ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hemp

HH EH1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hemp-, *hemp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hempกัญชง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hemp(n) กัญชา, Syn. cannabis, ganja, marijuana
hemp(n) ปอ, See also: ป่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hemp(เฮมพ) n. กัญชา, ป่าน, ปอ, See also: hempen adj
indian hempสมุนไพรจำพวก dogbane (Apocynum cannabinum) ในอเมริกาเหนือรากของมันใบ้เป็นยาถ่ายและทำให้อาเจียน

English-Thai: Nontri Dictionary
hemp(n) ต้นป่าน, ต้นปอ, กัญชา
hempen(adj) ทำด้วยปอ, ทำด้วยป่าน, เกี่ยวกับกัญชา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hempปอ [TU Subject Heading]
Hempกัญชา [การแพทย์]
Hemp industryอุตสาหกรรมปอ [TU Subject Heading]
Hemp, Indianกัญชา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of Freebo's hemp suppliers.เขาเป็นพ่อค้าขายกัญชาให้ฟรีโบ Sí se puede (2008)
When the King practices frugality by wearing hemp clothingเมื่อใดที่กษัตริย์ตกที่นั่งลำบาก ภายใต้ชุดป่านมอซอที่สวมใส่ Portrait of a Beauty (2008)
You won some hemp tote bags.คุณชนะเลิศ- Dare (2009)
I'm sorry, not coffee. Some green tea, soy, organic hemp bullshit.โทษที ไม่ใช่กาแฟ ชาเขียวใส่นมถั่วเหลืองอะไรเงี้ย Friends with Benefits (2011)
Uh, just walnuts, hemp curds, and one very special ingredient.แหมแค่ วอลล์นัท, เฮมพ์ เคิร์ด แล้วก็ส่วนผสมพิเศษนิดหน่อย Watch While I Revise the World (2011)
You killed your protege for a handful of worthless hemp seeds.คุณฆ่าเด็กที่คุณสร้างมาเอง เพื่อ เมล็ดกัญชาไร้ค่า Panama Red (2012)
All 'cause of that inbred hemp seed, Woody Harrelson.ทั้งหมดนั่นเป็นเพราะวู้ดดี้ ฮาร์เรลสัน This Is the End (2013)
Hemp cloth?ผ้าใยกัญชงเหรอ The King (2017)
Hemp is made out of marijuana, you know?กัญชง มันก็เหมือนกับกัญชานั่นแหละ รู้รึเปล่า The King (2017)
Hemp cloth?ผ้าใยกัญชงเหรอ The King (2017)
Hemp is made out of marijuana, you know?กัญชง มันก็เหมือนกับกัญชานั่นแหละ รู้รึเปล่า The King (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าน(n) ramie, See also: hemp, Syn. ต้นป่าน, Example: ในสมัยโบราณมนุษย์แสวงหาพืชในท้องถิ่นที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้า, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ เปลือกเป็นใยเหนียว ใช้ทอผ้าและทำเชือก
วาก(n) bark, See also: hemp, flax, jute, ramie, Syn. เปลือกไม้, ป่าน, ปอเปลือกไม้, ปอ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำปาทอง[jampā thøng] (n, exp) EN: Orange Chempaka
หมัน[man] (n) EN: hemp ; rope ends ; tow  FR: étoupe [ f ]
หมวกไหมสับปะรด[mūak mai sapparot] (n, exp) EN: sisal-hemp
ป่าน[pān] (n) EN: hemp ; ramie  FR: chanvre [ m ]
ปอ[pø] (n) EN: hemp ; jute ; kenaf ; fibre crops  FR: chanvre [ m ] ; jute [ m ] ; lin [ m ]
โสน[sanō] (n) EN: Hemp Sesbania Flower
ว่าน[wān] (n) EN: general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs  FR: amome [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEMP HH EH1 M P
HEMPEL HH EH1 M P AH0 L
HEMPEN HH EH1 M P AH0 N
HEMPHILL HH EH1 M P HH IH2 L
HEMPFLING HH EH1 M P F AH0 L IH0 NG
HEMPFLING HH EH1 M P F L IH0 NG
HEMPSTEAD HH EH1 M P S T EH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hemp (n) hˈɛmp (h e1 m p)
hempen (j) hˈɛmpən (h e1 m p @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, ] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine), #10,991 [Add to Longdo]
大麻[dà má, ㄉㄚˋ ㄇㄚˊ, ] hemp (Cannabis sativa); cannabis; marijuana, #27,690 [Add to Longdo]
麻衣[má yī, ㄇㄚˊ ㄧ, ] hemp garment, #51,330 [Add to Longdo]
葛布[gé bù, ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ, ] hemp cloth, #127,098 [Add to Longdo]
葛巾[gé jīn, ㄍㄜˊ ㄐㄧㄣ, ] hemp headcloth, #220,181 [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] hemp seeds; luxurious; abundant, #467,487 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, ] hemp; vague; mysterious, #513,316 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] hempen cloth worn by mourner, #801,804 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] hemp sandals [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, ] hempen thread; to dress hemp [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hanfseil { n }; Hanfstrick { m }hemp rope; hempen [Add to Longdo]
Hemprichmöwe { f } [ ornith. ]Sooty Gull [Add to Longdo]
Hemprichtoko [ ornith. ]Hemprich's Hornbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド大麻[インドたいま, indo taima] (n) Indian hemp [Add to Longdo]
サイザル麻[サイザルあさ, saizaru asa] (n) sisal hemp [Add to Longdo]
ヘンプ[henpu] (n) hemp [Add to Longdo]
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis) [Add to Longdo]
マリファナ(P);マリワナ[marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]
鬼頭;纛[おにがしら;とう(纛), onigashira ; tou ( tou )] (n) (See 大頭・おおがしら・2) decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp [Add to Longdo]
宮古上布[みやこじょうふ, miyakojoufu] (n) high quality hemp cloth from Miyakojima (Okinawa prefecture) [Add to Longdo]
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 細引き, 細糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness [Add to Longdo]
細引き;細引[ほそびき, hosobiki] (n) hempen cord; rope [Add to Longdo]
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 marijuana \marijuana\ n.
   1. A strong-smelling Asian plant ({Cannabis sativa}), also
    called {hemp}, from which a number of euphorogenic and
    halucinogenic drugs are prepared. The euphoric effect is
    predominently due to {tetrahydrocannabinol} ({THC}). [Also
    spelled {marihuana}.]
 
