ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bisecting

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bisecting-, *bisecting*, bisect
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bisecting (v) bˈaɪsˈɛktɪŋ (b ai1 s e1 k t i ng)
bisect (v) bˈaɪsˈɛkt (b ai1 s e1 k t)
bisects (v) bˈaɪsˈɛkts (b ai1 s e1 k t s)
bisected (v) bˈaɪsˈɛktɪd (b ai1 s e1 k t i d)
bisection (n) bˈaɪsˈɛkʃən (b ai1 s e1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelhalbierende { f } [ math. ]bisecting line of an angle [Add to Longdo]
Bisektionsverfahren { n } [ math. ]bisection method [Add to Longdo]
Bisektor { m } | Bisektoren { pl }bisector | bisectors [Add to Longdo]
Halbierung { f }bisection [Add to Longdo]
Mittelsenkrechte { f }perpendicular bisectors of the sides [Add to Longdo]
Winkelhalbierende { f } [ math. ]bisectors of an angle [Add to Longdo]
halbieren | halbierend | halbiert | halbiert | halbierteto bisect | bisecting | bisected | bisects | bisected [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bisect(vt) แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ตัดขวาง, ตัดแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน, Syn. dichotomize, split

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bisectvt., vi. แบ่งออกเป็นสองส่วน, , See also: bisection n.
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
bisect(vt) แบ่งครึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obtuse bisectrixแนวแบ่งมุมป้าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acute bisectrixแนวแบ่งมุมแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bisectแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisected-แบ่งสอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bisection methodวิธีแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisection search; binary searchการค้นหาแบบทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bisectorตัวแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisector of dihedral angleระนาบแบ่งครึ่งมุมสองหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisector of line segmentจุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisector of plane angleเส้นแบ่งครึ่งมุมระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary search; bisection searchการค้นหาแบบทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perpendicular bisectors reveal the center.6.5 มิลลิเมตร ขนาดเท่ากับลำกล้องปืนไรเฟิลของออสวอลด์ The Proof in the Pudding (2010)
I've bisected her body, removed the intestines and drained her blood.ผมตัดร่างกายเธอเป็นสองท่อน เอาลำใส้เธออกไป และก็รองเลือดเธอออกมา Spooky Little Girl (2011)
¶ or bisected ¶¶ or bisected ¶ A Good Opportunity (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งแยก(v) be divided, See also: split, separate, part, bisect, Syn. แยก, แบ่ง, Example: ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน, Thai Definition: แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
แยก(v) divide, See also: separate, part, split, bisect, Syn. แบ่ง, Ant. รวม, Example: เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind), Thai Definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
ตัดขาด(v) cut, See also: divide, bisect, dissect, Example: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด, Thai Definition: ตัดให้ขาดออกจากกัน
ตัดขาด(v) cut, See also: divide, bisect, dissect, Example: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด, Thai Definition: ตัดให้ขาดออกจากกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งแยก[baengyaēk] (v) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect  FR: morceler ; démembrer
แยก[yaēk] (v) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect  FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸一[まるいち, maruichi] (n) bisected-circle seal [Add to Longdo]
二等分;2等分[にとうぶん, nitoubun] (n, vs) bisection [Add to Longdo]
二等分線;2等分線[にとうぶんせん, nitoubunsen] (n) bisector [Add to Longdo]
二分[にぶん, nibun] (n, vs, adj-no) (1) halving; bisection; (2) the two equinoxes (vernal and autumnal); (P) [Add to Longdo]
平分[へいぶん, heibun] (n, vs) bisection; dividing equally [Add to Longdo]
両断[りょうだん, ryoudan] (n, vs) bisection [Add to Longdo]
両分[りょうぶん, ryoubun] (n, vs) bisect; cut in two [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bisect \Bi*sect"\, v. t. [imp. & p. p. {Bisected}; p. pr. & vb.
   n. {Bisecting}.] [L. bis twice + secare, sectum, to cut.]
   1. To cut or divide into two parts.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) To divide into two equal parts.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top