวงที่มีอำนาจปกครองบาทหลวงอื่นๆ, See also: แต่มีชั้นต่ำกว่า archbishop ซึ่งเป็นตำแหน่งบาทหลวงสูงสุด, Syn. prelate
bishop[N] ตัวหมากรุกที่มีวิธีเดินทแยงมุม
bisque[N] น้ำซุปข้น
bistro[N] ร้านอาหารขนาดเล็ก
kabish[SL] เข้าใจไหม?
biscuit[N] ขนมปังชนิดหนึ่งก้อนกลมเล็ก, See also: ขนมปังกรอบมีรูปร่างกลมๆ
biscuit[ADJ] ที่มีสีน้ำตาลอ่อน, Syn. light brown
bismuth[N] ธาตุบิสมัท
rubbish[N] ขยะ, Syn. garbage, trash, waste
rubbish[N] สิ่งที่ไร้สาระ, Syn. nonsense, twaddle
bisexual[ADJ] ที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual[ADJ] ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous, hermaphroditic
bisexual[N] คนที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual[ADJ] ที่มีสองเพศในตัวเดียวกัน
cannabis[N] กัญชา, Syn. marijuana
hibiscus[N] ต้นพู่ระหง (พันธุ์ไม้ในตระกูล hibiscus), See also: ดอกพู่ระหง
snobbish[ADJ] ซึ่งทำหัวสูง, See also: ซึ่งวางมาดเป็นผู้ดี, Syn. overproud, high and mighty
bishopric[N] ตำแหน่งของ bishop
refurbish[VT] ทำใหม่, See also: ตกแต่งใหม่, ขัดสีขัดเงาให้ดูใหม่, Syn. clean up, overhaul, repairq
refurbish[VT] ขัดให้เงามันอีก, See also: ขัดใหม่
Wahhabism[N] การนับถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งอย่างเคร่งครัด
archbishop[N] หัวหน้าของบิชอพ, Syn. chief bishop
furbish up[PHRV] ขัดจนขึ้นเงา, See also: ทำให้ดูใหม่เอี่ยม, ทำให้น่าดู
furbish up[PHRV] ทำใหม่, See also: เปลี่ยนใหม่
plebiscite[N] การลงคะแนนเสียงชี้ขาดโดยประชาชนทั่วไป, Syn. poll, referendum, vote
strabismal[ADJ] เกี่ยวกับตาเหล่
strabismic[ADJ] ซึ่งตาเหล่
strabismus[N] ตาเหล่
take the biscuit[IDM] แย่ที่สุด
take the biscuit[SL] เลวร้ายกว่าที่คิดไว้
float an air biscuit[SL] ตด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambisyllabic(แอมบิซิล' ละบิค) adj. เกี่ยวกับพยางค์ซึ่งสัมพันธ์กับตัวสระทั้งหน้าและหลัง
anno urbis conditae(อาน' โน อัวบิส คอน' ดิทิ) นับตั้งแต่วันสร้างเมือง (กรุงโรม A. U. C.)
anubis(อะนู' บิส) n. ชื่อเทพเจ้าสุสานของอียิปต์
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
archbishop(อาร์ค'บิเชิพ) n. หัวหน้า bishop หัวหน้าบาทหลวง (chief bishop)
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)
bis(บิส) adv. ครั้งที่สอง,สองครั้ง interj. เอาอีก!
biscuit(บิส'คิท) n. ขนมปังกรอบ,ขนมปังอ่อน
bisectvt.,vi. แบ่งออกเป็นสองส่วน,, See also: bisection n.
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน
bisexual(ไบเซค'ชวล) adj.,n. มีสองเพศ,กะเทย, See also: bisexualism,bisexuality n., Syn. hermaphroditic
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
bismuth(มิส'มัธ) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
bison(ไบ'เซิน) n. วัวกระทิงอเมริกา
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม
cannabis(แคน'นะบิส) n. กัญชา, See also: cannabic adj. ดู cannabis, Syn. marihauna
cannabism(-บิสซึม) n. การติดกัญชา
cubbish(คับ'บิช) adj. เหมือนลูกสัตว์
cubism(คิว'บิสซึม) n. ศิลปะการเขียนภาพและปฎิมากรรมแบบ3มิติ., See also: cubist n. cubistic adj.
digestive biscuitn. ขนมปังกรอบที่กลมใหญ่
furbish(เฟอ'บิช) vt. แต่งใหม่,ขัดสี,ขัดวาว,ทำให้ดูสดใส.
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด
mons pubisหัวเหน่า
pan- arabismn. ลัทธิพันธมิตรระหว่างประเทศอาหรับทั้งหมด
plebiscite(เพลบ'บิไซทฺ) n. การลงคะแนนเสียงโดยประชาชนทั่วไป, See also: plebiscitary adj.
