ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ibises

   
760 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ibises-, *ibises*, ibise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ibises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ibises*)
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Allaby, alibi[al-la-bi] (n vt ) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alibi[VI] แก้ตัว
alibi[N] ข้อแก้ตัว (ไม่เป็นทางการ)
alibi[N] คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ, Syn. proof of absence, defense, defense of being elsewhere
ibid.[ABBR] ในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
tibia[N] กระดูกหน้าแข้ง, See also: กระดูกชิ้นใหญ่ (ในสองชิ้น) ของส่วนหน้าแข้ง
tibia[N] ปล้องขาของแมลง
ibidem[ADV] ในที่เดียวกัน (อ้างถึงหนังสือ บท หรือหน้าหนังสือที่อ้างไปแล้ว)
kibitz[VI] ยุ่งเรื่องคนอื่น (ภาษาพูด)
libido[N] ความต้องการที่ถูกกระตุ้นจากจิตใต้สำนึก
libido[N] ตัณหาราคะ, See also: ความกำหนัด, ความใคร่, ความต้องการทางเพศ, Syn. sexual desire, concupiscence
tibial[ADJ] เกี่ยวกับกระดูกแข้ง
adhibit[VT] ยอมให้ใช้, See also: ยอมให้เข้าไป, Syn. admit, let in
exhibit[N] ของที่แสดง, See also: ของที่นำมาแสดง
exhibit[VI] จัดแสดง, See also: แสดง, โชว์, Syn. display, present, show
exhibit[VT] จัดแสดง, See also: แสดง, โชว์, Syn. display, present, show
exhibit[VT] แสดงให้เห็น
exhibit[N] หลักฐาน, See also: หลักฐานที่นำมาแสดงในศาล, Syn. evidence, proof
inhibit[VT] ยับยั้ง, See also: ขัดขวาง, กั้นขวาง, Syn. restrain, hinder, obstruct, Ant. reveal
hibiscus[N] ต้นพู่ระหง (พันธุ์ไม้ในตระกูล hibiscus), See also: ดอกพู่ระหง
prohibit[VT] ห้าม, See also: ห้ามปราม, ไม่อนุญาต, Syn. forbid, interdict, ban
sibilant[ADJ] เกี่ยวกับเสียงเสียดแทรก
sibilant[N] พยัญชนะเสียงเสียดแทรก
sibilate[VT] เปล่งเสียงเสียดแทรก
amphibian[N] ยานพาหนะที่เดินทางได้ทั้งในน้ำและบนบก
amphibian[N] สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
inhibitor[N] ตัวยับยั้ง, See also: สารยับยั้ง, เครื่องยับยั้ง, Syn. prevention, prohibition
amphibious[ADJ] ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนน้ำและบนบก
amphibious[ADJ] ซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก
antibiotic[ADJ] ที่หยุดยั้งการเติบโตของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆ
antibiotic[N] ยาปฏิชีวนะ, See also: ยาที่มีฤทธิ์หยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรค, Syn. antimicrobial, antitoxin
exhibition[N] งานแสดง (ศิลปะ), See also: นิทรรศการ (ศิลปะ), Syn. display, presentation, showing
exhibition[N] สิ่งของที่นำมาแสดง, See also: สิ่งที่นำมาแสดง
exhibitive[ADJ] ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ), Syn. demostrating, displaying
inhibition[N] การขัดขวาง, See also: การสกัดกั้น, การหักห้ามใจ, Syn. restraint, hindrance, repression
legibility[N] ลักษณะที่อ่านออกง่าย, See also: ความอ่านออกได้, Syn. readability
libidinous[ADJ] ที่เต็มไปด้วยตันหาราคะ, Syn. lascivious, lewd, lustful
visibility[N] ความสามารถที่จะมองเห็นได้, See also: ทัศนวิสัย, ความชัดเจน (อากาศ), Syn. perceptibility, observability
fallibility[N] ความผิดพลาด, Syn. imperfection, unrealiability
flexibility[N] การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง, Syn. adaptability, adjustability, Ant. inflexibility
flexibility[N] ความสามารถดัดงอได้โดยไม่แตกหัก, See also: การยืดหดได้, การโค้งงอได้, Syn. elasticity, resilience, Ant. inflexibility, stiffness
gullibility[N] ความเซ่อซ่า, See also: การถูกหลอกง่าย, Syn. innocence, naivety
miscibility[N] การผสมกันได้
possibility[N] สิ่งที่เป็นไปได้, See also: สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้, โอกาส, ความเป็นไปได้, Syn. chance, occasion, circumstance, occurrence
prohibition[N] การห้าม, See also: การยับยั้ง, Syn. forbiddance, ban
prohibition[N] ข้อห้าม, See also:
prohibitive[ADJ] ซึ่งยับยั้ง, See also: ซึ่งจำกัด, Syn. restrictive, restraining, limiting
sensibility[N] การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น, See also: การรับความรู้สึก
sensibility[N] การไวต่อความรู้สึก, See also: ความรู้สึกไว, Syn. responsiveness, perceptivity, Ant. intangibility
sensibility[N] สติสัมปชัญญะ, See also: ไหวพริบ, Syn. conscious
tensibility[N] ความสามารถในการยืดหยุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhibit(แอบฮิบ' บิท) vt. นำเข้า, ให้เข้า, ใช้, ติด (admit, use, apply, attach)
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
amphibia(แอมฟิบ' เบีย) n. จำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (... the amphibians)
amphibian(แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก
amphibious(แอมฟิบ' เบียส) adj. สะเทินน้ำสะเทินบก (on both land and water)
antibiotic(แอนทีไบออท' ทิค) n. สารหรือยาปฏิชีวนะ. -adj. เกี่ยวกับสารหรือยาปฏิชีวนะ
assibilate(อะซิบ' บิเลท) vt. ออกเสียงตามไรฟัน. - assibilation n.
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
divisibility(ดวิซซะบิล'ลิที) n. การถูกหารได้,การแบ่งออกได้
eligibility(เอลลิจะบิล'ลิที) n. การมีสิทธิเข้ารับเลือก
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor,exhibiter n., Syn. display
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation
exhibitionist(เอคซะบิเชิน' นิสทฺ) n. ผู้ชอบแสดงออก,ผู้ชอบอวด,ผู้ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนแก่ผู้อื่น., See also: exhibitionistic adj.
exhibitive(เอคซิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ซึ่งเป็นการโอ้อวด.
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
fusibility(ฟิวซบิล'ลิที) n. ความสามารถถูกหลอมเหลวได้,ลักษณะที่หลอมเหลวได้
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด
ibid.(อิบ'บิด) abbr. Ibidem พยางค์ (บทกวี)
ibidem(ไอบี'เดม) adv.,L. ในหนังสือเล่มเดียวกัน,ในบทหรือหน้าเดียวกัน
impossibility(อิมพอสซิบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้, Syn. unreality
inhibit(อินฮิบ'บิท) vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม., See also: inhibiter n. inhibitory, inhibitive adj., Syn. hinder,restrain
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
insensibility(อินเซนซะบิล'ลิที) n. การไร้ความรู้สึก,การไร้ความรู้สึกสงสาร,ความเมินเฉย,ความตายด้าน, Syn. indifference ###A. sensibility
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
legibility(เลจจะเบิล'ลิที) n. ความอ่านออกได้,ความอ่านออกได้ง่ายหรือชัดเจน., Syn. legibleness,visibility
libido(ลิบี'โด) n. ตัณหา,ความใคร่,ราคะ
libilinous(ลิบิด'ลิเนิส) adj. โลกียวิสัย,แห่งราคะ,กระตุ้นราคะ,การตุ้นกำหนัด,มักมากในกาม., See also: libilinousness n. ดูlibilinous, Syn. lustful
minibike(มิน'นิไบคฺ) n. รถจักรยานต์ขนาดเล็กและเตี้ย
omniphibious(ออมนิฟิบ'เบียส) adj. ซึ่งสามารถลงสู่พื้นดินในทุกสภาพ
possibility(พอสซะเบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้,สิ่งที่เป็นไปได้
prohibit(โพรฮิบ'บิท) vt. ห้าม,ป้องกัน,ขัดขวาง., See also: prohibiter,prohibitor n.
