ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waste

W EY1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waste-, *waste*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waste(sl) ฆ่า
waste(vt) ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. dissipate, splurge, squander, Ant. conserve, save
waste(vt) ไม่ได้ใช้ประโยชน์
waste(vi) ไม่สบาย
waste(vt) ทำให้ไม่สบาย
waste(vt) ทำให้อ่อนเพลีย, See also: ทำให้เหนื่อย, Syn. debilitate, enervate, exhausted, Ant. energize, strengthen, vitalize
waste(vt) ทำลาย, Syn. destroy, devastate, ravage
waste(vt) ฆ่า (คำสแลง), See also: ฆาตกรรม
waste(vt) พูดไปโดยเปล่าประโยชน์
waste(n) การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: การหมดเปลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waste(เวสทฺ) vt. vi., n., adj. (การ) สูญเสีย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เปล่าประโยชน์, ผอมลง, ลดลง, เสียเวลา, สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, บริเวณร้าง, ของเสีย, ขยะ, สิ่งปฏิกูล, อุจจาระ -Phr. (lay waste ทำลาย), See also: wastable adj. -S...
waste productn. ของเสีย
wastebasket(เวสทฺ'บาสคิท) n. ตะกร้าใส่ของทิ้งของเสีย, Syn. wastepaper basket
wasteful(เวสทฺ'ฟูล) adj. เปล่าประโยชน์, สูญเปล่า, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เป็นถลุง, ทำลาย, เป็นบ่อนทำลาย, See also: wastefully adv. wastefulness n., Syn. profligate
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์, ที่ดินรกร้างว่างเปล่า, ความจืดชืดของชีวิต, สิ่งที่จืดชืด
wasteness(เวสทฺ'นิส) n. ความสูญเปล่า, ความสิ้นเปลือง, ความหมดเปลือง, ความเปล่าประโยชน์
wastepaper(เวสทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษทิ้งแล้ว, เศษกระดาษ
wastepipe(เวสทฺ'ไพพฺ) n. ท่อน้ำเสีย
waster(เวส'เทอะ) n. ผู้ทำให้สิ้นเปลือง, ผู้ใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง, ผู้ถลุง, ผู้ทำลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
waste(adj) ร้าง, โล่งเตียน, สูญเสีย, เสีย, ไร้ประโยชน์
waste(n) ของเสีย, ความเสียหาย, การสิ้นเปลือง, ที่ร้าง
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย, เปลือง, ไร้ประโยชน์, ร่อยหรอ, รกร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waste๑. ปฏิกูล, ของเสีย๒. ผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waste๑. การทำให้เปลืองเสียเปล่า, การทำให้ทรัพย์เสียหาย, การสูญเปล่า๒. ของทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waste landที่รกร้างว่างเปล่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
waste landที่ดินรกร้างว่างเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waste mouldแม่พิมพ์ทุบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waste waterน้ำทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wastegateที่ผ่อนไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wasteของเสีย, Example: หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก <br>หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ </br><br>หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ </br> [สิ่งแวดล้อม]
Wasteการรั่วไหล [TU Subject Heading]
Wasteมูลฝอย, Example: เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น [สิ่งแวดล้อม]
Wasteของสูญเสีย [การบัญชี]
Waste Agriculturalของเสียเกษตร [สิ่งแวดล้อม]
Waste airอากาศเสีย, Example: ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Waste Auditingการตรวจสอบของเสีย, Example: ดูการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมว่ามีของเสียมาก น้อยเท่าใด และ มีวิธีบำบัดหรือกำจัดอย่างไร [สิ่งแวดล้อม]
Waste Battery Acidกรดจากแบตเตอรี [สิ่งแวดล้อม]
Waste Buildingของเสียก่อสร้าง, จากการทุบทิ้ง, Example: ดู Construction Waste (Construction Waste หมายถึง ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น อิฐ ไม้ เหล็ก ), Demolition Waste, Rubble [สิ่งแวดล้อม]
Waste Buyersผู้ซื้อของเสีย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
waste from electrical and electronics equipmentเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Syn. WEEE