pubis(พิว'บิส) n. กระดูกหัวหน่าว,ส่วนหน้าอกของแมลง pl. pubes
rubbish(รับ'บิช) n. ของเสีย,ขยะ,สวะ,สิ่งที่เหลวไหล,สิ่งที่ไร้สาระ,สิ่งที่ไร้ค่า, Syn. refuse,trash,debris
snobbish(สนอบ'บิช) adj.มีลักษณะของ snob (ดู) , เกี่ยวกับ snob (ดู), See also: snobbishly adv. snobbishness n., Syn. haughty
strabismus(สทระบิส'มัส) n. อาการตาเหล่หรือตาเข., See also: strabismal adj. strabismic adj. strabismical. adj. strabismally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
biscuit(n) ขนมปังกรอบ
bisect(vt) แบ่งครึ่ง
bisexual(adj) มีสองเพศ
bisexual(n) กะเทย
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
bison(n) วัวกระทิง,วัวป่า
bissextile(n) ปีอธิกสุรทิน
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็กๆ
cannabis(n) กัญชา
furbish(vt) ขัดเกลา,ขัดสี,ขัด
ibis(n) นกกระสา,นกช้อน
plebiscite(n) การลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
snobbish(adj) บ้าเห่อ,วางท่า,วางมาด,หัวสูง
snobbishness(n) การวางท่า,ความบ้าเห่อ,การวางมาด,ความหัวสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis inguinalis; pediculosis pubisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis pubis; pediculosis inguinalisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubisกระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic bone; basin; os pubisกระดูกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Arabismอุดมการณ์รวมกลุ่มอาหรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudostrabismus; strabismus, apparentตาเหล่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoria; heterophoria; strabismus, latentตาเหล่แฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plebisciteการออกเสียงประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plebisciteการลงประชามติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paralytic strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodic strabismusตาเหล่ครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perfect flower; bisexual flower; hermaphroditic flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lead poisoning; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latent strabismus; heterophoria; phoriaตาเหล่แฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latent convergent strabismus; esophoriaตาเหล่แฝงเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latent divergent strabismus; exophoriaตาเหล่แฝงออกนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturnism; plumbism; poisoning, leadภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus; squint; tropiaตาเหล่, ตาเข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, absoluteตาเหล่สัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, constant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, accommodativeตาเหล่เหตุปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, alternating; strabismus, bilateral; strabismus, binocularตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
squint; strabismus; tropiaตาเหล่, ตาเข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synthetic cubismบาศกนิยมแบบสังเคราะห์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strabismus, intermittentตาเหล่เป็นพัก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, internal; cross-eye; strabismus, convergentตาเหล่เข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, kineticตาเหล่เหตุกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, latent; heterophoria; phoriaตาเหล่แฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, latent convergent; esophoriaตาเหล่แฝงเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, latent divergent; exophoriaตาเหล่แฝงออกนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest; heterotropiaตาเหล่ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest convergent; esotropiaตาเหล่ปรากฏเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, manifest divergentตาเหล่ปรากฏออกนอก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, monolateral; strabismus, monocular; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, muscular; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, noncomitant; strabismus, incomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonconcomitant; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonparalytic; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscularตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, paralytic; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, periodicตาเหล่ครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, unilateral; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, uniocular; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateralตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, apparent; pseudostrabismusตาเหล่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, bilateral; strabismus, alternating; strabismus, binocularตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, binocular; strabismus, alternating; strabismus, bilateralตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, concomitant; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, constantตาเหล่ตลอด [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, absolute] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sodium bisulfideสารฟอกขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biscuit industryอุตสาหกรรมขนมปังกรอบ [TU Subject Heading]
Biscuit wareเครื่องดินเผาดิบ [TU Subject Heading]
Biscuitsขนมปังกรอบ [TU Subject Heading]
Bisexuality in marriageรักร่วมสองเพศในการสมรส [TU Subject Heading]
Cubismศิลปกรรมคิวบิสม์ [TU Subject Heading]
Roselle ; Hibiscus sabdariffaกระเจี๊ยบแดง [TU Subject Heading]
Seabiscuit (Race horse)ซีบิสกิต (ม้าแข่ง) [TU Subject Heading]
Strabismusตาเหล่ [TU Subject Heading]
Rubbish ขยะแห้ง
ขยะชุมชนส่วนที่ไม่รวมเศษอาหารหรือขยะครัว ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะ ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้งผง และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Bis-Phenolบิสนอล [การแพทย์]
Bisacodylบิสสะโคดิล [การแพทย์]
Bisacromial Diameterความกว้างของไหล่ [การแพทย์]
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Bishydroxycoumarinบิสไฮดรอกซิคูมาริน [การแพทย์]
Bismuthบิสมัธ,บิสมัท [การแพทย์]
Bismuth Nitrateบิสมัธไนเตรต [การแพทย์]
Bismuth Oxychlorideบิสมัธออกซีคลอไรด์ [การแพทย์]
Bismuth Subgallateบิสมัธซับกัลเลต [การแพทย์]
Bismuth Subnitrateผงยาบิสมัทซับไนเตรต [การแพทย์]
Bisolvonไบโซลวอน [การแพทย์]
Bisonวัวไบซอน [การแพทย์]
Bistableระบบขาวดำ [การแพทย์]
Bisulfiteไบซัลไฟท์,ไบซัลไฟต์ [การแพทย์]
Cannabisกัญชา [การแพทย์]
Cannabis Sativaกัญชา,ต้นกัญชา [การแพทย์]
Ethylenebis(Dithiocarbamates)เอ็ททีลีนบิสไดไธโอคาร์บาเมต [การแพทย์]
Hibiscus Mutabilisพุดตาน [การแพทย์]
Hibiscus Rosa Sinensisชบา [การแพทย์]
Metabisulfiteเมตาไบซัลไฟท์ [การแพทย์]
Mons Pubisเนินหัวหน่าว, เนินสามเหลี่ยม, หัวเหน่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flog the bishop (phrase slang) สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
