ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

choose

CH UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choose-, *choose*
Possible hiragana form: ちょおせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choose(vt) เลือก, See also: คัดเลือก, เลือกสรร, คัด, Syn. pick out, select
choose(vi) เลือก
choosey(adj) ช่างเลือก, Syn. choosy
choose as(phrv) เลือกให้เป็น, See also: แต่งตั้งให้เป็น, Syn. choose for
choose for(phrv) เลือกให้เป็น, See also: แต่งตั้งให้เป็น, Syn. choose as, select as
choose from(phrv) คัดเลือกจาก, See also: คัดสรรจาก, Syn. select from
choose among(phrv) คัดเลือกจาก
choose sides(idm) กำหนดผู้เล่นและแบ่งข้างกัน
choose between(phrv) เลือกระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choose(ชูส) (chose, chosen, choosing, chooses) vt. เลือก, คัดเลือก, สมัคร. vi. เลือก, เลือกสรร, ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง, จำต้อง, ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม), See also: chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค
choosey(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้

English-Thai: Nontri Dictionary
choose(vi, vt) เลือก, คัดเลือก, เลือกสรร, สมัครใจ, ตัดสิน, ตกลงใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chooser(n) ผู้เลือก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ Pinocchio (1940)
It's obvious you want to be kind, but why do you choose me for your charity?เห็นชัดว่าคุณอยากแสดงเมตตา เเต่ทําไมถึงเลือกมาสงเคราะห์ฉันล่ะคะ Rebecca (1940)
Why choose me as your defending officer?ทำไมต้องเลือกฉันเป็น เจ้าหน้าที่ป้องกันของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
Choose anyone you like but only officers can talk to me.แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ เขาไม่สามารถพูดคุยกับฉัน ที่ทำให้มันน่าอึดอัดใจสำหรับ เขาไม่ได้ How I Won the War (1967)
You can choose one of oursคุณสามารถเลือกสิ่งของของเราเอง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If some of you choose to find hotel rooms, I'll have no objections.ถ้ามีใครบางคนจะหาโรงแรมพัก ฉันไม่ขัดข้อง. Suspiria (1977)
We should choose a lottery.เราควรจะเลือก การจับสลาก I Spit on Your Grave (1978)
It's only symbolic if we choose to make it so.มันจะเป็นการแสดงออก ถ้าเราคิดว่ามันเป็น Gandhi (1982)
I know. So I choose to expose myself.ผมรู้ ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเปิดเผยตัวเอง Clue (1985)
Which shall we choose out of these two ugly characters?แล้วจะเลือกทางไหน \ จากเจ้าตัวอัปลักษณ์สองตัวนี้เนี่ย Labyrinth (1986)
"to choose his bride,ในการเลือกเจ้าสาว The Princess Bride (1987)
I'm not a great fool, so I can clearly not choose the wine in front of you.ฉันไม่ใช่คนโง่... ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้านาย The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chooseBeggars can't be choosers.
chooseBeggars can't be choosers. [ Proverb ]
chooseChoose a book carefully.
chooseChoose a dress you like.
chooseChoose any dress you like.
chooseChoose any flowers you like.
chooseChoose any of these pens.
chooseChoose any one book you like.
chooseChoose any one from among these.
chooseChoose a present carefully.
chooseChoose between these two.
chooseChoose between the two.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดตัว(v) choose, See also: select, pick, Example: พรรคการเมืองมีทางเลือกที่จะเติบโตอย่างช้าๆ โดยคัดตัวผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ร่วมกันมาเข้าร่วมพรรค, Thai Definition: เลือกบุคคลที่เหมาะสม
คัดเลือก(v) choose, See also: select, pick, assort, Syn. เลือกสรร, คัด, เลือก, เลือกเฟ้น, Example: ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปัญหาทางด้านนี้ในเมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนและได้คัดเลือกนักศึกษาไทยไปอบรมในต่างประเทศด้วย
เลือก(v) choose, See also: select, pick, assort, elect, Syn. เลือกสรร, คัด, คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลจากพรรคต่างๆ กัน, Thai Definition: คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขี้นไปเพื่อเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ
พิจิต(v) inspect, See also: choose, select, examine, Syn. เลือกคัด, ตรวจ
เฟ้น(v) select, See also: choose, pick out, Syn. เฟ้นหา, เลือกเฟ้น, คัดเลือก, Example: พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีพร้อมเพื่อลงแข่งขัน, Thai Definition: คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ
เลือกคัด(v) choose, See also: select, pick, elect, Syn. คัดเลือก, เลือก, คัด, เลือกสรร, เลือกเฟ้น, Example: คณะกรรมการต้องเลือกคัดบุคคลที่มีความสามารถที่สุดมาร่วมงาน, Thai Definition: เลือกเอาที่ต้องการไว้, คัดเอาที่ไม่ต้องการออก
วิจิน(v) select, See also: choose, collect, pick up, keep, Syn. เก็บ, คัดเลือก, Notes: (บาลี)
สุ่ม(v) choose at random, See also: choose whimsically, Syn. เลือกสุ่ม, Example: ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ
สุ่ม(v) choose at random, See also: choose whimsically, Syn. เลือกสุ่ม, Example: ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟ้น[fen] (v) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull  FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
กำหนดตัว[kamnot tūa] (v, exp) EN: select ; choose  FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
คัด[khat] (v) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate  FR: choisir ; sélectionner
คัดเลือก[khatleūak] (v) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort  FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดแยก[khatyaēk] (v) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select  FR: trier ; séparer ; sélectionner
เลือก[leūak] (v) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect  FR: choisir ; sélectionner ; préférer ; voter ; élire ; désigner
เลือกเอา[leūak ao] (v) EN: choose ; pick out ; select  FR: choisir ; sélectionner
เลือกเฟ้น[leūakfen] (v) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect  FR: choisir soigneusement
สรร[san] (v) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull  FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
สุ่ม[sum] (v) EN: choose at random ; choose whimsically  FR: choisir au hasard