prohibition(โพรฮิบิช'เชิน) n. การห้าม,ข้อห้าม,คำสั่งห้าม,ข้อละเว้น,การห้ามผลิตและขายสุรา, See also: prohibitionary adj.
prohibitive(โพรฮิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งห้าม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งป้องกัน,ซึ่งยับยั้ง., See also: prohibitiveness n.
responsibility(ริสพอนซะบิล'ลิที) n. ความรับผิดชอบ,ภาระ,ภาระหน้าที่,สิ่งที่รับผิดชอบ,สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่, Syn. accountability
sensibility(เซนซะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว,ไหวพริบ,ความเฉียบแหลม,สติสัมปชัญญะ, See also: sensibilities n.,pl. อารมณ์,ความรู้สึกเจ็บใจได้,ความสามารถรับการกระตุ้นจากสิ่งภายนอกได้
sibilant(ซิบ'บะเลินทฺ) adj.,n. (พยัญชนะ) (เกี่ยวกับ) เสียงที่ออกตามไรฟัน (เช่นเสียง "S")
sibilate(ซิบ'บะเลท) vi.,vt. เปล่งเสียงผ่านไรฟัน,เปล่งเสียงซิด., See also: sibilation n. sibilator n.
susceptibility(ซะเซพทะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว,ความอ่อนแอทางใจ,การถูกกระทบกระเทือนทางใจได้ง่าย,อัตราการเป็นแม่เหล็ก, Syn. sensibility,vulnerability
tibia(ทิ'เบีย) n. กระดูกแข้งปล้องที่4ของขาแมลง pl. tibiae,tibias -tibial adj.
visibility(วิซซะบิล'ลิที) n. ความสามารถที่จะมองเห็นได้,ทัศนวิสัย, Syn. perception

English-Thai: Nontri Dictionary
alibi(n) ข้อแก้ตัว
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
amphibious(adj) ซึ่งอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ,ความน่าไว้วางใจ
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
exhibit(n) ของประกวด,การแสดงออก,นิทรรศการ
exhibit(vt) ประกวด,แสดงนิทรรศนการ,อธิบาย
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม
exhibitor(n) ผู้แสดง,ผู้ประกวด
flexibility(n) การบิดงอได้,การโค้งงอ,ความยืดหยุ่นได้
ibis(n) นกกระสา,นกช้อน
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้,ความเหลือทน
indivisibility(n) ความไม่สามารถจะแบ่งแยกได้
infallibility(n) ความถูกต้อง
inhibit(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย
legibility(n) ความชัดเจน,ลายมือที่อ่านง่าย
plausibility(n) ความมีเหตุผล,ความน่าเชื่อถือ
possibility(n) ความเป็นไปได้
prohibit(vt) ห้าม,ปราม,สั่งห้าม,ขัดขวาง,ยับยั้ง
prohibition(n) การห้าม,ข้อห้าม,ข้อละเว้น,การปราม,คำสั่งห้าม
prohibitive(adj) ซึ่งห้าม,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งยับยั้ง
responsibility(n) ภาระหน้าที่,ความรับผิดชอบ
sensibility(n) ไหวพริบ,ความรู้สึก,สติสัมปชัญญะ,ความเฉียบแหลม
sibilate(vi) ออกเสียงซื้ด
susceptibility(n) ความรู้สึกไว,ความอ่อนไหว,ความอ่อนแอทางใจ
visibility(n) การมองเห็นได้,ทัศนวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partibilityภาวะที่แบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peroneotibial-กระดูกน่องและกระดูกแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-tibial-หลังกระดูกแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical impossibilityสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthesia; pallaesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political responsibilityความรับผิดชอบทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
possibilityความเป็นไปได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possibility of reverterโอกาสที่กรรมสิทธิ์อาจกลับคืนมาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibitionการห้าม, ข้อห้าม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prohibitionการห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม [ดู inhibition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibition, writ ofหมายห้ามของศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmaesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal impossibilityความเป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal responsibilityความรับผิดชอบตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal responsibilityความรับผิดชอบตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsibility, socialความรับผิดชอบทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redhibitionการบอกเลิกสัญญาซื้อขาย (เพราะทรัพย์สินชำรุดบกพร่อง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-eligibilityคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งซ้ำ, คุณสมบัติที่จะได้รับแต่งตั้งซ้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsibilityความรับผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsibility for fire damageความรับผิดเพื่ออัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsibility, legalความรับผิดชอบตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsibility, politicalความรับผิดชอบทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reverter, possibility ofโอกาสที่กรรมสิทธิ์อาจกลับคืนมาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiosensibility; radiosensitivityความไวต่อรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosensitivity; radiosensibilityความไวต่อรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refrangibilityภาวะถูกหักเหได้ (แสง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remote possibilityความเป็นไปได้ยาก, สิ่งที่เป็นไปได้ยาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensibilization; sensibilisation๑. การเพิ่มความไว, การเพิ่มภูมิไว๒. การทำให้แพ้ (โรค) [มีความหมายเหมือนกับ sensitisation ๑; sensitization ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretoinhibitory-รั้งการหลั่ง, -รั้งการคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
susceptibilityภูมิไวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
social responsibilityความรับผิดชอบทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibile (L.)สิ่งที่รู้ได้ทางประสาทสัมผัส [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensibilisation; sensibilization๑. การเพิ่มความไว, การเพิ่มภูมิไว๒. การทำให้แพ้ (โรค) [มีความหมายเหมือนกับ sensitisation ๑; sensitization ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibility๑. ความรู้สึกได้, การรับรู้ได้, การกำหนดรู้ได้๒. สภาพสัมผัสได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibilityอารมณ์ละเอียดอ่อน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensibility, vibratory; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesiaความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subscribing witnessพยานรับรองลายมือชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sibilant-เสียงแหลม, -เสียงหวีดหวือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sibilant; sibilant soundเสียงเสียดแทรกอุสุม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
sibilant sound; sibilantเสียงเสียดแทรกอุสุม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
sibilusเสียงแซม(หายใจ)แหลม, เสียงแซม(หายใจ)หวีดหวือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessibility conditionเงื่อนไขสภาพเข้าถึงได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
alibiการอ้างฐานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age of amphibiansยุคสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book exhibitionนิทรรศการหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book exhibitionการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ :

Book exh<b>ibi</b>tion        Book exh<b>ibi</b>tion [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Antibioticปฏิชีวนะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemical inhibitorสารยับยั้งเอนไซม์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nitrification inhibittorsไนตริฟิเคชันอินฮิบิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fungibilityการใช้แทนกันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Currency convertibilityเงินตราที่แปลงค่าได้ [เศรษฐศาสตร์]
Economic feasibilityความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiation sprout inhibitionการยับยั้งการงอกด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทพืชหัวด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือน ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอก เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
upward compatibilityความเข้ากันได้แบบรุดหน้า
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานสมรรถนะ และความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างขึ้นในอนาคตได้ [คอมพิวเตอร์]
Administrative responsibilityความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ [TU Subject Heading]
Agricultural exhibitionsการประกวดทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Amphibian venomsพิษสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [TU Subject Heading]
Amphibiansสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [TU Subject Heading]
Amphibious warefareการรบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก [TU Subject Heading]
Angiotensin-converting enzyme inhibitorsสารยับยั้งแอนจิโอเท็นซิน-คอนเวิร์ตติง เอนไซม์ [TU Subject Heading]
Anti-bacterial agents ; Antibioticsปฏิชีวนะ [TU Subject Heading]
Antibiotic residuesปฏิชีวนะตกค้าง [TU Subject Heading]
Art, Namibianศิลปะนามิเบีย [TU Subject Heading]
Arts, Namibianศิลปกรรมนามิเบีย [TU Subject Heading]
Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999)อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (ค.ศ. 1999) [TU Subject Heading]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Environmental responsibilityความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Exhibit boothsบูธนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Exhibition buildingsอาคารนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Exhibitionsนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ [TU Subject Heading]
Health services accessibilityการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Hemagglutination inhibition testsการทดสอบการยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Histocompatibility testingการทดสอบฮิสโตคอมแพทิบิลิตี [TU Subject Heading]
Horticultural exhibitionsการประกวดพืชสวน [TU Subject Heading]
Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitorsสารยับยั้งไฮดรอกซีเมทิลกลูทาริลโคเอรีดักเทส [TU Subject Heading]
Impossibility of performanceการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย [TU Subject Heading]
Menisci, Tibialหมอนรองเข่า [TU Subject Heading]
Ministerial responsibilityความรับผิดชอบของรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Platelet aggregation inhibitorsสารยับยั้งการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด [TU Subject Heading]
Prohibited booksหนังสือต้องห้าม [TU Subject Heading]
Protease inhibitorsโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
Reproducibility of resultsความแม่นยำในการทำซ้ำ [TU Subject Heading]
Responsibilityความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Responsibility in childrenความรับผิดชอบในเด็ก [TU Subject Heading]
Reverse transcriptase inhibitorsรีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
Roselle ; Hibiscus sabdariffaกระเจี๊ยบแดง [TU Subject Heading]
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Social responsibility of businessความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ [TU Subject Heading]
Tibiaกระดูกแข้ง [TU Subject Heading]
Tibial fracturesกระดูกแข้งหัก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Carbonic Anhydrase Inhibitors (CAIs)เป็นชั้นของยาที่ระงับกิจกรรมของคาร์บอ ในทางการใช้ทางคลินิกได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของโรคต้อหิน, ยาขับปัสสาวะ, ยากันชัก, ในการจัดการของเข่มาภูเขา, กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเป็นแผล, ความผิดปกติของระบบประสาท, หรือโรคกระดูกพรุน
defibillatorเครื่องปั้มหัวใจ, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
feasibilityความเป็นไปได้
flexibility (n vt adv ) แปลว่า
high visibility (adj ) เรืองแสง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alibi?AlibiThe Trial (1967)
Libido!Libido! Two Moon Junction (1988)
An alibi.Sie haben ein AlibiLoft (2008)
Professor Herr Kibitzen.ศาสตราจารย์ เฮอ คิบิทเซน The Great Dictator (1940)
This poor child has no mother, so I shall take responsibility for all the arrangements.ดังนั้นฉันควรจะเป็น ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการจัดงาน-- Rebecca (1940)
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น Rebecca (1940)
You are faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen.คุณจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบหลุมฝังศพ ขอขอบคุณคุณสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Here, you take on the responsibility. I'll just keep my mouth shut.ที่นี่คุณใช้ในความรับผิดชอบ ฉันเพิ่งจะเก็บปากของฉันปิด 12 Angry Men (1957)
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
You're the only one wants to see exhibits.คุณเป็นเพียงคนเดียวที่อยากจะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการ 12 Angry Men (1957)
We have a responsibility.เรามีความรับผิดชอบ 12 Angry Men (1957)
It's the only alibi the boy offered, and he couldn't back it up with any details.มันเป็นข้อแก้ตัวเพียงเด็กที่นำเสนอและเขาไม่สามารถกลับขึ้นกับรายละเอียดใด ๆ 12 Angry Men (1957)
You know, my dear, the trouble with us intellectuals is that we have responsibilities and no power.คุณรู้มั้ย ปัญหาไม่อยู่ที่ความฉลาด อยู่ที่เรามีความรับผิดชอบ เเต่ไร้ซึ่งอํานาจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I think I've come up with a solution that will remove your flower from any possibility of danger. Now, this is my plan.ที่จะเอาดอกไม้ของเธอ ออกไปให้พ้นจากอันตรายได้ The Little Prince (1974)
This'll give me credibility, and God'll get his word across.ใช่ มันทำให้ผมมีชื่อเสียง พระเจ้าอยากส่งข้อความออกไป Oh, God! (1977)
It was the possibility that God does exist.มันเป็นไปได้ที่ว่าพระเจ้ามีตัวตน Oh, God! (1977)
What's hurt you the most is your record since the war - different cities, different jobs - and not one of them shows you can accept any real responsibility.สิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุด คือประวัติของคุณตั้งแต่สงคราม เมืองต่างๆ งานต่างๆ ไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยอมรับความรับผิดชอบที่แท้จริงได้ Airplane! (1980)
You and me together, think of the possibilities.นายกับฉันร่วมมือกัน น่าจะเป็นไปได้ The Road Warrior (1981)
I would like to explore another possibility.ฉันต้องการที่จะสำรวจความ เป็นไปได้อีก 2010: The Year We Make Contact (1984)
The possibility of life of some kind where it never existed before.ความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิต บางชนิด ที่มันไม่เคยมีอยู่ก่อน 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've been giving her intravenous antibiotics for ten days.เราได้รับการให้เธอ ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 10 วัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ Clue (1985)
Ma la cosa terribile que esiste in la patria mia.แต่ที่บ้านเกิดฉัน แย่กว่านั้นอีกนะ An American Tail (1986)
So we ask him, ""You have an alibi for last night?""เราเลยไปถามหมอนั่น "เมื่อคืนทำอะไรอยู่?" Dirty Dancing (1987)
I got an eyewitness and the kid has no alibi.ฉันมีพยาน แล้วข้ออ้างหมอนั่นก็ฟังไม่ขึ้น Dirty Dancing (1987)
It's my responsibility to secure the perimeter here at Prince and Company.หน้าที่ของฉันคือ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ ที่นี่... ...ที่ห้างปริ๊นซ์ คอมพานีนี่ Mannequin (1987)
Chibi, is that you?จิบิ นั่นแกเหรอ? Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
I have to paint Chibi.ฉันจะวาดรูปแก จิบิ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
If they think you're trying to avoid taking responsibility, it'll blow up in your face.ถ้าเธอพยายามปัดความรับผิดชอบล่ะก็ it'll blow up in your face. Akira (1988)
Holding meetings here is prohibited!ห้ามจัดการชุมนุมที่นี่! Akira (1988)
- It's got all kinds of possibilities.การได้เห็นใคนบางคนในที่ทํางาน Big (1988)
Amphibian?แหวนเข็มทิศเรืองแสงในความมืด Big (1988)
I will accept no responsibility.ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น Rambo III (1988)
You're taking a leak in some filthy public urinal, and the man in the next stall leans across and asks you about God, or Kafka, or freedom versus responsibility.คุณกำลังการรั่วไหลในบางปัสสาวะสาธารณะสกปรก และคนที่อยู่ในคอกต่อไปชะโงกข้ามและถามคุณเกี่ยวกับพระเจ้าหรือคาฟคา หรือเสรีภาพกับความรับผิดชอบ The Russia House (1990)
From university he went to Academgorodok, the City of Science at Novosibirsk.จากมหาวิทยาลัยเขาไป Academgorodok, เมืองวิทยาศาสตร์ที่โนโว The Russia House (1990)
But you must never stop practicing the art of ninja the art of invisibility.แต่คุณต้องไม่เคยหยุดการฝึกศิลปะของนินจา ... ... ศิลปะการล่องหน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Guess they gave us Prohibition water.คิดว่าเขาคงไม่ขายน้ำเปล่า . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He said it wasn't worth it, that Prohibition wouldn't last.เขาพูดว่ามันไม่คุ้มค่า ข้อห้ามนั้นยังไม่หมด. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Nothing's sticking, they all got alibi.ไม่มีอะไร มีแต่คำแก้ตัว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
So why don't you just ruminate, whilst I illuminate the possibilities.งั้นทำไมไม่ลองครุ่นคิดซักนิดล่ะ ขณะที่ข้ายกตัวอย่างความเป็นไปได้ Aladdin (1992)
I just need to fill you in on some of your responsibilities. - All right.ขอซักซ้อมคิวหน่อยนะฮะ The Bodyguard (1992)
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล? Hero (1992)
And you'll never accept responsibility for anything!มันก้อแค่ฝันเฟื่องข้ามคืน เอาเถอะ Hero (1992)
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ The Lawnmower Man (1992)
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด The Lawnmower Man (1992)
I've tried to teach that stupid mind responsibility... since you were five years old.ฉันพยายามสอนไอ้โง่อย่างแก.. ..มาตั้งแต่ห้าขวบ The Lawnmower Man (1992)
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง The Lawnmower Man (1992)
What happened to him is my responsibility.สิ่งที่เกิดกับเขา เป็นความรับผิดชอบของผม The Lawnmower Man (1992)
Now, do you want that responsibility?ทีนี้ นายยังต้องการ รับผิดชอบอีกมั้ย? Cool Runnings (1993)
Show me what you want me to sign. I have an alibi for that night.ขอดูสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันเข้าสู่ระบบ ฉันมีข้อแก้? In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ibiHe looked into the possibility of buying a house.
ibiDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
ibiThere seems to be no possibility of compromise.
ibiEnglish law prohibits children under 16 from buying cigarettes.
ibiThe bad roads prohibit speeding.
ibiDid you go to the art exhibition?
ibiIt's nobody's fault but yours. I'm determined that you're going to take (the) responsibility.
ibiThe prevention of forest fires is everyone's responsibility.
ibiCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
ibiI got quite an eyeful at the Van Dorgen Exhibition.
ibiMany countries have passed laws to prohibit people from smoking in public places.
ibiChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.
ibiBecause and, who does not take responsibility either?
ibiIt is within the bounds of possibility that she will succeeded.
ibiThe responsibility was in large part mine.
ibiThey have investigated the possibility of cooperation.
ibiI've been subscribing to that magazine for four years.
ibiHis uncle will undertake the responsibility for him.
ibiHasn't it been solved yet? Whose responsibility is it, the prefecture's or the country's?
ibiThere is little, if any, possibility of his success.
ibiThe main reason is that the subjects were totally unaware of the possibility of shortcuts.
ibiThe exhibition will be open for another month.
ibiThere is little possibility that she will be elected.
ibiA man of responsibility, he didn't leave the matter alone.
ibiIn a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.
ibiWhat's the visibility?
ibiHe assumed full responsibility for it.
ibiProhibit pupils' buying that kind of book.
ibiI wish you good luck with your new responsibilities.
ibiWe cannot rule out the possibility that civil war will break out in that country.
ibiGeorge was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours.
ibiOfficially it is his responsibility, but in fact his secretary does all the work.
ibiI am left with all the responsibility.
ibiDon't try to duck out early. Where's your sense of responsibility?
ibiWhen you said you'd look after Spot, you knew there'd be responsibilities.
ibiAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
ibiHis alibi is above suspicion.
ibiThe exhibition will be held next month.
ibiCan I see the special exhibit with this ticket?
ibiGive me one kibidango.
ibiThere is no possibility of the bill being passed.
ibiWillingness to take responsibility is a sign of maturity.
ibiThe old Italian oil painting was never exhibited in public.
ibiThere's a possibility of war.
ibiIn everyday life we have many obligations and responsibilities.
ibiFor this reason the credibility of the book's authors, rests on the credibility of their sources.
ibiI don't like to take on such heavy responsibilities.
ibiThe three nude statues in the exhibition.
ibiThe government prohibits us from carrying guns without a license.
ibiReproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นไป[N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
งานนิทรรศการ[N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
ผู้รับภาระ[N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ยาปฏิชีวนะ[N] antibiotic, Example: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาปฏิชีวนะหลายขนานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ, Thai definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ออกตัว[V] defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
ทอดธุระ[V] leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai definition: ไม่เอาเป็นธุระ
สิ่งสุดวิสัย[N] impossibility, See also: แปล, Syn. เรื่องสุดวิสัย, สิ่งเหลือวิสัย
สิ่งเหลือเชื่อ[N] incredibility, Syn. เรื่องเหลือเชื่อ
สิ่งต้องห้าม[N] prohibition, See also: ban, Syn. เรื่องต้องห้าม, ของต้องห้าม
ยาปฏิชีวนะ[N] antibiotics, Syn. ยาต้านจุลชีพ, Example: ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการใช้ยาปฏิชีวนะ และอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น, Thai definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
แสดง[V] show, See also: display, exhibit, Syn. เล่น, สำแดง
พันธกิจ[N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
สิทธิ์[N] possibility, See also: feasibility, likelihood, potentiality, practicability, Example: การแข่งขันครั้งนี้เขามีสิทธิ์ที่จะชนะ เพราะดูคู่แข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เลย, Thai definition: ความเป็นไปได้, มีโอกาสเป็นไปได้
ปฏิชีวนะ[N] antibiotic, Syn. ยาปฏิชีวนะ, Example: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ, Thai definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
รับผิดชอบ[V] be responsible, See also: take responsibilities, be accountable for, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในกรณีที่สมควร, Thai definition: ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
สำแดง[V] show, See also: exhibit, manifest, display, Syn. แสดง, Example: เขาเคยสำแดงเดชนำมือปืนบุกที่ทำการของศัตรูตัวฉกาจ, Thai definition: ทำให้เห็นปรากฏ, ทำให้เห็น
หวงห้าม[V] forbid, See also: restrict, prohibit, Syn. ห้าม, Ant. อนุญาต, Example: ผู้ใหญ่แสนจะหวงห้ามไม่ให้ลูกหลานผู้หญิงออกจากบ้าน ยามตะวันลับดวงไปแล้ว, Thai definition: ห้ามกันไว้
หวงห้าม[ADJ] forbidden, See also: prohibited, restricted, Ant. อนุญาต, Example: กฎหมายห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อสงวนไว้เป็นที่วางไข่และหลบซ่อนของลูกปลาวัยอ่อน, Thai definition: เกี่ยวกับการห้ามกันไว้
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
ความละเอียดอ่อน[N] sensibility, See also: sensitivity, susceptibilities, Example: เด็กๆ จะค่อยๆ ซึมซับความละเอียดอ่อนของศิลปะทำให้เกิดอารมณ์อ่อนโยน, Thai definition: ความอ่อนโยนไม่หยาบหรือไม่แข็งกระด้าง
ไม่รับผิดชอบ[V] be irresponsible, See also: be not responsible, disclaim a responsibility, Syn. ปัดความรับผิดชอบ, Example: บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะถือว่านอกเหนือไปจากสัญญา, Thai definition: ไม่ยอมตามผลที่ได้กระทำลงไป, ไม่สนในหรือไม่ใส่ใจกับผลที่ได้กระทำลงไป
ภาระ[N] burden, See also: responsibility, charge, duty, task, obligation, Syn. ภารกิจ, หน้าที่, ภาระหน้าที่, Example: เขาอยากจะปลดเปลื้องภาระของเขาให้น้องชายทำแทนเสียที, Thai definition: หน้าที่การงานหรือธุระที่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
ข้อห้าม[N] prohibition, See also: ban, taboo, forbiddance, Syn. ข้อจำกัด, ข้อละเว้น, ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, Example: ศาสนาแต่ละศาสนาต่างก็มีข้อห้ามที่เป็นไปในทางเดียวกันคือไม่ให้ทำความชั่ว, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: สิ่งที่ให้เว้นกระทำหรือไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
คำแก้ตัว[N] excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย
ห้าม[V] forbid, See also: prohibit, disallow, ban, Thai definition: ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