See also: S. masturbation,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- you got sleep a little.Dir täte ein bisschen Schlaf auch gut. Requiem (2006)
- it's just beginning.- Du bist im ersten Semester. Requiem (2006)
- bishop got my resolution.Der Bischof hat meinen Antrag. Requiem (2006)
say you just tired.Und dass du müde bist. Requiem (2006)
oh, you already here. - hey, hi!Schön, dass du wieder da bist. - Hey, hi! Requiem (2006)
- you need eat something, a little.- Du musst was essen. Ein bisschen. Requiem (2006)
no use from beginning. I see a different you.Von Anfang an hat's nichts genützt. ich sehe ja, dass du nicht mehr du selbst bist. Requiem (2006)
you are such a liar.Du bist eine dreckige Lügensau. Requiem (2006)
you are not like that, Michaela you can't control yourself.Das bist du nicht Michaela. Du hast keine Herrschaft mehr über dich. Requiem (2006)
- you are not like this, Michaela.Das bist du nicht Michaela! Requiem (2006)
we breathe some fresh air ok?Wir gehen 'n bisschen an die frische Luft, ja? Requiem (2006)
- until it leave us.- Bis sie ausgefahren sind. Requiem (2006)
your body only has yourself, yourself.Nur du. Es bist nur du. Requiem (2006)
Michaela, what out what you said? it's not like your words.Michaela, hör dir doch mal zu, das bist du doch nicht! Requiem (2006)
Whoa. I'm a little buzzed.Wow, ich bin ein bisschen beschwipst. The Breed (2006)
Man, you are so cute when you're hammered.- Mann... Du bist so süß, wenn du betrunken bist! The Breed (2006)
- You sure are.Klar bist du das. The Breed (2006)
- You have fun, when?Wann denn? Deine Zeit kommt, wenn du ein erfolgreicher Arzt bist und die anderen noch von Instantnudeln und Arbeitslosenhilfe leben! The Breed (2006)
Are you really a virgin?Bist du wirklich Jungfrau? The Breed (2006)
- You're such a dick.- Du bist so ein Arsch. The Breed (2006)
Noah, sometimes it amazes me that you're still single.Manchmal wundert's mich, dass du immer noch Single bist. The Breed (2006)
You are a cruel, cruel man.Du bist ein grausamer Mensch. The Breed (2006)
Where are you?Wo bist du? The Breed (2006)
Hey, pup, there you are.Hallo, Hundchen, da bist du ja! The Breed (2006)
There you are!Da bist du ja! The Breed (2006)
It bit me.Er hat mich gebissen. Ist ja gut. The Breed (2006)
It was probably just protecting its young but the rules say you gotta treat any bite by an unknown animal as a possible rabies infection.Der hat wahrscheinlich nur sein Junges verteidigt, aber die Regel besagt, dass man jeden Biss eines fremden Tieres als mögliche Tollwutinfektion sehen muss. The Breed (2006)
Nothing that a little drinking can't cure.Nichts, was man nicht mit ein bisschen Alkohol heilen könnte. The Breed (2006)
I need a drink.Bist du sicher? The Breed (2006)
So, how about doing some swimming today? Maybe hang out by the dock?Wie wär's, wenn wir heute schwimmen gehen und ein bisschen am Steg abhängen? The Breed (2006)
- Yeah. Are you sure?Bist du sicher? The Breed (2006)
- You've liked him since you were 14.Du stehst doch schon auf ihn, seit du 14 bist. The Breed (2006)
But first, we'll stay in here where it's safe, let the dogs disperse, then get in the plane and get the hell out...Aber erst mal bleiben wir hier, bis die Hunde weg sind. Dann steigen wir ins Flugzeug und verschwinden! The Breed (2006)
You were injured badly.Du bist schwer verletzt. The Breed (2006)
You're the future doctor - smart and calm under pressure.Du bist der künftige Arzt, klug und besonnen. The Breed (2006)
You're the Eagle Scout in black sheep's clothing - quick with a weapon and handy with a sea plane.Du bist der Pfadfinder, getarnt als schwarzes Schaf. Schütze und Pilot. The Breed (2006)
You're the perky, athletic one - very randy to have around.Du bist die kecke Sportliche, die einen ganz scharf macht. The Breed (2006)
You got bitten!Sie haben dich gebissen! The Breed (2006)
You ready for this?Bist du bereit? The Breed (2006)
- Gone?Bist du draußen? The Breed (2006)
By itself, a cell gives you two, three miles, but a tower like that gives you over 100.Das Handy hat 'ne Reichweite von 2 bis 3 Meilen. Mit dem Mast sind es 100. The Breed (2006)
A bit of adventure, something different.Ein bisschen Abenteuer, etwas Abwechslung. The Last King of Scotland (2006)
They sang just like that for Obote, until they realized he turned their economy into his bank account.Genauso haben sie für Obote gesungen, bis sie merkten, dass er sich nur selbst bereichert hat. The Last King of Scotland (2006)
Except for the red hair, which I am sure is attractive to your women, but which we Africans, we find this quite disgusting.Bis auf die roten Haare, die eure Frauen sicher attraktiv finden, aber wir Afrikaner finden sie scheußlich. The Last King of Scotland (2006)
You're mad.Du bist verrückt. The Last King of Scotland (2006)
See you later.Bis später. The Last King of Scotland (2006)
The previous incumbent.Der bisherige Amtsinhaber. The Last King of Scotland (2006)
But, in the meantime, tonight we are having a state dinner.Aber bis dahin... Heute Abend gibt es einen Staatsempfang. The Last King of Scotland (2006)
- Nicholas, where are you?- Nicholas, wo bist du? The Last King of Scotland (2006)
- Except the treatment that could save him.- Bis auf die Behandlung, die ihn retten kann. The Last King of Scotland (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bisIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...
bisThe irreligious scoffed at the bishop's interpretation.
bisIf those biscuits are going begging, I'll have them.
bisMoreover it's difficult to get rubbish out for garbage day because the collection time is too early.
bisBurn this rubbish on the fire.
bis"Don't say such rubbish!" said the farmer.
bisThey looked at the rubbish, then they looked at each other.
bis"Mom please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."
bisI want you to refurbish the house.
bisNo dumping of rubbish here!
bisThe bishops were in favor of the proposition.
bisIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
bisThe Bank of Tokyo amalgamated with the Mitsubishi Bank.
bisHis essay is rubbish.
bisWhat shall we do with the rubbish, Mr Wood? Asked Pip.
bisI bought these biscuits at the grocer's.
bisYou've got no alibis for the day of the murder.
bis"Yes, the bisque-doll-like Erika" "Th-that expression is a little embarrassing, could you stop using it?"
bisThe guard's truncheon hit air, off-balance he regained his posture to see a metal-mesh rubbish bin flying towards him.
bisA hybrid from a bison and cow.
bisIt's difficult to tell which is which for burnable and non-burnable rubbish as well, isn't it?
bisThe bishop took pity on the desperate immigrants.
bisShe has nothing snobbish about her.
bisGet the rubbish out of the building.
bisI had a very productive day of cooking yesterday; I made soup, biscuits, and two pies.
bisMitubishi Bank merged with Tokyo Bank.
bisToday is a non-burnable rubbish day.