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Herring, why do you waste my time like this?เฮอลิง คุณคิดไหมว่าแบบนี้มันทำให้ผมเสียเวลา The Great Dictator (1940)
Bloody waste of time.เสียเลือดของเวลา คนซอฟท์ How I Won the War (1967)
Bloody waste of...เสียเลือด How I Won the War (1967)
- Let's not waste time sitting on the hence.โอ้ให้ไม่เสียเวลาใด ๆ เพิ่มเติม นั่งอยู่บนเหตุ Yellow Submarine (1968)
- It's all been a waste of time.ทุกอย่างมันเสียเวลาเปล่า The Little Prince (1974)
That's it. I won't waste my time arguing with a man who's lining up to be a hot lunch.พอกันที ผมจะไม่คุยกับคน ที่เข้าเเถวรอถูกกินอยู่นะ Jaws (1975)
Quint, what are you doing? Don't waste your time.ควินท์ กําลังทําอะไร อย่าเสียเวลาเลย Jaws (1975)
Come on, Matthew, don't waste time.มาสิ, แมทธิว ไม่ต้องเสียเวลา I Spit on Your Grave (1978)
Breaks custody, wastes a young premmie and takes off in a Pursuit Special.บ้าดีเดือด แบ่งการดูแลของเสีย หนุ่ม คนและจะปิดในการแสวงหา พิเศษ Mad Max (1979)
If you're gonna waste the Bronze, you gotta do it big!หากคุณกำลังจะเสีย บรอนซ์ คุณจำต้องทำมันใหญ่! Mad Max (1979)
Shit! It's a goddamn waste of time.บ้าเอ๊ย มันเสียเวลาจริงๆ Airplane! (1980)
The Bible speaks of the Ark laying waste to entire regions.คัมภีร์ไบเบิ้ลพูดถึงหีบว่า ก่อให้เกิดการทำลายไปทั่วทั้งภูมิภาค Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wasteAll his efforts seemed to have been wasted.
wasteAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
wasteAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
wasteBuy cheap and waste your money.
wasteDon't waste any more time responding to that customer.
wasteDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
wasteDon't waste time.
wasteDon't waste time on trifles.
wasteDon't waste too one's of your pocket money.
wasteDon't waste your allowance on useless things.
wasteDon't waste your breath.
wasteDon't waste your money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเปล่า(v) waste, See also: lose in vain, simply waste, Example: การแต่งงานอย่าลงทุนทำแบบ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เพราะจะเสียเปล่า มีแต่สร้างรายจ่ายให้เรา
เสียเวลา(v) waste time, See also: lose time, Syn. เสียเวล่ำเวลา, Example: การทำความเข้าใจในเรื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ต้องเสียเวลานานพอสมควรในการอบรม, Thai Definition: หมดเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
สิ้นเปลือง(v) waste, Syn. หมดเปลือง, ร่อยหรอ, Ant. ประหยัด
ที่รกร้างว่างเปล่า(n) waste lands, Example: เราจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยการบุกเบิกที่รกร้างว่างเปล่า, Count Unit: แห่ง, ที่
เปลืองเวลา(v) waste time, See also: take much time, lose time, Syn. เสียเวลา, Example: งานนี้เปลืองเวลามาก
กินทิ้งกินขว้าง(v) waste grain, Example: ในช่วงสงครามข้าวสารเป็นสิ่งที่มีราคาแพงไม่ใช่ของหาง่ายที่จะกินทิ้งกินขว้าง, Thai Definition: กินอย่างสุรุ่ยสุร่าย
เก้อ(adv) wastefully, See also: vainly, uselessly, Syn. เสียเวลาเปล่า, Example: วันนี้ผมรอเก้อ เพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของมหาวิทยาลัย, Thai Definition: รู้สึกผิดคาดผิดหวัง
ความสูญเปล่า(n) waste, Example: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่สังคมจะช่วยลดความสูญเปล่าในการลงทุนทางการศึกษาของชาติ, Thai Definition: การเสียไปโดยปราศจากสิ่งตอบแทน
ความสูญเสีย(n) waste, See also: loss, Syn. การหมดไป, การสิ้นไป, Example: พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์
มูลฝอย(n) waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai Definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริโภค[børiphōk] (v) EN: consume ; use ; waste  FR: consommer ; utiliser
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[chaijāi ngoen fumfeūay] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away  FR: gaspiller l'argent
ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์[chai pai dōi plao prayōt] (v, exp) EN: waste
ใช้เปลือง[chai pleūang] (v, exp) EN: waste
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[chai pai dōi plao prayōt] (v, exp) EN: while away the time ; waste time
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [ fpl ] ; déchet [ m ]
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [ mpl ] ; ordures [ fpl ] ; détritus [ mpl ] ; abats [ mpl ] ; résidus [ mpl ] ; lie [ f ]
กากมันสำปะหลัง[kāk mansampalang] (n, exp) EN: cassava waste
กากอุตสาหกรรม[kāk utsāhakam] (n, exp) EN: industrial waste  FR: déchet industriel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WASTE W EY1 S T