แสดงออก[V] express, See also: demonstrate, exhibit, show, Syn. เปิดเผย, Example: บรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานทางประติมากรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเชื่อ, Thai definition: แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา
งานแสดง[N] exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count unit: งาน
งานออกร้าน[N] trade fair, See also: exhibition, Syn. งานแสดงสินค้า, Example: หน่วยงานของเราเข้าร่วมงานออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี, Count unit: งาน
ปากห่าง[N] open bill ibis, Syn. นกปากห่าง, Example: นกปากห่างตัวผู้และตัวเมียคล้ายกัน มีขายาว คอยาว ปากใหญ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Anastomus oscitans ในวงศ์ Ciconiidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกกาบบัวแต่ตัวเล็กกว่า ลำตัวสีเทาปนขาว แต่จะเป็นสีเทาเข้มในฤดูผสมพันธุ์ ปากหนาแหลมตรง เมื่อจะงอยปากสบกัน ส่วนกลางของปากบนและปากล่างแยกห่างจากกัน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการคาบเหยื่อ
แพศยา[ADJ] wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา
ภาระติดพัน[N] obligation, See also: responsibility, Example: กองมรดกมีภาระติดพันที่จะต้องบำรุงมูลนิธิหลายแห่ง, Thai definition: ความผูกพันที่จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
มุ่งเสนอ[V] bring up, See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate, Syn. เสนอ, นำเสนอ, Example: เขาใส่ใจต่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน่าเสียดายอยู่นิดตรงสาระที่เขามุ่งเสนอออกจะพร่าเลือนไป
ล้างมือ[V] wash one's hands of something, See also: take no further responsibility, Syn. เลิก, Example: เขาบอกว่าจะล้างมือจากการเป็นมือปืนแล้ว, Thai definition: เลิกยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
วัตร[N] duty, See also: responsibility, obligation, bounden duty, routine, Syn. กิจ, หน้าที่, Example: การเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนตร์เป็นวัตรปฏิบัติของพระ, Thai definition: กิจที่พึงกระทำ
ตัวยับยั้ง[N] inhibitor, See also: restraint, restriction, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เกิดการหยุดพักหรือหยุดชะงักการกระทำออกไปก่อน
ต้องห้าม[ADJ] forbidding, See also: prohibitive, contraband, Ant. อนุญาต, Example: สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาช้าง, Thai definition: แตะต้องไม่ได้, ยุ่งเกี่ยวไม่ได้
ทัดทาน[V] prohibit, See also: advise against, oppose, object to, resist, protest, Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, Example: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า, Thai definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
ทัศนวิสัย[N] visibility, See also: power of seeing or looking ahead, Example: เขาเดินไปตามแนวถนนที่โล่งว่าง เพลิดเพลินไปกับทัศนวิสัยทางขวามือที่เป็นลำน้ำโขงทอดยาว, Thai definition: ระยะทางไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า และบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร, Notes: (ภูมิศาสตร์)
นำเสนอ[V] present, See also: submit, show, exhibit, display, Syn. เสนอ, Example: พรุ่งนี้ผมจะนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ผมได้ทำมาในที่ประชุม, Thai definition: บอกกล่าวหรือแสดงให้เห็น
รับมอบหมาย[V] accept an assignment, See also: receive responsibility, be entrusted, Example: กองทัพได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหัวหอกในการจัดที่ทำกินให้ราษฎร
ราชธรรม[N] obligations or responsibilities of a sovereign to his people, See also: obligations or responsibilities of a king to his people, Thai definition: กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรกระทำ, Notes: (สันสกฤต)
ปฏิชีวนะ[N] antibiotic, Syn. ยาปฏิชีวนะ, Example: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ, Thai definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ปราม[V] prohibit, See also: disallow, forbid, warn, caution, alert, stop, Syn. ห้าม, เตือน, ตักเตือน, สั่งสอน, Example: แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว
กงการ[N] business, See also: affair, responsibility, duty, Syn. กิจธุระ, เรื่อง, Example: อย่ายุ่งกับเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่กงการอะไรของคุณ
การธำรง[N] maintenance, See also: defensibility, protection, preservation, Syn. การดำรง, การคงอยู่, การรักษา, การทรงไว้, การชูไว้, Ant. การทำลาย, Example: ไม่มีทางใดจะดี จะตรง จะสำคัญยิ่งไปกว่าการธำรงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัย ทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ
การเฝ้าดู[N] care, See also: attention, mindfulness, taking care of, responsibility, solicitude, Syn. การดูแล, การเอาใจใส่
การผ่อนปรน[N] lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง
การพรรณนา[N] description, See also: explanation, depiction, portrayal, describing, Syn. การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง, Example: ในวิชาภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเรื่องการพรรณนา โดยจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกพรรณนาและส่งให้ครูตรวจและแก้ไข, Thai definition: การกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
กามารมณ์[N] lustful mood, See also: mood for sexual pleasures, sexual desire, libido, Example: ชายผู้หลงผิดมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาชมพู[n. exp.] (chabā chomphū) EN: pink hibiscus   FR: hibiscus rose [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ชบาหนู [n.] (chabānū) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow   
ชบาเยอรมัน[n. exp.] (chabā Yoēraman) EN: hibiscus [m]   FR: hibiscus [m]
ได้[v.] (dāi = dai) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ด้าย[v.] (dāi) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้ามเด็ดขาด[v. exp.] (hām detkhāt) EN: be strictly prohibited (to)   
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody   FR: chef [m]
กะดี๊กะด๊า [v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited   
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การใช้ด้วยกันได้[n. exp.] (kān chai dūaykan dāi) EN: compatibility   
การห้ามนำเข้า[n. exp.] (kān hām namkhao) EN: embargo ; import prohibition   
การห้ามนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān hām nam sinkhā khao) EN: embargo ; import prohibition   
การหลั่งสารยับยั้ง [n. exp.] (kān lang sān yapyang) EN: antibiosis   
การมอบหมายความรับผิดชอบ[n. exp.] (kān møpmāi khwām rapphitchøp) EN: delegation of responsibility   
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การศึกษาความเป็นไปได้[n. exp.] (kānseuksā khwām penpai dāi) EN: feasibility study   FR: étude de faisabilité [f]
กรณีย์[n.] (karanī = køranī ) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility   FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
แข้ง[n.] (khaeng) EN: shin ; shank   FR: tibia [m]
คำแก้ตัว[n.] (khamkaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense   FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance   FR: interdiction [f]