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHOOSE CH UW1 Z
CHOOSES CH UW1 Z AH0 Z
CHOOSES CH UW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
choose (v) tʃˈuːz (ch uu1 z)
chooses (v) tʃˈuːzɪz (ch uu1 z i z)
choosey (j) tʃˈuːziː (ch uu1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑选[tiāo xuǎn, ㄊㄧㄠ ㄒㄩㄢˇ, / ] choose; select, #5,515 [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, / ] choose; consult, #31,051 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp, v5b) to choose by lot [Add to Longdo]
して言えば[していえば, shiteieba] (n) if I must say (choose) [Add to Longdo]
どちらにしろ[dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする, 〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i, vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf, vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v, vs-i) (12) (See お願いします, 御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする, 〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
押し立てる;押したてる;押立てる;推し立てる[おしたてる, oshitateru] (v1, vt) (1) to set up; to raise; (2) to nominate; to choose as a representative; (3) to push; to shove [Add to Longdo]
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
見計らう[みはからう, mihakarau] (v5u, vt) to choose at one's own discretion [Add to Longdo]
見繕う;見つくろう[みつくろう, mitsukurou] (v5u, vt) to choose (a thing) at one's own discretion; to use one's discretion in choosing [Add to Longdo]
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1, vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choose \Choose\, v. i.
   1. To make a selection; to decide.
    [1913 Webster]
 
       They had only to choose between implicit obedience
       and open rebellion.          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To do otherwise. "Can I choose but smile?" --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Can not choose but}, must necessarily.
    [1913 Webster]
 
       Thou canst not choose but know who I am. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choose \Choose\, v. t. [imp. {Chose}; p. p. {Chosen}, {Chose}
   (Obs.); p. pr. & vb. n. {Choosing}.] [OE. chesen, cheosen,
   AS. ce['o]san; akin to OS. kiosan, D. kiezen, G. kiesen,
   Icel. kj[=o]sa, Goth. kiusan, L. gustare to taste, Gr. ?,
   Skr. jush to enjoy. [root]46. Cf. {Choice}, 2d {Gust}.]
   1. To make choice of; to select; to take by way of preference
    from two or more objects offered; to elect; as, to choose
    the least of two evils.
    [1913 Webster]
 
       Choose me for a humble friend.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To wish; to desire; to prefer. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The landlady now returned to know if we did not
       choose a more genteel apartment.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {To choose sides}. See under {Side}.
 
   Syn: Syn. - To select; prefer; elect; adopt; follow.
 
   Usage: To {Choose}, {Prefer}, {Elect}. To choose is the
      generic term, and denotes to take or fix upon by an
      act of the will, especially in accordance with a
      decision of the judgment. To prefer is to choose or
      favor one thing as compared with, and more desirable
      than, another, or more in accordance with one's tastes
      and feelings. To elect is to choose or select for some
      office, employment, use, privilege, etc., especially
      by the concurrent vote or voice of a sufficient number
      of electors. To choose a profession; to prefer private
      life to a public one; to elect members of Congress.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 choose
   v 1: pick out, select, or choose from a number of alternatives;
      "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for
      your daughter"; "She selected a pair of shoes from among
      the dozen the salesgirl had shown her" [syn: {choose},
      {take}, {select}, {pick out}]
   2: select as an alternative over another; "I always choose the
     fish over the meat courses in this restaurant"; "She opted
     for the job on the East coast" [syn: {choose}, {prefer},
     {opt}]
   3: see fit or proper to act in a certain way; decide to act in a
     certain way; "She chose not to attend classes and now she
     failed the exam"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top