WASTES W EY1 S T S
WASTED W EY1 S T IH0 D
WASTED W EY1 S T AH0 D
WASTER W EY1 S T ER0
WASTERS W EY1 S T ER0 Z
WASTE'S W EY1 S T S
WASTEFUL W EY1 S T F AH0 L
WASTELAND W EY1 S T L AE2 N D
WASTEWATER W EY1 S T W AO2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waste (v) wˈɛɪst (w ei1 s t)
wasted (v) wˈɛɪstɪd (w ei1 s t i d)
waster (n) wˈɛɪstər (w ei1 s t @ r)
wastes (v) wˈɛɪsts (w ei1 s t s)
wasters (n) wˈɛɪstəz (w ei1 s t @ z)
wastebin (n) wˈɛɪstbɪn (w ei1 s t b i n)
wasteful (j) wˈɛɪstfəl (w ei1 s t f @ l)
wastebins (n) wˈɛɪstbɪnz (w ei1 s t b i n z)
wasteland (n) wˈɛɪstlænd (w ei1 s t l a n d)
wastewater (n) wˈɛɪstwɔːtər (w ei1 s t w oo t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废纸[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] waste paper #20,020 [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] wasted #20,193 [Add to Longdo]
废气[fèi qì, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] waste (exhaust) gas; steam #20,942 [Add to Longdo]
白费[bái fèi, ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ, / ] waste #22,016 [Add to Longdo]
荒地[huāng dì, ㄏㄨㄤ ㄉㄧˋ, ] wasteland; uncultivated land #22,051 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] waste; wilderness; vast; desert #25,926 [Add to Longdo]
废料[fèi liào, ㄈㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] waste products; refuse; garbage #26,494 [Add to Longdo]
荒原[huāng yuán, ㄏㄨㄤ ㄩㄢˊ, ] wasteland #33,702 [Add to Longdo]
蹉跎[cuō tuó, ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, ] wasted time; to take a wrong step in life #39,102 [Add to Longdo]
废液[fèi yè, ㄈㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] waste liquids #47,856 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfall { m }; Verschwendung { f } | Abfälle { pl }waste | litter; waste [Add to Longdo]
Abfallgebühren { pl }waste collection fees [Add to Longdo]
Abfallgesetz { n }Waste Act [Add to Longdo]
Abfallentsorgung { f }waste disposal; garbage collection [Add to Longdo]
Abfallprodukt { n }; Abfallstoff { m }; Abprodukt { n } | Abfallprodukte { pl }; Abfallstoffe { pl }; Abprodukte { pl }waste product | waste products [Add to Longdo]
Abfalltechnik { f }waste engineering [Add to Longdo]
Abfallwirtschaft { f }waste management [Add to Longdo]
Abwärme { f }waste heat; exhaust heat [Add to Longdo]
Abwärmenutzungsanlage { f }waste heat recovery system [Add to Longdo]
Abwasser { n } | ungeklärte Abwässerwaste water | untreated waste water [Add to Longdo]
Abwasserabgabengesetz { n }Waste Water Levy Act [Add to Longdo]
Abwasserableitung { f }waste water draw-off [Add to Longdo]
Abwasserbehandlung { f }waste water treatment [Add to Longdo]
Abwasserbelastung { f }waste water load [Add to Longdo]
Altöl { n }waste oil; used oil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒らし[あらし, arashi] (n) (1) (Internet) troll; (n-suf) (2) raising havoc; laying waste; disturber #600 [Add to Longdo]
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P) #1,862 [Add to Longdo]
箱(P);函;匣;筥;筐;凾[はこ(P);こう(匣), hako (P); kou ( kou )] (n) (1) box; (2) car (of a train, etc.); (3) shamisen case; shamisen; (4) (arch) (See 箱屋) man who carries a geisha's shamisen; (5) (arch) receptacle for human waste; feces (faeces); (P) #3,163 [Add to Longdo]
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P) #3,502 [Add to Longdo]
ウエスト(P);ウェスト(P)[uesuto (P); uesuto (P)] (n) (1) waist; (2) west; (n, vs) (3) waste; (P) #5,396 [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n, vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) #5,488 [Add to Longdo]
ふい[fui] (n) (See おじゃん) coming to nothing; ending without result; total waste #7,359 [Add to Longdo]
毀損;棄損;き損[きそん, kison] (n, vs) damage; injury; defamation; waste #8,479 [Add to Longdo]
消耗[しょうもう(P);しょうこう, shoumou (P); shoukou] (n, vs) exhaustion; consumption; waste; dissipation; (P) #10,287 [Add to Longdo]
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) #10,316 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waste \Waste\, a. [OE. wast, OF. wast, from L. vastus,
   influenced by the kindred German word; cf. OHG. wuosti, G.
   w["u]st, OS. w?sti, D. woest, AS. w[=e]ste. Cf. {Vast}.]
   [1913 Webster]
   1. Desolate; devastated; stripped; bare; hence, dreary;
    dismal; gloomy; cheerless.
    [1913 Webster]
 
