หรือคุณหมายถึง bißau?
Search result for

bissau

(8 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bissau-, *bissau*
Possible hiragana form: びっさう
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bissau (Hauptstadt von Guinea-Bissau)Bissau (capital of Guinea-Bissau) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギニアビサウ[, giniabisau] (n) Guinea-Bissau [Add to Longdo]
ギニアビサウ共和国[ギニアビサウきょうわこく, giniabisau kyouwakoku] (n) Republic of Guinea-Bissau [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比绍[Bǐ shào, ㄅㄧˇ ㄕㄠˋ, / ] Bissau (capital of Guinea-Bissau) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bissau \Bissau\ prop. n. (Geography)
   The capital city of Guinea-Bissau. Population (2000) =
   200,000.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bissau
   n 1: the capital of Guinea-Bissau [syn: {Bissau}, {capital of
      Guinea-Bissau}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Bissau
   Bissau
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Bissau [bisɑ]
   Bissau
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top