ข้อละเว้น[n.] (khølawēn) EN: prohibition ; exception   
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng hām) EN: prohibited goods ; prohibited articles   
ความเข้ากันได้[n. exp.] (khwām khaokan dāi) EN: compatibility   FR: compatibilité [f]
ความเข้ากันไม่ได้[n. exp.] (khwām khaokan mai dāi) EN: incompatibility   FR: incompatibilité [f]
ความใคร่[n.] (khwām khrai) EN: sexual desire ; lust ; love ; passion   FR: désir (sexuel) [m] ; libido [m]
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition   FR: sensibilité [f] ; résolution [f] ; définition [f]
ความมีลักษณะที่ขัดกัน[n. exp.] (khwām mī laksana thī khat kan) EN: incompatibility   
ความน่าเชื่อถือ[n.] (khwām nācheūatheū) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness   FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความน่าเชื่อถือของบริษัท[n. exp.] (khwām nācheūatheū khøng børisat) EN: company's credibility   
ความเป็นไป[n.] (khwām penpai) EN: possibility ; plausibility ; feasibility   FR: faisabilité [f] ; devenir [m]
ความเป็นไปได้[n. exp.] (khwām penpai dāi) EN: possibility ; feasibility   FR: possibilité [f] ; faisabilité [f]
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ[n. exp.] (khwām penpai dāi nai thāng patibat) EN: feasibility   
ความเป็นไปไม่ได้[n. exp.] (khwām penpai mai dāi) EN: impossibility   FR: impossibilité [f]
ความรับผิดชอบ[n.] (khwām rapphitchøp) EN: responsibility ; obligation ; answerability ; accountability   FR: responsabilité [f]
ความรับผิดชอบร่วมกัน[n. exp.] (khwām rapphitchøp ruam kan) EN: collective responsibility   FR: responsabilité collective [f]
ความรับผิดชอบต่อสังคม[n. exp.] (khwām rapphitchøp tø sangkhom) EN: social responsibility ; Corporate Social Responsibility (CSR)   FR: responsabilité sociale des entreprises (RSE) [f]
ความรับผิดทางอาญา[n. exp.] (khwām rapphit thāng āyā) EN: criminal responsibility   
ความรับผิดทางอาญาที่เบาลง[n. exp.] (khwām rapphit thāng āyā thī bao long) EN: diminished criminal responsibility   
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก[n. exp.] (khwām rapphit tø bukkhon phāinøk) EN: third party responsibility   
ความสามารถเข้ากันได้[n. exp.] (khwāmsāmāt khaokan dāi) EN: compatibility   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIBI R IY1 B IY0
BIBI B IY2 B IY1
BIBI B IH0 B IY1
TIBI T IH1 B IY2
IBIS AY1 B AH0 S
SIBIL S IH1 B AH0 L
TAIBI T EY1 B IY0
TIBIA T IH1 B IY0 AH0
ALIBI AE1 L AH0 B AY2
TIBIA T IH1 B Y AH0
BIBI'S B IY2 B IY1 Z
BIBI'S B IH0 B IY1 Z
LIBIDO L AH0 B AY1 D OW2
ALIBIS AE1 L AH0 B AY2 Z
GIBIAN G IH1 B IY0 AH0 N
TOIBIN T OY1 B IH0 N
HABIBI HH AH0 B IY1 B IY0
SIBILLE S IH1 B IH0 L
EXHIBIT IH0 G Z IH1 B IH0 T
DIBIASE D IY2 B IY0 AA1 S IY0
SIBILIA S IY0 B IY1 L IY0 AH0
NAMIBIA N AH0 M IH1 B IY0 AH0
HABIBIE HH AH0 B IY1 B IY0
TORIBIO T AO0 R IY1 B IY0 OW0
TIBIDOW T IH1 B IY0 D OW0
INHIBIT IH2 N HH IH1 B AH0 T
BRIBING B R AY1 B IH0 NG
ABITIBI AE2 B IH0 T IY1 B IY0
SIBILLA S IH0 B IH1 L AH0
SCIBILIA S IH0 B IY1 L IY2 AH0
INHIBITS IH2 N HH IH1 B AH0 T S
EXHIBITS IH0 G Z IH1 B AH0 T S
GIBIAN'S G IH1 B IY0 AH0 N Z
NAMIBIAN N AH0 M IH1 B IY0 AH0 N
SKIBICKI S K IH0 B IH1 K IY0
DIBIASIO D IH0 B IY0 AA1 S IY0 OW2
RIBICOFF R IH1 B IH0 K AO2 F
PROHIBIT P R OW0 HH IH1 B AH0 T
INHIBITED IH2 N HH IH1 B AH0 T IH0 D
INHIBITOR IH2 N HH IH1 B AH0 T ER0
AMPHIBIAN AE0 M F IH1 B IY0 AH0 N
EXHIBITED IH0 G Z IH1 B AH0 T AH0 D
PROHIBITS P R OW0 HH IH1 B AH0 T S
NAMIBIA'S N AH0 M IH1 B IY0 AH0 Z
EXHIBIT'S IH0 G Z IH1 B AH0 T S
ARENCIBIA AA0 R EH0 N CH IY1 B IY0 AH0
SKIBINSKI S K IH0 B IH1 N S K IY0
EXHIBITOR IH0 G Z IH1 B AH0 T ER0
AMPHIBIANS AE0 M F IH1 B IY0 AH0 N Z
DESCRIBING D IH0 S K R AY1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ibid (n) ˈɪbˈɪd (i1 b i1 d)
ibis (n) ˈaɪbɪs (ai1 b i s)
alibi (n) ˈælɪbaɪ (a1 l i b ai)
tibia (n) tˈɪbɪəʳ (t i1 b i@)
alibis (n) ˈælɪbaɪz (a1 l i b ai z)
gibing (v) ʤˈaɪbɪŋ (jh ai1 b i ng)
ibidem (a) ˈɪbɪdɛm (i1 b i d e m)
ibises (n) ˈaɪbɪsɪz (ai1 b i s i z)
jibing (v) ʤˈaɪbɪŋ (jh ai1 b i ng)
libido (n) lˈɪbˈiːdou (l i1 b ii1 d ou)
tibiae (n) tˈɪbɪiː (t i1 b i ii)
Namibia (n) nˈəmˈɪbɪəʳ (n @1 m i1 b i@)
bribing (v) brˈaɪbɪŋ (b r ai1 b i ng)
exhibit (v) ˈɪgzˈɪbɪt (i1 g z i1 b i t)
inhibit (v) ˈɪnhˈɪbɪt (i1 n h i1 b i t)
libidos (n) lˈɪbˈiːdouz (l i1 b ii1 d ou z)
Namibian (n) nˈəmˈɪbɪəʳn (n @1 m i1 b i@ n)
exhibits (v) ˈɪgzˈɪbɪts (i1 g z i1 b i t s)
gibingly (a) ʤˈaɪbɪŋliː (jh ai1 b i ng l ii)
hibiscus (n) hˈɪbˈɪskəs (h i1 b i1 s k @ s)
imbibing (v) ˈɪmbˈaɪbɪŋ (i1 m b ai1 b i ng)
inhibits (v) ˈɪnhˈɪbɪts (i1 n h i1 b i t s)
prohibit (v) prˈəhˈɪbɪt (p r @1 h i1 b i t)
sibilant (n) sˈɪbɪlənt (s i1 b i l @ n t)
Namibians (n) nˈəmˈɪbɪəʳnz (n @1 m i1 b i@ n z)
amphibian (n) ˈæmfˈɪbɪəʳn (a1 m f i1 b i@ n)
ascribing (v) ˈəskrˈaɪbɪŋ (@1 s k r ai1 b i ng)
edibility (n) ˌɛdɪbˈɪlɪtiː (e2 d i b i1 l i t ii)
exhibited (v) ˈɪgzˈɪbɪtɪd (i1 g z i1 b i t i d)
exhibitor (n) ˈɪgzˈɪbɪtər (i1 g z i1 b i t @ r)
inhibited (v) ˈɪnhˈɪbɪtɪd (i1 n h i1 b i t i d)
inhibitor (n) ˈɪnhˈɪbɪtər (i1 n h i1 b i t @ r)
prohibits (v) prˈəhˈɪbɪts (p r @1 h i1 b i t s)
sibilants (n) sˈɪbɪlənts (s i1 b i l @ n t s)
ad libitum (a) ˌæd-lˈɪbɪtəm (a2 d - l i1 b i t @ m)
amphibians (n) ˈæmfˈɪbɪəʳnz (a1 m f i1 b i@ n z)
amphibious (j) ˈæmfˈɪbɪəʳs (a1 m f i1 b i@ s)
antibiotic (n) ˌæntɪbaɪˈɒtɪk (a2 n t i b ai o1 t i k)
audibility (n) ˌɔːdɪbˈɪlɪtiː (oo2 d i b i1 l i t ii)
describing (v) dˈɪskrˈaɪbɪŋ (d i1 s k r ai1 b i ng)
exhibiting (v) ˈɪgzˈɪbɪtɪŋ (i1 g z i1 b i t i ng)
exhibition (n) ˌɛksɪbˈɪʃən (e2 k s i b i1 sh @ n)
exhibitors (n) ˈɪgzˈɪbɪtəz (i1 g z i1 b i t @ z)
inhibiting (v) ˈɪnhˈɪbɪtɪŋ (i1 n h i1 b i t i ng)
inhibition (n) ˌɪnɪbˈɪʃən (i2 n i b i1 sh @ n)
inhibitors (n) ˈɪnhˈɪbɪtəz (i1 n h i1 b i t @ z)
inhibitory (j) ˈɪnhˈɪbɪtriː (i1 n h i1 b i t r ii)
inscribing (v) ˈɪnskrˈaɪbɪŋ (i1 n s k r ai1 b i ng)
legibility (n) lˌɛʤəbˈɪlɪtiː (l e2 jh @ b i1 l i t ii)
libidinous (j) lˈɪbˈɪdɪnəs (l i1 b i1 d i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc, #68 [Add to Longdo]
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] might (happen); possible; probable; possibility; probability, #155 [Add to Longdo]
责任[zé rèn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility; blame; duty, #732 [Add to Longdo]
发挥[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
负责[fù zé, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ, / ] to be in charge of; to take responsibility for; to be to blame; conscientious, #982 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] to undertake; to carry; to shoulder; to take responsibility, #1,094 [Add to Longdo]
