ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hibiscus

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hibiscus-, *hibiscus*, hibiscu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hibiscus[N] ต้นพู่ระหง (พันธุ์ไม้ในตระกูล hibiscus), See also: ดอกพู่ระหง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hibiscus Mutabilisพุดตาน [การแพทย์]
Hibiscus Rosa Sinensisชบา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I gave the cab driver the address, but I only had a $20, and it turns out that only gets you as far as hibiscus circle, so he dumped me, and I had to walk in these shoes, which broke,พอฉันบอกที่อยู่เจ้าคนขับแท็กซี่นั่น แต่ฉันมีแค่20เหรียญ มันเลย ไม่พาฉันไปส่ง You Must Meet My Wife (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชบา[N] Chinese rose, See also: Hibiscus Rosa sinensis

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาชมพู[n. exp.] (chabā chomphū) EN: pink hibiscus   FR: hibiscus rose [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ชบาหนู [n.] (chabānū) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow   
ชบาเยอรมัน[n. exp.] (chabā Yoēraman) EN: hibiscus [m]   FR: hibiscus [m]
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
พู่ระหงส์ [n. exp.] (phū rahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela   
พุดตาน [n.] (phut tān) EN: Rose of Sharon ; Cotton rose hibiscus ; Changeable rose mallow ; Confederate rose mallow   
ปอทะเล[n. exp.] (pø thalē) EN: Sea Hibiscus   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hibiscus (n) hˈɪbˈɪskəs (h i1 b i1 s k @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
槿[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 槿] Hibiscus syriacus; transient, #31,543 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] Hibiscus syriacus, #43,911 [Add to Longdo]
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, ] Hibiscus syriacus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイビスカス[, haibisukasu] (n) hibiscus; (P) [Add to Longdo]
ヒビスカス[, hibisukasu] (n) hibiscus [Add to Longdo]
黄蜀葵;黄葵[とろろあおい;おうしょっき(黄蜀葵);とろろ(黄蜀葵);トロロアオイ, tororoaoi ; oushokki ( ki shoku aoi ); tororo ( ki shoku aoi ); tororoaoi] (n) (uk) sunset hibiscus (Hibiscus manihot) [Add to Longdo]
紅葉葵[もみじあおい;モミジアオイ, momijiaoi ; momijiaoi] (n) (uk) scarlet rosemallow (Hibiscus coccineus) [Add to Longdo]
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose [Add to Longdo]
芙蓉[ふよう;フヨウ, fuyou ; fuyou] (n) (1) (uk) cotton rose (Hibiscus mutabilis); Confederate rose; dixie rosemallow; (2) lotus blossom [Add to Longdo]
仏桑花;仏桑華[ぶっそうげ;ブッソウゲ, bussouge ; bussouge] (n) (uk) (See ハイビスカス) Chinese hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis) [Add to Longdo]
木蓮[きはちす;キハチス, kihachisu ; kihachisu] (n) (uk) (See 木槿) rose of Sharon (Hibiscus syriacus) [Add to Longdo]
木槿;槿[むくげ;もくげ;ムクゲ, mukuge ; mokuge ; mukuge] (n) (uk) rose of Sharon (Hibiscus syriacus) [Add to Longdo]
蓮(P);藕[はす(P);はちす(蓮)(ok);ハス, hasu (P); hachisu ( hasu )(ok); hasu] (n) (1) (uk) sacred lotus (Nelumbo nucifera); Indian lotus; lotus; (2) (はちす only) (See 木槿) rose of Sharon (Hibiscus syriacus); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hibiscus \Hi*bis"cus\, n. [L., marsh mallow; cf. Gr. ?.] (Bot.)
   A genus of plants (herbs, shrubs, or trees), some species of
   which have large, showy flowers. Some species are cultivated
   in India for their fiber, which is used as a substitute for
   hemp. See {Althea}, {Hollyhock}, and {Manoe}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hibiscus
   n 1: any plant of the genus Hibiscus

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hibiscus /hibiskɵs/
  hibiscus

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top