bisThe bishop felt pity for the immigrants who were abandoned, and gave them help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
ทำเบ่ง[V] put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai definition: วางท่าอวดอำนาจ
ปฏิกูล[N] refuse, See also: dirt, excretion, rubbish, Syn. สิ่งปฏิกูล, ของเน่าเสีย, ขยะ, Example: แม่น้ำเน่าเสียเกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ
เหลา[N] restaurant, See also: bistro, diner, Syn. ภัตตาคาร, Example: ตะพาบน้ำเป็นอาหารที่เหลาหลายๆ แห่งจัดเป็นเมนูพิเศษ, Count unit: แห่ง, Notes: (จีน)
แบ่งแยก[V] be divided, See also: split, separate, part, bisect, Syn. แยก, แบ่ง, Example: ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน, Thai definition: แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
ขัดเงา[V] polish, See also: burnish, furbish, shine, brighten, wax, Syn. ขัดมัน, Thai definition: ขัดถูให้เงา, ขัดถูให้วาว
กุมฝอย[N] garbage, See also: rubbish, refuse, offal, Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขยะ, ขี้ฝอย, Example: บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยไม่มีกุมฝอย ร่มรื่นน่าอยู่
ขี้ผง[N] dust, See also: trash, rubbish, Syn. ฝุ่น, ขี้ฝุ่น, Example: วิธีทำความสะอาดก็คือใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้ผงบนพื้นก่อน, Thai definition: สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
แยก[V] divide, See also: separate, part, split, bisect, Syn. แบ่ง, Ant. รวม, Example: เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind), Thai definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
โคน[N] bishop, Example: เวลาเล่นงานผมไม่จับแต่เบี้ยนะครับ แต่จะเล่นงานขุนม้าโคนทั้งหลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวหมากรุกที่ใช้เดินทแยงมุมและไปข้างหน้าเท่านั้น
ปากห่าง[N] open bill ibis, Syn. นกปากห่าง, Example: นกปากห่างตัวผู้และตัวเมียคล้ายกัน มีขายาว คอยาว ปากใหญ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Anastomus oscitans ในวงศ์ Ciconiidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกกาบบัวแต่ตัวเล็กกว่า ลำตัวสีเทาปนขาว แต่จะเป็นสีเทาเข้มในฤดูผสมพันธุ์ ปากหนาแหลมตรง เมื่อจะงอยปากสบกัน ส่วนกลางของปากบนและปากล่างแยกห่างจากกัน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการคาบเหยื่อ
มูลฝอย[N] waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว
สวะ[N] floating weeds, See also: Java weed, floating rubbish, trash, refuse, ruck, Example: นกเล็กๆ เกาะอาศัยตามยอดหญ้าและกอสวะในบึงบอระเพ็ด, Thai definition: ผักหญ้า ต้นผักหรือสิ่งต่างๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ
ตาส่อน[N] eye with abnormal location of pupil, See also: latent strabismus, slight strabismus, Example: คนที่เป็นตาส่อนสามารถแก้ไขได้โดยการสวมแว่นตาหรือผ่าตัด, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ตาที่มีแววตาดำอยู่ไม่ตรงที่ตามปกติ
ตัดขาด[V] cut, See also: divide, bisect, dissect, Example: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด, Thai definition: ตัดให้ขาดออกจากกัน
ตัดขาด[V] cut, See also: divide, bisect, dissect, Example: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด, Thai definition: ตัดให้ขาดออกจากกัน
ตีนตะขาบ[N] Nephrolepis biserrata Schott var. furcans Hort., Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเฟิร์นชนิด Nephrolepis biserrata Schott var. furcans Hort. ในวงศ์ Oleandraceae
ถือยศ[V] be pompous, See also: be arrogant, be snobbish, be puffed up with(rank), put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศถืออย่าง, ไว้ยศ, ปั้นยศ, ถือยศถือศักดิ์, Example: พวกนี้ถือยศยิ่งกว่าผู้ดีเก่าเสียอีก, Thai definition: ถือว่าตนยศศักดิ์สูง ผู้อื่นต้องนอบน้อมให้สมฐานะ
เจ้ายศ[ADJ] ceremonious, See also: snobbish, arrogant, priggish, imperious, haughty, Syn. เจ้ายศเจ้าอย่าง, Example: เธอเหลือบมองพี่สาวคนเจ้ายศเห็นหน้าเฉยๆ เหมือนกำลังเจอโจทย์เลขยากอยู่
ทะยานใจ[V] be foolhardy, See also: be snobbish, Syn. ย่ามใจ, เหิมใจ, Example: เขาทะยานใจ ใฝ่ฝันนักหนา ที่จะเข้าเป็นนิสิตที่นั่นให้ได้
บิสมัท[N] bismuth, Syn. ธาตุบิสมัท, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 83 สัญลักษณ์ Bi เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวอมแดง เปราะ หลอมละลาย ที่ 271.3 ํ ซ. เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่เลว มีสมบัติพิเศษ คือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำ, Notes: (อังกฤษ)
ประชามติ[N] referendum, See also: public opinion, plebiscite, Syn. มติมหาชน, Example: ผลการหยั่งประชามติเมื่อเร็วๆ นี้สนับสนุนเธอขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศมากถึง 75%, Thai definition: มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง
กะเทย[N] hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน
กาก[N] garbage, See also: waste, rubbish, Syn. เศษ, ขยะ, Example: แม่สั่งให้ลูกเอากากอาหารไปทิ้งในถังขยะ
ขนมปัง[N] bread, See also: biscuit, Example: ด้วยเวลาที่จำกัด อาหารเช้ามักจะเป็นขนมปังทาแยม, Count unit: แผ่น; แถว, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งผสมเชื้อ เรียกว่า ขนมปัง
ชบา[N] Chinese rose, See also: Hibiscus Rosa sinensis
หัวหน่าว[N] pubis, Example: ฉันรู้สึกปวดหัวหน่าวตั้งแต่เมื่อวานที่จักรยานล้ม, Thai definition: ส่วนของร่างกายใต้ท้องน้อยลงไป
เรื่องเหลวไหล[N] nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
บิสมัท[n.] (bitmat = bismat) EN: bismuth   FR: bismuth [m]
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาชมพู[n. exp.] (chabā chomphū) EN: pink hibiscus   FR: hibiscus rose [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ชบาหนู [n.] (chabānū) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow   
ชบาเยอรมัน[n. exp.] (chabā Yoēraman) EN: hibiscus [m]   FR: hibiscus [m]
หัวหน่าว[n.] (hūanāo) EN: pubis   FR: pubis [m]
แกะ [n.] (kae) EN: sheep   FR: mouton [m] ; brebis [f]
แกะตัวเมีย[n. exp.] (kae tūamīa) FR: brebis [f]
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กำจัดขยะ[n. exp.] (kamjat khaya) EN: dispose of rubbish   FR: éliminer les déchets