[tuī, ㄊㄨㄟ, ] to push; to cut; to refuse; to reject; to decline; to shirk (responsibility); to put off; to delay; to push forward; to nominate; to elect, #1,284 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] to assign; to appoint; office; responsibility; surname Ren, #1,329 [Add to Longdo]
承担[chéng dān, ㄔㄥˊ ㄉㄢ, / ] to undertake; to assume (responsibility etc), #1,743 [Add to Longdo]
表演[biǎo yǎn, ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ, ] play; show; performance; exhibition; to perform; to act; to demonstrate, #1,755 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, / ] arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain, #2,023 [Add to Longdo]
[bǎi, ㄅㄞˇ, / ] to arrange; to exhibit; to move to and fro; a pendulum, #2,080 [Add to Longdo]
[, , ] duty; responsibility, #2,200 [Add to Longdo]
抑制[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, ] to inhibit; to keep down; to suppress, #2,950 [Add to Longdo]
禁止[jìn zhǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] to prohibit, #3,182 [Add to Longdo]
可能性[kě néng xìng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] possibility; probability, #3,257 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] to stop; to prohibit; untill, #3,324 [Add to Longdo]
职责[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation, #3,901 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] to prohibit; to forbid, #4,265 [Add to Longdo]
不准[bù zhǔn, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ, ] not allow; forbid; prohibit, #4,542 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
弹性[tán xìng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] elasticity (phys.); flexibility, #5,932 [Add to Longdo]
[, ㄗㄜˊ, / ] duty; responsibility; to reproach; to blame, #5,954 [Add to Longdo]
展出[zhǎn chū, ㄓㄢˇ ㄔㄨ, ] to put on display; to be on show; to exhibit, #6,996 [Add to Longdo]
责任感[zé rèn gǎn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄍㄢˇ, / ] sense of responsibility, #7,107 [Add to Longdo]
责任制[zé rèn zhì, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄓˋ, / ] system of job responsibility, #7,219 [Add to Longdo]
抗生素[kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic, #7,679 [Add to Longdo]
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility for; blamed for; be in charge of, #8,046 [Add to Longdo]
感性[gǎn xìng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] sensibility, #8,576 [Add to Longdo]
压制[yā zhì, ㄧㄚ ㄓˋ, / ] suppress; inhibit, #8,751 [Add to Longdo]
严禁[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] strictly prohibit, #8,840 [Add to Longdo]
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, ] willful; headstrong; uninhibited, #9,043 [Add to Longdo]
芙蓉[fú róng, ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] cotton rose hibiscus (Hibiscus mutabilis); lotus, #9,614 [Add to Longdo]
重任[zhòng rèn, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˋ, ] heavy responsibility, #10,162 [Add to Longdo]
取缔[qǔ dì, ㄑㄩˇ ㄉㄧˋ, / ] ban; outlaw; prohibit; suppress, #10,238 [Add to Longdo]
热身赛[rè shēn sài, ㄖㄜˋ ㄕㄣ ㄙㄞˋ, / ] exhibition game, #10,524 [Add to Longdo]
分担[fēn dān, ㄈㄣ ㄉㄢ, / ] share responsibility, #11,056 [Add to Longdo]
展览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
禁毒[jìn dú, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˊ, ] drug prohibition, #12,106 [Add to Longdo]
可行性[kě xíng xìng, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] feasibility, #12,287 [Add to Longdo]
显出[xiǎn chū, ㄒㄧㄢˇ ㄔㄨ, / ] to express; to exhibit, #12,579 [Add to Longdo]
责任心[zé rèn xīn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄒㄧㄣ, / ] sense of responsibility, #12,633 [Add to Longdo]
[, ㄅㄛˊ, ] (used for transcribing names), #12,683 [Add to Longdo]
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, / ] exhibition case; display case, #13,193 [Add to Longdo]
灵活性[líng huó xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #13,228 [Add to Longdo]
禁令[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban, #13,468 [Add to Longdo]
来宾[Lái bīn, ㄌㄞˊ ㄅㄧㄣ, / ] Laibin prefecture level city in Guangxi, #13,657 [Add to Longdo]
陈列[chén liè, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] display; exhibit, #14,436 [Add to Longdo]
抑制作用[yì zhì zuò yòng, ㄧˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] inhibition, #14,591 [Add to Longdo]
抑制剂[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] suppressant; inhibitor, #15,784 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
恋人[こいびと, koibito] (n) คนรัก
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน
ちび[ちび, chibi] (ืn) ตัวเล็ก อะไรที่ดูเล็กๆ เล็กๆน่ารัก
明敏[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว
導き[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง
締め切り日[しめきりび, shimekiribi] (n) วันครบกำหนดเส้นตาย, See also: S. 締め切り,
籤引き[くじびき, kujibiki] การจับฉลาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
警備[けいび, keibi] (n) การดูแลรักษาความปลอดภัย
恋人[こいびと, koibito] (n) แฟน
[いびき, ibiki] กรน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
響く[ひびく, hibiku] Thai: สะท้อน English: to resound
響く[ひびく, hibiku] Thai: สะเทือน
開催[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
禁じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit
導く[みちびく, michibiku] Thai: ชี้นำ
導く[みちびく, michibiku] Thai: นำไปสู่ English: to lead to
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income [Add to Longdo]
Akribie {f}meticulousness [Add to Longdo]
Alibi {n}alibi [Add to Longdo]
Alibipolitik {f}tokenism [Add to Longdo]
Alleinschuld {f}sole blame; sole responsibility [Add to Longdo]
Amphibienfahrzeug {n}amphibian vehicle [Add to Longdo]
Amphibienflugzeug {n}amphibian aircraft [Add to Longdo]
Amphibienpanzer {m}amphibian tank [Add to Longdo]
Anbindung {f}accessibility; binding [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität {f}action flexibility [Add to Longdo]
Anstrichverträglichkeit {f}coating compatibility [Add to Longdo]
Aufsichtspflicht {f}responsibility [Add to Longdo]
Ausbildungsmöglichkeiten {pl}training possibilities [Add to Longdo]
Ausdehnungsvermögen {n}expansibility [Add to Longdo]
Ausführbarkeit {f}; Realisierbarkeit {f}feasibility; practicability; realizability [Add to Longdo]
Ausrede {f}; Entschuldigung {f}alibi [Add to Longdo]
Aussteller {m}exhibitor [Add to Longdo]
Ausstellerausweis {m}exhibitors' ID [Add to Longdo]
Ausstellerverzeichnis {n}list of exhibitors [Add to Longdo]
Ausstellung {f} | Ausstellungen {pl}exhibition | exhibitions [Add to Longdo]
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition [Add to Longdo]
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsgelände {n}exhibition area [Add to Longdo]
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials [Add to Longdo]