   Syn: cannabis, ganja, pot, grass, marihuana, {Cannabis
     sativa}.
     [WordNet 1.5]
 
   2. The dried leaves or the female flowers of the hemp plant,
    which is smoked or chewed to obtain a euphoric effect. The
    flowers usually have a higher concentration of the active
    ingredient, tetrahydrocannabinol.
 
   Syn: cannabis, ganja, pot, grass, marihuana, dope, weed,
     gage, sess, sens, smoke, skunk, Mary Jane.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hemp \Hemp\ (h[e^]mp), n. [OE. hemp, AS. henep, h[ae]nep; akin
   to D. hennep, OHG. hanaf, G. hanf, Icel. hampr, Dan. hamp,
   Sw. hampa, L. cannabis, cannabum, Gr. ka`nnabis, ka`nnabos;
   cf. Russ. konoplia, Skr. [,c]a[.n]a; all prob. borrowed from
   some other language at an early time. Cf. {Cannabine},
   {Canvas}.]
   1. (Bot.) A plant of the genus {Cannabis} ({Cannabis
    sativa}), the fibrous skin or bark of which is used for
    making cloth and cordage. The name is also applied to
    various other plants yielding fiber.
    [1913 Webster]
 
   2. The fiber of the skin or rind of the plant, prepared for
    spinning. The name has also been extended to various
    fibers resembling the true hemp.
    [1913 Webster]
 
   {African hemp}, {Bowstring hemp}. See under {African}, and
    {Bowstring}.
 
   {Bastard hemp}, the Asiatic herb {Datisca cannabina}.
 
   {Canada hemp}, a species of dogbane ({Apocynum cannabinum}),
    the fiber of which was used by the Indians.
 
   {Hemp agrimony}, a coarse, composite herb of Europe
    ({Eupatorium cannabinum}), much like the American boneset.
    
 
   {Hemp nettle}, a plant of the genus {Galeopsis} ({Galeopsis
    Tetrahit}), belonging to the Mint family.
 
   {Indian hemp}. See under {Indian}, a.
 
   {Manila hemp}, the fiber of {Musa textilis}.
 
   {Sisal hemp}, the fiber of {Agave sisalana}, of Mexico and
    Yucatan.
 
   {Sunn hemp}, a fiber obtained from a leguminous plant
    ({Crotalaria juncea}).
 
   {Water hemp}, an annual American weed ({Acnida cannabina}),
    related to the amaranth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hemp
   n 1: a plant fiber
   2: any plant of the genus Cannabis; a coarse bushy annual with
     palmate leaves and clusters of small green flowers; yields
     tough fibers and narcotic drugs [syn: {cannabis}, {hemp}]
   3: a rope that is used by a hangman to execute persons who have
     been condemned to death by hanging [syn: {hangman's rope},
     {hangman's halter}, {halter}, {hemp}, {hempen necktie}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top