กัญชา[n.] (kanchā) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves   FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m]
การออกลูก[n.] (kān øklūk) FR: agnelage [m] (brebis)
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
ขนม[n.] (khanom) EN: sweets ; cake   FR: gâteau [m] ; pâtisserie [f] ; biscuit [m] ; sucrerie [f] ; bonbon [m]
ขนมปังกรอบ[n.] (khanompang krøp) EN: biscuit ; cracker ; crisp bread ; crispbread ; hard bread ; rusk   FR: biscuit [m]
ขัดเงา[v.] (khat-ngao) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax   FR: polir ; faire briller ; cirer
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash   FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขี้ผง[n.] (khīphong) EN: dust ; trash ; rubbish   FR: poussières [fpl]
โคน[n.] (khōn) EN: bishop (Thai chess)   FR: fou [m] (échecs)
คนแลกเงิน[n.] (khon laēk ngoēn) EN: money-changer   FR: cambiste [m]
เกล็ดกระโห้[n.] (kletkrahō) EN: biscuits made to look like large fish scales   
กล้วยตานี [n. exp.] (klūay tānī) EN: Wild Balbisiana   
กระดูกหัวเหน่า[n.] (kradūk hūanao) EN: pubis ; pubic bone   FR: pubis [m]
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
กระทิง[n.] (krathing) EN: bison ; seladan ; gaur ; bull ; wild ox   FR: bison [m]
กวาดขยะ[v. exp.] (kwāt khaya) EN: sweep away rubbish   FR: balayer les ordures
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner   FR: restaurant [m]
ล้มลุก[adj.] (lomluk) EN: short-lived ; annual ; biennial   FR: annuel ; bisannuel
โลน[n.] (lōn) EN: crab lice ; crabs   FR: phtirius [m] ; pou du pubis [m] ; morpion (fam.) [m]
มิตซูบิชิอี เล็คทริค[TM] (Mitsūbichi Īlekthrik) EN: Mitsubishi Electric   FR: Mitsubishi Electric
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings   FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
นกช้อนหอย[n.] (nok chønhøi) EN: ibis   FR: ibis [m]
นกช้อนหอยดำ[n. exp.] (nok chønhøi dam) EN: White-shouldered Ibis   FR: Ibis de Davison [m] ; Ibis à tache blanche [m] ; Ibis noir oriental [m]
นกช้อนหอยดำเหลือบ[n. exp.] (nok chønhøi dam leūap) EN: Glossy Ibis   FR: Ibis falcinelle [m] ; Ibis luisant [m] ; Ibis vert [m] ; Falcinelle éclatant [m]
นกช้อนหอยขาว[n. exp.] (nok chønhøi khāo) EN: Black-headed Ibis   FR: Ibis à tête noire [m]
นกช้อนหอยใหญ่[n. exp.] (nok chønhøi yai) EN: Giant Ibis   FR: Ibis géant [m]
นกกาฝากอกแดง[n. exp.] (nok kāfāk ok daēng) EN: Scarlet-breasted Flowerpecker   FR: Dicée à poitrine écarlate [m] ; Dicée à gorge rubis [m]
นกคอทับทิม[n. exp.] (nok khø thapthim) EN: Siberian Rubythroat   FR: Rossignol calliope [m] ; Calliope sibérienne [f] ; Calliope sibérienne à gorge rubis [f] ; Calliope de Sibérie [f] ; Calliope du Kamtchatka [f]
นกคอทับทิมอกดำ[n. exp.] (nok khø thapthim ok dam) EN: White-tailed Rubythroat   FR: Rossignol à gorge rubis [m] ; Calliope à queue blanche [f]
นกกินปลีแก้มสีทับทิม[n. exp.] (nok kin plī kaēm sī thapthim) EN: Ruby-cheeked Sunbird   FR: Souimanga à joues rubis [m] ; Souimanga de Ceylan [m]
นกกุลา[n. exp.] (nok kulā) EN: Black-headed Ibis   FR: Ibis à tête noire [m]
นกพิราบป่า[n. exp.] (nok phirāp pā) EN: Rock Pigeon ; Rock Dove ; Common Pigeon   FR: Pigeon biset [m] ; Pigeon de ville [m] ; Biset franc [m] ; Biset commun [m] ; Pigeon de roche [m]
นกยางควาย[n. exp.] (nok yāng khwāi) EN: Cattle Egret   FR: Héron garde-boeufs [m] ; Héron gardebœufs [m] ; Gardebœuf aigrette [f] ; Garde-bœufs ibis [m] ; Garde-bœuf Vérany [m] ; Héron vérany [m]
ออกลูก[n. exp.] (øklūk) EN: give birth (to) ; have a baby ; deliver   FR: accoucher ; donner naissance (à) ; enfanter ; mettre au monde ; mettre bas ; agneler (brebis)
พืชล้มลุก[n. exp.] (pheūt lomluk) EN: annual crops ; annual ; vegetables ; truck crops   FR: plante annuelle [f] ; plante bisannuelle [f] ; culture maraîchère [f] ; légumes [mpl]
พู่ระหงส์ [n. exp.] (phū rahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIS    B IH1 S
BISH    B IH1 SH
BISE    B AY1 Z
BISS    B IH1 S
IBIS    AY1 B AH0 S
DOBIS    D OW1 B IH2 S
KUBIS    K UW1 B IH2 S
BISEK    B IH1 S IH0 K
BISEL    B IH1 S AH0 L
BISER    B AY1 Z ER0
NOBIS    N OW1 B IH2 S
BISIG    B IH1 S IH0 G
VOBIS    V OW1 B AH0 S
ORBIS    AO1 R B IH2 S
RUBIS    R UW1 B IH0 S
BISON    B AY1 S AH0 N
BISCH    B IH1 SH
BISSO    B IY1 S OW0
DUBIS    D UW1 B IH2 S
MABIS    M AE1 B IH2 S
CUBISM    K Y UW1 B IH2 Z AH0 M
BISSEY    B IH1 S IY0
BISTRO    B IH1 S T R OW0
BABISH    B AE1 B IH0 SH
BISBEE    B IH1 S B IY0
BISKUP    B IH1 S K AH0 P
FEEBIS    F IY1 B AH0 S
BISSON    B IH1 S AH0 N
CUBIST    K Y UW1 B IH2 S T
BISHOP    B IH1 SH AH0 P
BISQUE    B IH1 S K
BISSEN    B IH1 S AH0 N
OBISPO    OW0 B IH1 S P OW0
BISSET    B IH1 S IH2 T
BISESI    B IH2 S EH1 S IY0
ALIBIS    AE1 L AH0 B AY2 Z
FORBIS    F AO1 R B IH2 S
RABBIS    R AE1 B AY2 Z
BISHER    B IH1 SH ER0
BISCOE    B IH2 S K OW1
BISSELL    B IH1 S AH0 L
BISSETT    B IH1 S IH2 T
BISPING    B IH1 S P IH0 NG
BISMUTH    B IH1 Z M AH0 TH
WIMBISH    W IH1 M B IH2 SH
BISHOFF    B IH1 S HH AO0 F
BISBING    B IH1 S B IH0 NG
NABISCO    N AH0 B IH1 S K OW0
FURBISH    F ER1 B IH2 SH
BISCHOF    B IH1 SH AH0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ibis    (n) (ai1 b i s)
obis    (n) (ou1 b i z)
bison    (n) (b ai1 s n)
alibis    (n) (a1 l i b ai z)
bisect    (v) (b ai1 s e1 k t)
bishop    (n) (b i1 sh @ p)
bistro    (n) (b ii1 s t r ou)
cubism    (n) (k y uu1 b i z @ m)
cubist    (n) (k y uu1 b i s t)
ibises    (n) (ai1 b i s i z)
rabbis    (n) (r a1 b ai z)
Nabisco    (n) (n @ b i1 s k ou)
Arabist    (n) (a1 r @ b i s t)
biscuit    (n) (b i1 s k i t)
bisects    (v) (b ai1 s e1 k t s)
bishops    (n) (b i1 sh @ p s)
bismuth    (n) (b i1 z m @ th)
bistros    (n) (b ii1 s t r ou z)
cubists    (n) (k y uu1 b i s t s)
furbish    (v) (f @@1 b i sh)
rubbish    (v) (r uh1 b i sh)