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Ausstellungsplatz {m}; Messegelände {n}exhibition site [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n}; Exponat {n} | Ausstellungsstücke {pl}; Exponate {pl}exhibit | exhibits [Add to Longdo]
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance [Add to Longdo]
Ausstellungswände {f}exhibition walls [Add to Longdo]
Auswahl {f}eligibility [Add to Longdo]
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility [Add to Longdo]
Bestechlichkeit {f}corruptibility [Add to Longdo]
Beweglichkeit {f}flexibility [Add to Longdo]
Biegsamkeit {f}flexibility [Add to Longdo]
Brechbarkeit {f}; Brechnungsvermögen {n}refractivity; refrangibility [Add to Longdo]
Brennbarkeit {f}combustibility [Add to Longdo]
Bücherausstellung {f}book exhibition [Add to Longdo]
Dehnbarkeit {f}distensibility [Add to Longdo]
Dehnbarkeit {f} | Dehnbarkeiten {pl}extensibility | extensibilities [Add to Longdo]
Dehnbarkeit {f}tensibility [Add to Longdo]
Dickleibigkeit {f}corpulency [Add to Longdo]
Dickleibigkeit {f}pudginess [Add to Longdo]
Diffusionsvermögen {n}diffusibility [Add to Longdo]
Dipol {n}; Zweibiteinheit {f}doublet [Add to Longdo]
Dreiexzesscode {m}; Stibitzcode {m}exess-three code [Add to Longdo]
Durchführbarkeit {f}feasibility [Add to Longdo]
Durchführbarkeitsstudie {f}; Durchführbarkeitsuntersuchung {f}feasibility study [Add to Longdo]
Durchführungsverantwortung {f}performance responsibilty [Add to Longdo]
Editiermöglichkeit {f}editing possibility [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いちびり[, ichibiri] (n) (osb [Add to Longdo]
いちびる[, ichibiru] (v5r,vi) (ksb [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
いびる[, ibiru] (v5r,vt) to pick on; to tease [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
きびきび[, kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
きび砂糖;黍砂糖[きびざとう, kibizatou] (n) light brown sugar [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ちびくろサンボ[, chibikuro sanbo] (n) Little Black Sambo (book title) [Add to Longdo]
ちびちび;ちびりちびり[, chibichibi ; chibirichibiri] (adv,adv-to) (on-mim) making something last [Add to Longdo]
ちびっ子[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter [Add to Longdo]
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
ないで[, naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [Add to Longdo]
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples [Add to Longdo]
ばっくれ[, bakkure] (n) (1) (sl) feigning ignorance; (2) evading one's responsibilities [Add to Longdo]
ばっくれる[, bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
ひびが入る;罅が入る;皹が入る;皸が入る[ひびがはいる, hibigahairu] (exp,v5r) to get cracked; to develop a crack; to be fissured [Add to Longdo]
ひびの切れた;皹の切れた[ひびのきれた, hibinokireta] (adj-f) chapped (hands) [Add to Longdo]
ひび割れる;罅割れる[ひびわれる, hibiwareru] (v1,vi) to crack; to develop a crack [Add to Longdo]
ひょっとしたら[, hyottoshitara] (exp) possibly; by some possibility; perhaps; (P) [Add to Longdo]
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
びりびり[, biribiri] (adj-na,adv,n) (on-mim) like an electric shock; ripping; rattling; (P) [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
アーカイビング[, a-kaibingu] (n) {comp} archiving [Add to Longdo]
アーチビショップ[, a-chibishoppu] (n) archbishop [Add to Longdo]
アイスダイビング[, aisudaibingu] (n) ice diving [Add to Longdo]
アイビー;アイビ[, aibi-; aibi] (n) (1) ivy; (2) Ivy League (style) [Add to Longdo]
アイビーエム[, aibi-emu] (n) {comp} IBM [Add to Longdo]
アイビーシャツ[, aibi-shatsu] (n) ivy shirt [Add to Longdo]
アイビースタイル[, aibi-sutairu] (n) ivy style [Add to Longdo]
アイビーム[, aibi-mu] (n) {comp} i-beam [Add to Longdo]
アイビームポインタ[, aibi-mupointa] (n) {comp} I-beam pointer [Add to Longdo]
アイビーリーグ[, aibi-ri-gu] (n) Ivy League [Add to Longdo]
アイビールック[, aibi-rukku] (n) ivy look [Add to Longdo]
アイビス[, aibisu] (n) ibis [Add to Longdo]
アウトドアリビング[, autodoaribingu] (n) out-door living [Add to Longdo]
アクセシビリティ[, akuseshibiritei] (n) accessibility; a11y (in IT) [Add to Longdo]
アクセシビリティー[, akuseshibiritei-] (n) accessibility [Add to Longdo]
アクティビティ(P);アクチビティ;アクテビティ[, akuteibitei (P); akuchibitei ; akutebitei] (n) activity; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アイビーエム[あいびーえむ, aibi-emu] IBM [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
パリティビット[ぱりていびっと, pariteibitto] parity bit [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]
禁止[きんし, kinshi] inhibit (vs) [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier [Add to Longdo]
実現可能性[じつげんかのうせい, jitsugenkanousei] feasibility [Add to Longdo]
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
不可視[ふかし, fukashi] invisibility [Add to Longdo]
不可視フィルタ[ふかしフィルタ, fukashi firuta] invisibility filter [Add to Longdo]
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR [Add to Longdo]
文脈に敏感[ぶんみゃくにびんかん, bunmyakunibinkan] context sensitive [Add to Longdo]
変換禁止[へんかんきんし, henkankinshi] conversion prohibition [Add to Longdo]
辺可視フラグ[へんかしフラグ, henkashi furagu] edge visibility flag [Add to Longdo]
抑止[よくし, yokushi] inhibit (vs) [Add to Longdo]
抑止信号[よくししんごう, yokushishingou] inhibiting signal [Add to Longdo]
導く[みちびく, michibiku] derive [Add to Longdo]
方程式を導く[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula [Add to Longdo]
アイビーム[あいびーむ, aibi-mu] i-beam [Add to Longdo]
ブイヨンジューニビアイエス[ぶいよんじゅーにびあいえす, buiyonju-nibiaiesu] V.42bis [Add to Longdo]
ブイビーエー[ぶいびーえー, buibi-e-] VBA [Add to Longdo]
ブイビーエックス[ぶいびーえっくす, buibi-ekkusu] VBX [Add to Longdo]
ブイビー[ぶいびー, buibi-] VB [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
割引[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]
厳しい[きびしい, kibishii] streng, hart, ernst [Add to Longdo]
[くちびる, kuchibiru] -Lippe [Add to Longdo]
唯美主義[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]
恋人[こいびと, koibito] Geliebter, Liebhaber, Verliebte [Add to Longdo]
感受性[かんじゅせい, kanjusei] Empfaenglichkeit, Sensibilitaet [Add to Longdo]
整備[せいび, seibi] Vorbereitung, Erhaltung, Versorgung [Add to Longdo]
旅人[たびびと, tabibito] Reisender, Wanderer [Add to Longdo]
日々の糧[ひびのかて, hibinokate] das_taegliche_Brot [Add to Longdo]
機敏[きびん, kibin] gewandt, gescheit, -flink [Add to Longdo]
空き瓶[あきびん, akibin] leere_Flasche [Add to Longdo]
罪人[つみびと, tsumibito] Verbrecher [Add to Longdo]
罪人[つみびと, tsumibito] Suender [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]
脂肪ぶとり[しぼうぶとり, shiboubutori] -fett, -dick, dickleibig [Add to Longdo]
衰微[すいび, suibi] -Verfall, Rueckgang [Add to Longdo]
西日[にしび, nishibi] Nachmittagssonne [Add to Longdo]
鋭敏[えいびん, eibin] -scharf, scharfsinnig, -fein, empfindlich [Add to Longdo]
露出症[ろしゅつしょう, roshutsushou] Exhibitionismus [Add to Longdo]
響く[ひびく, hibiku] schallen, widerhallen, beeinflussen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top