Search result for

frunze

(4 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frunze-, *frunze*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frunze มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frunze*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Pasha, free Smollenskaya.Pasha, die U-Bahnstrecke zur Frunzenskaya freiräumen! Guardians of the Night (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUNZE    F R AH1 N Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Frunze
   n 1: the capital of Kyrgyzstan (known as Frunze 1926-1991) [syn:
      {Bishkek}, {Biskek}, {Frunze}, {capital of Kyrgyzstan}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

frunze ( F R AH1 N Z)

 


  

 
frunze
 • /F R AH1 N Z/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Frunze, Franz, France, frenzy, fringes, Frunze's, Franzen, frieze, fringe, Fiorenze, Fraze, froze, Frans, freeze, Fran's, fringe's, Franz's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
grunze, grunzen, grunzte, Runzel, runzle, Rune, Unze, Freunde, Grenze, Grunde, Grunge, grenze, grunzt, Faune, Franz, Funde, Runde, fröne, runde, Furz, Bronze, Franse, Fratze, Kränze, frönte, Run, drunten, grenzen, runzeln, Freund, Ranzen, Runden, freund, frönen, runden, Fritz, Grund, Prinz, Cruz, Faun, Fron, Fund, Funk, Kunz, rund, Brunnen, Franken, trunken, Bruno, Fauna, Franc, Frank, Front, Frust, Kranz, Prunk, Trunk

Similar FRENCH words suggested by aspell:
fronce, froncé, frousse, froncer, fronces, froncés, frousses, frouasse

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top