Search result for

bishop

(59 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bishop-, *bishop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bishop[N] ตำแหน่งบาทหลวงที่มีอำนาจปกครองบาทหลวงอื่นๆ, See also: แต่มีชั้นต่ำกว่า archbishop ซึ่งเป็นตำแหน่งบาทหลวงสูงสุด, Syn. prelate
bishop[N] ตัวหมากรุกที่มีวิธีเดินทแยงมุม
bishopric[N] ตำแหน่งของ bishop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
archbishop(อาร์ค'บิเชิพ) n. หัวหน้า bishop หัวหน้าบาทหลวง (chief bishop)
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)

English-Thai: Nontri Dictionary
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The crowds have no vote and the bishops that do are in Wolsey's pocket.ประชาชนไม่มีส่วนออกเสียง... ส่วนพวกบาทหลวงที่มีส่วนออกเสียง ก็เป็นพวกโวลซี่ย์ The Other Boleyn Girl (2008)
If the trial continues, the bishops will still find in the king's favor.หากมีการสอบสวนต่อ พวกบาทหลวงก็ยังจะทำตามประสงค์พระราชาอยู่ดี The Other Boleyn Girl (2008)
I to the Monsignor, he to the Bishop, and so on up to the Holy Father.ฉันถึงหลวงพ่อ หลวงพ่อถึงบิชอพ จนถึงท่านสาธุคุณ Doubt (2008)
The Bishop appointed Father Flynn Pastor of Saint Jerome Church and School.ท่านบิชอพแต่งตั้งหลวงพ่อ ฟลินน์ เป็นบาทหลวงอธิการที่ร.ร.เซนต์เจโรม Doubt (2008)
Hi, we're Bishop Allen.หวัดดี พวกเรา บิชอพ เอเลน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Elle Bishop, Hiro Nakamura, Matt Parkman, all inherited abilities from their parents, as did Peter and Claire.เอล บิชอพ ,ฮิโร่ นากามูระ,แมท พาร์คแมน ล้วนได้รับการสืบทอดพลังจากพ่อแม่ อย่างปีเตอร์ และแคลร์ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
And the guy with the glasses is Bobby Bishop.และชายสวมแว่นชื่อ บ็อบบี้ บิชอบ Chapter Ten '1961' (2009)
Let Bishop Cyril speak in his own defense.ถ้าพระเจ้าของข้ายังกินได้, ดื่มได้ ปี้กันได้ ก็ดีน่ะสิ! Agora (2009)
Bishop.ท่านบิชอป Agora (2009)
Bishop.และภูมิลำเนาล่ะคะ ABQ (2009)
Peter Bishop, arrested seven times.ปีเตอร์ บิชอป ที่เคยถูกจับกุมถึง 7 ครั้ง Bound (2009)
Walter Bishop, who was sent to St. Claire's because he was deemed unfit to stand trial for manslaughter,วอลเตอร์ บิสซอป คนทีถูกส่งไป เซนต์แคลร์ เพราะถูกลงความเห็นว่ามีสภาพจิต ไม่เหมาะสมจะขึ้นศาลในคดีฆ่าคนตายได้ Bound (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bishopThe bishop felt pity for the immigrants who were abandoned, and gave them help.
bishopThe bishops were in favor of the proposition.
bishopThe bishop took pity on the desperate immigrants.
bishopThe irreligious scoffed at the bishop's interpretation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคน[N] bishop, Example: เวลาเล่นงานผมไม่จับแต่เบี้ยนะครับ แต่จะเล่นงานขุนม้าโคนทั้งหลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวหมากรุกที่ใช้เดินทแยงมุมและไปข้างหน้าเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคน[n.] (khōn) EN: bishop (Thai chess)   FR: fou [m] (échecs)