Arabists    (n) (a1 r @ b i s t s)
biscuits    (n) (b i1 s k i t s)
bisected    (v) (b ai1 s e1 k t i d)
bisexual    (n) (b ai2 s e1 k sh u@ l)
cannabis    (n) (k a1 n @ b i s)
hibiscus    (n) (h i1 b i1 s k @ s)
rubbishy    (j) (r uh1 b i sh ii)
snobbish    (j) (s n o1 b i sh)
bisecting    (v) (b ai1 s e1 k t i ng)
bisection    (n) (b ai1 s e1 k sh @ n)
bisexuals    (n) (b ai2 s e1 k sh u@ l z)
bishopric    (n) (b i1 sh @ p r i k)
furbished    (v) (f @@1 b i sh t)
furbishes    (v) (f @@1 b i sh i z)
kohlrabis    (n) (k ou2 l r aa1 b i z)
refurbish    (v) (r ii2 f @@1 b i sh)
rubbished    (v) (r uh1 b i sh t)
rubbishes    (v) (r uh1 b i sh i z)
Mitsubishi    (n) (m i1 t s uu b ii1 sh ii)
archbishop    (n) (aa2 ch b i1 sh @ p)
bishoprics    (n) (b i1 sh @ p r i k s)
furbishing    (v) (f @@1 b i sh i ng)
plebiscite    (n) (p l e1 b i s i t)
rubbishing    (v) (r uh1 b i sh i ng)
snobbishly    (a) (s n o1 b i sh l ii)
archbishops    (n) (aa2 ch b i1 sh @ p s)
bisexuality    (n) (b ai2 s e k sh u a1 l i t ii)
dog-biscuit    (n) - (d o1 g - b i s k i t)
plebiscites    (n) (p l e1 b i s i t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน
寂しい[さびしい, sabishii] (adj) เหงา เปล่าเปลี่ยว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: ให้ฟรีไม่คิดค่าบริการ English: no charge
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination

German-Thai: Longdo Dictionary
bisจนถึง
bisherจนถึงขณะนี้
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
lesbisch(adj) เกี่ยวกับการรักร่วมเพศของผู้หญิง, ที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน, See also: Related: Lesbe, Lesbierin
bis(prep) |+ คำนามบ่งช่วงเวลา| ถึง, จนถึง เช่น Der Film läuft im Kino bis Ende des Monats. หนังเรื่องนี้ฉายในโรงถึงสิ้นเดือน
bis(prep) |+ คำนามบ่งสถานที่| ถึง, จนถึง เช่น Der Bus fährt nur bis Hua Hin und nicht weiter. รถบัสไปถึงแค่หัวหิน และไม่ไปต่อ
Bis dann!บ๊ายบาย, แล้วเจอกัน (ใช้กล่าวลา ไม่ได้มีพิธีรีตองและเป็นที่รู้ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีก), See also: Related: Bis später!, Bis nachher!
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)
kubisch(adj) ที่เป็นรูปลูกบาศก์, เหลี่ยมลูกบาศก์, มีสามมิติ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
r,Kopfbiss (n ) การที่ฟันบนล่างกระทบกัน
refurbishment (n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfall {m}; Hausabfall {m}; Kehricht {m}rubbish [Br.] [Add to Longdo]
Abfallgrube {f}rubbish pit [Add to Longdo]
Abisolieren {f}skinning [Add to Longdo]
Abisoliergerät {n}insulation stripper [Add to Longdo]
Abisolierlänge {f}wire stripping [Add to Longdo]
Abisoliermesser {n}stripping knife [Add to Longdo]
Abisolierwerkzeug {n}stripping tool [Add to Longdo]
Abisolierzange {f}cable stripper; stripping tongs [Add to Longdo]
Aggressivität {f}; Bissigkeit {f}; Schärfe {f}acrimony [Add to Longdo]
Anschlag {m}; Sperre {f} | Anschläge {pl}; Sperren {pl} | bis zum Anschlagstop; end stop | stops | until stop; up to the stop [Add to Longdo]
bis zum Anschlag aufdrehento turn sth. as far as it will go [Add to Longdo]
Aufarbeitung {f}refurbishment [Add to Longdo]
Auftrag {m}; Anordnung {f}; Befehl {m} | Aufträge {pl}; Anordnungen {pl}; Befehle {pl} | im Auftrag | Auftrag annehmen | Auftrag ausführen | Auftrag gültig bis auf Widerruf | Auftrag mit versteckter Menge | Auftrag zum Eröffnungskursorder | orders | by order of | to accept an order | to execute an order | good-till-cancelled order; GTC order; open order | hidden size order | opening rotation order [Add to Longdo]
bis zur Grenze der Belastbarkeitto breaking point [Add to Longdo]
Bikubische parametrische Teilfläche {f}Bi-cubic parametric patch [Add to Longdo]
Bisam {m}musk; muskrat [Add to Longdo]
Bisam {m} (Pelz)musquash [Add to Longdo]
Bisamratte {f} | Bisamratten {pl}muskrat; musquash | musquashes [Add to Longdo]
Bischof {m} | Bischöfe {pl}bishop | bishops [Add to Longdo]
Bischofsstab {m}pastoral staff [Add to Longdo]
Bisektionsverfahren {n} [math.]bisection method [Add to Longdo]
Bisektor {m} | Bisektoren {pl}bisector | bisectors [Add to Longdo]
Biskuit {m,n}(fatless) sponge [Add to Longdo]
Biskuitporzellan {n}biscuit china; bisque [Add to Longdo]
Biss {m}; Beißen {n}bite [Add to Longdo]
Bissen {m}; Happen {m}bite [Add to Longdo]
Bissen {m}morsel [Add to Longdo]
eingetunkter Bissensop [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}acidness [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}currishness [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}doggishness [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}mordancy [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}rattiness [Add to Longdo]
Bistum {n}; Diözese {f}; Landeskirche {f}see [Add to Longdo]
Bisulfitzellstoff {m}bisulphite pulp [Add to Longdo]
(weiches) Brötchen {n}biscuit [Am.] [Add to Longdo]
Cannabis {m}cannabis [Add to Longdo]
Diözese {f} | Diözesen {pl}bishopric | bishoprics [Add to Longdo]
Diözese {f}; Bistum {n}; Stift {n}diocese [Add to Longdo]
Doppelkeks {m} mit Vanillecremefüllungcustard cream biscuit [Add to Longdo]
Draht {m}; Kabel {n}; Leitung {f}; Drahtschlinge {f} | Drähte {pl}; Kabel {pl}; Leitungen {pl} | abgeschirmter Draht | stromführender Draht | mit zwei Drähten | Abmanteln des Kabels | Drähte abisolieren | abisolierter Draht; abislolierte Leitung | dünne Leitungenwire | wires | shielded wire | live wire | two-wire | stripping of cable | to strip wires | stripped wire | wires with small insulation diameter [Add to Longdo]
Ereignis {n} | Ereignisse {pl} | zufälliges Ereignis | die bisherigen Ereignisseevent | events | fortuitous event | events so far [Add to Longdo]
eine bissige Erwiderunga snappy come-back [Add to Longdo]
Erzbischof {m} | Erzbischöfe {pl}archbishop | archbishops [Add to Longdo]
