ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arabist

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arabist-, *arabist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Arabist    (n) ˈærəbɪst (a1 r @ b i s t)
Arabists    (n) ˈærəbɪsts (a1 r @ b i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arabist \Ar`a*bist\, n. [Cf. F. Arabiste.]
   One well versed in the Arabic language or literature; also,
   formerly, one who followed the Arabic system of surgery.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Arabist
   n 1: a scholar who specializes in Arab languages and culture

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top