CMU English Pronouncing Dictionary
BISHOP    B IH1 SH AH0 P
BISHOPS    B IH1 SH AH0 P S
BISHOP'S    B IH1 SH AH0 P S
BISHOPS'    B IH1 SH AA0 P S
BISHOPRICS    B IH1 SH AH0 P R IH0 K S
BISHOPSGATE    B IH1 SH AH0 P S G EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bishop    (n) (b i1 sh @ p)
bishops    (n) (b i1 sh @ p s)
bishopric    (n) (b i1 sh @ p r i k)
bishoprics    (n) (b i1 sh @ p r i k s)
Bishopbriggs    (n) (b i1 sh @ p b r i g z)
Bishop Auckland    (n) - (b i2 sh @ p - oo1 k l @ n d)
Bishop's Cleeve    (n) - (b i2 sh @ p s - k l ii1 v)
Bishop's Stortfo    (n) - (b i2 sh @ p - s t oo1 f @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bischof {m} | Bischöfe {pl}bishop | bishops [Add to Longdo]
Läufergabel {f} (Schach)bishop fork [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチビショップ[, a-chibishoppu] (n) archbishop [Add to Longdo]
テレビショッピング[, terebishoppingu] (n) home shopping network (wasei [Add to Longdo]
ビショップ[, bishoppu] (n) bishop [Add to Longdo]
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) [Add to Longdo]
角を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp,v1) to sacrifice a bishop [Add to Longdo]
角行[かっこう;かくぎょう, kakkou ; kakugyou] (n) bishop (shogi) [Add to Longdo]
角取り[かくとり, kakutori] (n) capturing a bishop [Add to Longdo]
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix) [Add to Longdo]
司教[しきょう, shikyou] (n) (1) (See 主教) bishop (Catholic); prelate; (adj-no) (2) episcopal; potifical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主教[zhǔ jiào, ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] bishop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bishop \Bish"op\, n. [OE. bischop, biscop, bisceop, AS. bisceop,
   biscop, L. episcopus overseer, superintendent, bishop, fr.
   Gr. ?, ? over + ? inspector, fr. root of ?, ?, to look to,
   perh. akin to L. specere to look at. See {Spy}, and cf.
   {Episcopal}.]
   [1913 Webster]
   1. A spiritual overseer, superintendent, or director.
    [1913 Webster]
 
       Ye were as sheep going astray; but are now returned
       unto the Shepherd and Bishop of your souls. --1 Pet.
                          ii. 25.
    [1913 Webster]
 
       It is a fact now generally recognized by theologians
       of all shades of opinion, that in the language of
       the New Testament the same officer in the church is
       called indifferently "bishop" ( ? ) and "elder" or
       "presbyter."             --J. B.
                          Lightfoot.
    [1913 Webster]
 
   2. In the Roman Catholic, Greek, and Anglican or Protestant
    Episcopal churches, one ordained to the highest order of
    the ministry, superior to the priesthood, and generally
    claiming to be a successor of the Apostles. The bishop is
    usually the spiritual head or ruler of a diocese,
    bishopric, or see.
    [1913 Webster]
 
   {Bishop in partibus [infidelium]} (R. C. Ch.), a bishop of a
    see which does not actually exist; one who has the office
    of bishop, without especial jurisdiction. --Shipley.
 
   {Titular bishop} (R. C. Ch.), a term officially substituted
    in 1882 for bishop in partibus.
 
   {Bench of Bishops}. See under {Bench}.
    [1913 Webster]
 
   3. In the Methodist Episcopal and some other churches, one of
    the highest church officers or superintendents.
    [1913 Webster]
 
   4. A piece used in the game of chess, bearing a
    representation of a bishop's miter; -- formerly called
    archer.
    [1913 Webster]
 
   5. A beverage, being a mixture of wine, oranges or lemons,
    and sugar. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. An old name for a woman's bustle. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
       If, by her bishop, or her "grace" alone,
       A genuine lady, or a church, is known. --Saxe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bishop \Bish"op\, v. t. [imp. & p. p. {Bishoped}; p. pr. & vb.
   n. {Bishoping}.]
   To admit into the church by confirmation; to confirm; hence,
   to receive formally to favor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bishop \Bish"op\, v. t. [imp. & p. p. {Bishoped}; p. pr. & vb.
   n. {Bishoping}.] [From the name of the scoundrel who first
   practiced it. Youatt.] (Far.)
   To make seem younger, by operating on the teeth; as, to
   bishop an old horse or his teeth.
   [1913 Webster]
 
   Note: The plan adopted is to cut off all the nippers with a
      saw to the proper length, and then with a cutting
      instrument the operator scoops out an oval cavity in
      the corner nippers, which is afterwards burnt with a
      hot iron until it is black. --J. H. Walsh.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bustle \Bus"tle\, n.
   A kind of pad or cushion worn on the back below the waist, by
   women, to give fullness to the skirts; -- called also
   {bishop}, and {tournure}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bishop
   n 1: a senior member of the Christian clergy having spiritual
      and administrative authority; appointed in Christian
      churches to oversee priests or ministers; considered in
      some churches to be successors of the twelve Apostles of
      Christ
   2: port wine mulled with oranges and cloves
   3: (chess) a piece that can be moved diagonally over unoccupied
     squares of the same color

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bp
 
 1. (kıs.) birthplace, bishop.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top