       The dismal situation waste and wild. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       His heart became appalled as he gazed forward into
       the waste darkness of futurity.    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Lying unused; unproductive; worthless; valueless; refuse;
    rejected; as, waste land; waste paper.
    [1913 Webster]
 
       But his waste words returned to him in vain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Not a waste or needless sound,
       Till we come to holier ground.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Ill day which made this beauty waste. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. Lost for want of occupiers or use; superfluous.
    [1913 Webster]
 
       And strangled with her waste fertility. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Waste gate}, a gate by which the superfluous water of a
    reservoir, or the like, is discharged.
 
   {Waste paper}. See under {Paper}.
 
   {Waste pipe}, a pipe for carrying off waste, or superfluous,
    water or other fluids. Specifically:
    (a) (Steam Boilers) An escape pipe. See under {Escape}.
    (b) (Plumbing) The outlet pipe at the bottom of a bowl,
      tub, sink, or the like.
 
   {Waste steam}.
    (a) Steam which escapes the air.
    (b) Exhaust steam.
 
   {Waste trap}, a trap for a waste pipe, as of a sink.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waste \Waste\, n. [OE. waste; cf. the kindred AS. w[=e]sten,
   OHG. w[=o]st[imac], wuost[imac], G. w["u]ste. See {Waste}, a.
   & v.]
   [1913 Webster]
   1. The act of wasting, or the state of being wasted; a
    squandering; needless destruction; useless consumption or
    expenditure; devastation; loss without equivalent gain;
    gradual loss or decrease, by use, wear, or decay; as, a
    waste of property, time, labor, words, etc. "Waste . . .
    of catel and of time." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For all this waste of wealth loss of blood.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He will never . . . in the way of waste, attempt us
       again.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Little wastes in great establishments, constantly
       occurring, may defeat the energies of a mighty
       capital.               --L. Beecher.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is wasted or desolate; a devastated,
    uncultivated, or wild country; a deserted region; an
    unoccupied or unemployed space; a dreary void; a desert; a
    wilderness. "The wastes of Nature." --Emerson.
    [1913 Webster]
 
       All the leafy nation sinks at last,
       And Vulcan rides in triumph o'er the waste.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The gloomy waste of waters which bears his name is
       his tomb and his monument.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is of no value; worthless remnants; refuse.
    Specifically: Remnants of cops, or other refuse resulting
    from the working of cotton, wool, hemp, and the like, used
    for wiping machinery, absorbing oil in the axle boxes of
    railway cars, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Spoil, destruction, or injury, done to houses,
    woods, fences, lands, etc., by a tenant for life or for
    years, to the prejudice of the heir, or of him in
    reversion or remainder.
    [1913 Webster]
 
   Note: Waste is voluntary, as by pulling down buildings; or
      permissive, as by suffering them to fall for want of
      necessary repairs. Whatever does a lasting damage to
      the freehold is a {waste}. --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mining) Old or abandoned workings, whether left as vacant
    space or filled with refuse.
    [1913 Webster]
 
   6. (Phys. Geog.) Material derived by mechanical and chemical
    erosion from the land, carried by streams to the sea.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: Prodigality; diminution; loss; dissipation; destruction;
     devastation; havoc; desolation; ravage.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waste \Waste\, v. t. [imp. & p. p. {Wasted}; p. pr. & vb. n.
   {Wasting}.] [OE. wasten, OF. waster, guaster, gaster, F.
   g[^a]ter to spoil, L. vastare to devastate, to lay waste, fr.
   vastus waste, desert, uncultivated, ravaged, vast, but
   influenced by a kindred German word; cf. OHG. wuosten, G.
   w["u]sten, AS. w[=e]stan. See {Waste}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To bring to ruin; to devastate; to desolate; to destroy.
    [1913 Webster]
 