Erzbistum {n} | Erzbistümer {pl}archbishopric | archbishoprics [Add to Longdo]
Fischcremesuppe {f}bisque [Add to Longdo]
Flaschenkürbis {m}; Kalebasse {f}gourd; calabash [Add to Longdo]
Flipflop {n}; bistabile Kippstufe {f}; bistabile Kippschaltung {f} [electr.]flip-flop [Add to Longdo]
Gebäck {n}cakes; biscuits [Br.]; cookies [Am.]; pastry [Add to Longdo]
Gebiss {n}bit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint [Add to Longdo]
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet [Add to Longdo]
びしょびしょ(P);びちょびちょ;ビショビショ;ビチョビチョ[, bishobisho (P); bichobicho ; bishobisho ; bichobicho] (adj-na,adv,n) (on-mim) saturated; wet through; (P) [Add to Longdo]
びしょ濡れ[びしょぬれ, bishonure] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin; (P) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
びっしょり[, bisshori] (adj-na,adv) (on-mim) wet through; drenched; (P) [Add to Longdo]
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
アーチビショップ[, a-chibishoppu] (n) archbishop [Add to Longdo]
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River) [Add to Longdo]
アイビス[, aibisu] (n) ibis [Add to Longdo]
アイモードサービス[, aimo-dosa-bisu] (n) i-mode service [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] (n) {comp} association control service element; ACSE [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
アビシニアン[, abishinian] (n) Abyssinian (breed of cat) [Add to Longdo]
アフィリエイトサービス;アフィリエートサービス[, afirieitosa-bisu ; afirie-tosa-bisu] (n) {comp} affiliate service [Add to Longdo]
アフターサービス[, afuta-sa-bisu] (n) (See アフターケア) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アプリケーションサービス[, apurike-shonsa-bisu] (n) {comp} application service [Add to Longdo]
アプリケーションサービスプロバイダ[, apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) {comp} Application Service Provider [Add to Longdo]
アメリカバイソン[, amerikabaison] (n) American bison (Bison bison) [Add to Longdo]
アメリカ野牛[アメリカやぎゅう, amerika yagyuu] (n) buffalo; American bison [Add to Longdo]
アルタビスタ[, arutabisuta] (n) {comp} ALTA VISTA [Add to Longdo]
アンザックビスケット[, anzakkubisuketto] (n) Anzac biscuit (type of oatmeal biscuit) [Add to Longdo]
アンシラリーサービス[, anshirari-sa-bisu] (n) Ancillary services [Add to Longdo]
アンビシャス[, anbishasu] (adj-no,adj-na) ambitious [Add to Longdo]
アンビション[, anbishon] (n) ambition [Add to Longdo]
インターネットサービス[, inta-nettosa-bisu] (n) {comp} Internet service; Internet-based service [Add to Longdo]
インターネットサービスプロバイダー;インターネットサービスプロバイダ[, inta-nettosa-bisupurobaida-; inta-nettosa-bisupurobaida] (n) {comp} (See ISP) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インテリジェンスサービス[, interijiensusa-bisu] (n) intelligence service [Add to Longdo]
ウェブサービス[, uebusa-bisu] (n) web service; web services [Add to Longdo]
エアサービス[, easa-bisu] (n) air service [Add to Longdo]
エアロビサイズ[, earobisaizu] (n,vs) aerobicising; exercising with aerobics [Add to Longdo]
エキジビション;エキシビション[, ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition [Add to Longdo]
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match [Add to Longdo]
エスクローサービス[, esukuro-sa-bisu] (n) {comp} escrow service [Add to Longdo]
エビシディック[, ebishideikku] (n) {comp} EBCDIC [Add to Longdo]
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark) [Add to Longdo]
オーバーナイトフォトサービス[, o-ba-naitofotosa-bisu] (n) overnight photo service [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
オルドビス紀[オルドビスき, orudobisu ki] (n) Ordovician period [Add to Longdo]
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor [Add to Longdo]
オンサイトサービス[, onsaitosa-bisu] (n) {comp} on-site service; onsite service [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三菱[Sān líng, ㄙㄢ ㄌㄧㄥˊ, ] Mitsubishi [Add to Longdo]
主教[zhǔ jiào, ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] bishop [Add to Longdo]
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, / ] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890 [Add to Longdo]
全民投票[quán mín tóu piào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] referendum; plebiscite [Add to Longdo]
两性[liǎng xìng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual [Add to Longdo]
公民投票[gōng mín tóu piào, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] plebiscite; referendum [Add to Longdo]
可操作的艺术[kě cāo zuò de yì shù, ㄎㄜˇ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] the art of the possible (Bismarck on politics) [Add to Longdo]
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]
坎塔布连海[Kǎn tǎ bù lián hǎi, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, / ] Bay of Biscay (Spanish: Mare Cantabrico) [Add to Longdo]
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Archbishop of Canterbury, head of Church of England [Add to Longdo]
垃圾桶[lā jī tǒng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˇ, ] rubbish bin [Add to Longdo]
垃圾箱[lā jī xiāng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, ] rubbish can [Add to Longdo]
壁山县[Bì shān xiàn, ㄅㄧˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Bishan county (county in Sichuan) [Add to Longdo]
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Archbishop; Primate; Metropolitan [Add to Longdo]
大麻[dà má, ㄉㄚˋ ㄇㄚˊ, ] hemp (Cannabis sativa); cannabis; marijuana [Add to Longdo]
希洪[Xī hóng, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ, ] Gijón (Asturian: Xixón), city in northwest Spain on the bay of Biscay [Add to Longdo]
几内亚比绍[Jī nèi yà Bǐ shào, ㄐㄧ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ ㄅㄧˇ ㄕㄠˋ, / ] Guinea-Bissau [Add to Longdo]
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ˋ, / ] rubbish; waste material; useless person [Add to Longdo]
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words [Add to Longdo]
耻骨[chǐ gǔ, ㄔˇ ㄍㄨˇ, / ] pubis (bones) [Add to Longdo]