       Thou barren ground, whom winter's wrath hath wasted,
       Art made a mirror to behold my plight. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The Tiber
       Insults our walls, and wastes our fruitful grounds.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear away by degrees; to impair gradually; to diminish
    by constant loss; to use up; to consume; to spend; to wear
    out.
    [1913 Webster]
 
       Until your carcasses be wasted in the wilderness.
                          --Num. xiv.
                          33.
    [1913 Webster]
 
       O, were I able
       To waste it all myself, and leave ye none! --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Here condemned
       To waste eternal days in woe and pain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Wasted by such a course of life, the infirmities of
       age daily grew on him.        --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   3. To spend unnecessarily or carelessly; to employ
    prodigally; to expend without valuable result; to apply to
    useless purposes; to lavish vainly; to squander; to cause
    to be lost; to destroy by scattering or injury.
    [1913 Webster]
 
       The younger son gathered all together, and . . .
       wasted his substance with riotous living. --Luke xv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Full many a flower is born to blush unseen,
       And waste its sweetness on the desert air. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To damage, impair, or injure, as an estate,
    voluntarily, or by suffering the buildings, fences, etc.,
    to go to decay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To squander; dissipate; lavish; desolate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waste \Waste\ (w[=a]st), v. i.
   1. To be diminished; to lose bulk, substance, strength,
    value, or the like, gradually; to be consumed; to dwindle;
    to grow less; -- commonly used with away.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The time wasteth night and day.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The barrel of meal shall not waste.  --1 Kings
                          xvii. 14.
    [1913 Webster]
 
       But man dieth, and wasteth away.   --Job xiv. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. (Sporting) To procure or sustain a reduction of flesh; --
    said of a jockey in preparation for a race, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waste
   adj 1: located in a dismal or remote area; desolate; "a desert
       island"; "a godforsaken wilderness crossroads"; "a wild
       stretch of land"; "waste places" [syn: {godforsaken},
       {waste}, {wild}]
   n 1: any materials unused and rejected as worthless or unwanted;
      "they collect the waste once a week"; "much of the waste
      material is carried off in the sewers" [syn: {waste},
      {waste material}, {waste matter}, {waste product}]
   2: useless or profitless activity; using or expending or
     consuming thoughtlessly or carelessly; "if the effort brings
     no compensating gain it is a waste"; "mindless dissipation of
     natural resources" [syn: {waste}, {wastefulness},
     {dissipation}]
   3: the trait of wasting resources; "a life characterized by
     thriftlessness and waste"; "the wastefulness of missed
     opportunities" [syn: {thriftlessness}, {waste},
     {wastefulness}]
   4: an uninhabited wilderness that is worthless for cultivation;
     "the barrens of central Africa"; "the trackless wastes of the
     desert" [syn: {barren}, {waste}, {wasteland}]
   5: (law) reduction in the value of an estate caused by act or
     neglect [syn: {waste}, {permissive waste}]
   v 1: spend thoughtlessly; throw away; "He wasted his inheritance
      on his insincere friends"; "You squandered the opportunity
      to get and advanced degree" [syn: {waste}, {blow},
      {squander}] [ant: {conserve}, {economise}, {economize},
      {husband}]
   2: use inefficiently or inappropriately; "waste heat"; "waste a
     joke on an unappreciative audience"
   3: get rid of; "We waste the dirty water by channeling it into
     the sewer"
   4: run off as waste; "The water wastes back into the ocean"
     [syn: {waste}, {run off}]
   5: get rid of (someone who may be a threat) by killing; "The
     mafia liquidated the informer"; "the double agent was
     neutralized" [syn: {neutralize}, {neutralise}, {liquidate},
     {waste}, {knock off}, {do in}]
   6: spend extravagantly; "waste not, want not" [syn: {consume},
     {squander}, {waste}, {ware}]
   7: lose vigor, health, or flesh, as through grief; "After her
     husband died, she just pined away" [syn: {pine away},
     {waste}, {languish}]
   8: cause to grow thin or weak; "The treatment emaciated him"
     [syn: {waste}, {emaciate}, {macerate}]
   9: cause extensive destruction or ruin utterly; "The enemy lay
     waste to the countryside after the invasion" [syn: {lay waste
     to}, {waste}, {devastate}, {desolate}, {ravage}, {scourge}]
   10: become physically weaker; "Political prisoners are wasting
     away in many prisons all over the world" [syn: {waste},
     {rot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top