改建[gǎi jiàn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄢˋ, ] to rebuild; to transform (a building); to refurbish [Add to Longdo]
放屁[fàng pì, ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ, ] to fart; to break wind; to talk nonsense; Utter rubbish! [Add to Longdo]
朱鹭[zhū lù, ㄓㄨ ㄌㄨˋ, / ] ibis; Japanese crested ibis (Nipponia nippon); same as 朱鹮|朱鹮 [Add to Longdo]
朱鹮[zhū huán, ㄓㄨ ㄏㄨㄢˊ, ] ibis; toki or Japanese crested ibis (Nipponia nippon) [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] Hibiscus syriacus [Add to Longdo]
槿[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 槿] Hibiscus syriacus; transient [Add to Longdo]
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, / ] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish [Add to Longdo]
比什凯克[Bǐ shí kǎi kè, ㄅㄧˇ ㄕˊ ㄎㄞˇ ㄎㄜˋ, / ] Bishkek (capital of Kyrgyzstan) [Add to Longdo]
比绍[Bǐ shào, ㄅㄧˇ ㄕㄠˋ, / ] Bissau (capital of Guinea-Bissau) [Add to Longdo]
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us [Add to Longdo]
瑞萨[ruì sà, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
瑞萨科技[ruì sà kē jì, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
瓦哈比教派[wǎ hā bǐ jiào pài, ㄨㄚˇ ㄏㄚ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄆㄞˋ, ] Wahhabism (a conservative sect of Islam) [Add to Longdo]
白麻子[bái má zǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄚˊ ㄗˇ, ] cannabis seed [Add to Longdo]
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ, / ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) [Add to Longdo]
筷子芥[kuài zi jiè, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙ ㄐㄧㄝˋ, ] Arabis, a genus of Brassica family including cress [Add to Longdo]
翻新[fān xīn, ㄈㄢ ㄒㄧㄣ, ] to revamp; a face-lift; to retread (a tire); to refurbish (old clothes); newly emerging [Add to Longdo]
翻新后[fān xīn hòu, ㄈㄢ ㄒㄧㄣ ㄏㄡˋ, / ] after refurbishment [Add to Longdo]
胡说八道[hú shuō bā dào, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄚ ㄉㄠˋ, / ] to talk rubbish [Add to Longdo]
芙蓉[fú róng, ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] cotton rose hibiscus (Hibiscus mutabilis); lotus [Add to Longdo]
芙蓉花[fú róng huā, ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚ, ] cotton rose hibiscus (Hibiscus mutabilis); lotus [Add to Longdo]
芝麻饼[zhī ma bǐng, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄅㄧㄥˇ, ] sesame biscuit [Add to Longdo]
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, ] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis) [Add to Longdo]
苘麻[qǐng má, ㄑㄧㄥˇ ㄇㄚˊ, ] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis) [Add to Longdo]
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ, ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) [Add to Longdo]
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, ] Hibiscus syriacus [Add to Longdo]
苏打饼干[sū dá bǐng gān, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] soda biscuit; cracker [Add to Longdo]
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, / ] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households [Add to Longdo]
重新装修[chóng xīn zhuāng xiū, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄡ, / ] refurbishment; renovation [Add to Longdo]
野牛[yě niú, ㄧㄝˇ ㄋㄧㄡˊ, ] bison [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
サービス[さーびす, sa-bisu] service(s) [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade [Add to Longdo]
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet [Add to Longdo]
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center [Add to Longdo]
サービスタイプ[さーびすたいぷ, sa-bisutaipu] service type [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
サービス制御群[サービスせいぎょぐん, sa-bisu seigyogun] service controls [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary [Add to Longdo]
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area [Add to Longdo]
サービス内容[サービスないよう, sa-bisu naiyou] service content [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
サービス要素[サービスようそ, sa-bisu youso] element of service, service element [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
セションサービス利用者[せしょんサービスりようしゃ, seshon sa-bisu riyousha] session service user, SS-user [Add to Longdo]
セルリレーサービス[せるりれーさーびす, serurire-sa-bisu] cell relay service [Add to Longdo]
ソケットサービス[そけっとさーびす, sokettosa-bisu] socket services [Add to Longdo]
ダイヤルインサービス[だいやるいんさーびす, daiyaruinsa-bisu] dial-in service [Add to Longdo]
データグラムサービス[でーたぐらむさーびす, de-taguramusa-bisu] datagram service [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
厳しい[きびしい, kibishii] streng, hart, ernst [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] erreichen, reichen_bis, sich_erstrecken, ebenbuertig_sein [Add to Longdo]
唯美主義[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]
寂しい[さびしい, sabishii] -einsam, -oede, verlassen [Add to Longdo]
弁当[べんとう, bentou] Imbiss_zum_Mitnehmen (Schule, Buero, Reise) [Add to Longdo]
微生物[びせいぶつ, biseibutsu] Mikrobe [Add to Longdo]
微笑[びしょう, bishou] das_Laecheln [Add to Longdo]
悔恨[かいこん, kaikon] Gewissensbisse, -Reue [Add to Longdo]
旅先[たびさき, tabisaki] Reiseziel [Add to Longdo]
晴曇[せいどん, seidon] wolkig_bis_heiter [Add to Longdo]
極める[きわめる, kiwameru] bis_zum_aeussersten_gehen [Add to Longdo]
浴びせる[あびせる, abiseru] giessen_ueber, ueberschuetten [Add to Longdo]
猛犬[もうけん, mouken] bissiger_Hund [Add to Longdo]
珍味[ちんみ, chinmi] Delikatesse, Leckerbissen [Add to Longdo]
窮まる[きわまる, kiwamaru] bis_zum_Aeussersten_gehen, festsitzen, -enden [Add to Longdo]
終日[しゅうじつ, shuujitsu] den_ganzen_Tag, von_morgens_bis_abends [Add to Longdo]
美醜[びしゅう, bishuu] schoen_oder_haesslich, das_Aussehen [Add to Longdo]
自責[じせき, jiseki] Selbstanklage, Gewissensbisse [Add to Longdo]
駅弁[えきべん, ekiben] auf_dem_Bahnhof_erhaeltlicher, Imbiss_zum_mitnehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top