ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebound

R IY0 B AW1 N D   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebound-, *rebound*, reboun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebound[VI] สะท้อนกลับ, See also: กระเด้งกลับ, Syn. bounce, recoil, ricochet
rebound[N] การสะท้อนกลับ, See also: การกระเด้งกลับ, Syn. bounce, recoil, spring
rebound from[PHRV] กระเด้งกลับจาก, See also: สะท้อนกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebound(รีเบาน์ดฺ') vi.,n. (การ) กระโดดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง,สะท้อนกลับ,เด้งกลับ,ดีดกลับ,ตอบสนอง,ลูกบอลที่สะท้อนกลับ,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ rebind vt. ทำให้สะท้อนกลับ, Syn. recover,recoil,echo

English-Thai: Nontri Dictionary
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
rebound(vi) เด้งกลับ,สะท้อนกลับ,ตอบสนอง,ดีดกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rebound valveลิ้นบังคับการไหลกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rebound resilienceการกระเด้งกระดอน หมายถึง ความสามารถในการกลับคืนสู่รูปร่างตั้งต้นได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ยาง เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างชั่วคราว [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have like a two second rebound rate and you're back doing the next pain-in-the-ass thing.มันมีเหมือนกับผลตอบรับที่มีสองทาง แล้วคุณก็กลับไปทำมันอีกครั้ง / เรื่องพรรค์นั้นหนะ The Notebook (2004)
I don't wanna be the rebound guy.ผมไม่อยากจะเป Chapter Four 'Collision' (2006)
She married him on a rebound from the doctor and I'll bet he married her for her money and connections.เธอแต่งกับหมอนี่ หลังจากหลุดมาจากด็อกเตอร์ ฉันพนันได้เลยว่า เขาแต่งกับเธอเพราะต้องการเงินและสังคม Mr. Brooks (2007)
Once we get that capital, the stock will rebound and this lawsuit will be history.เมื่อเราได้เงินทุน หุ้นจะกลับมา การฟ้องก็จะไม่มี New York Sucks (2009)
ELENA: He's on the rebound and has raging family issues.เขาอยู่ระหว่างไปคืนดี และมีปัญหาครอบครัวกันอยู่ The Night of the Comet (2009)
Getting them fresh off the rebound now, aren't you? Amazing.ปล่อยใจแม่ม่าย? Bad Reputation (2010)
He found his rebound girl. Oh. Here you go, sweetheart.ในที่สุดก็เจอสาวเล่นด้วยซะที อ่อนี่ไงที่รัก A Few Good Men (2010)
Right. I heard about your little rebound reception.ใช่ ฉันได้ยินมาเกี่ยวกับเสียงตอบรับเล็กๆของการต้อนรับของคุณ Dr. Estrangeloved (2010)
- He found his rebound girl.-เขาพบสาวที่เขาจะเล่นด้วยแล้ว There Goes the Neighborhood (2010)
A rebound from what, the robbery?All their alibis were paid for a week in advance. The Town (2010)
Is he some sort of rebound from sean?เค้าเป็นคนประเภทพวกชอนห์รึเปล่า The New Normal (2011)
I mean, aren't you taking this rebound relationship a little too seriously?คุณคบเค้าเพื่อเยียวยาจิตใจ ทำแบบนี้ไม่จริงจังไปหน่อยหรือ Assassins (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเด็น[V] bounce off, See also: rebound, throw off, fling aside, (water) splash, spring, Example: ก้อนหินกระเด็นจากข้างทางมาโดนกระจกรถ, Thai definition: เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็ว เพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound   FR: rebondir
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
ทฤษฎีการยืด [n. exp.] (thritsadī kān yeūt) EN: elastic rebound theory   
ย้อน[v.] (yøn) EN: turn back ; return ; retrace one's steps ; rebound ; come back ; retrace one's steps   FR: revenir sur ; retourner sur
ยวบยาบ[adv.] (yūapyāp) EN: sinking and rebounding ; waving ; yielding ; swaying ; fluctuating ; waving   

CMU English Pronouncing Dictionary
REBOUND R IY0 B AW1 N D
REBOUNDS R IY1 B AW2 N D Z
REBOUNDED R IY0 B AW1 N D IH0 D
REBOUNDING R IY0 B AW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebound (n) rˈiːbaund (r ii1 b au n d)
rebound (v) rˌiːbˈaund (r ii2 b au1 n d)
rebound (v) rˈɪbˈaund (r i1 b au1 n d)
rebounds (n) rˈiːbaundz (r ii1 b au n d z)
rebounds (v) rˈɪbˈaundz (r i1 b au1 n d z)
rebounded (v) rˈɪbˈaundɪd (r i1 b au1 n d i d)
rebounding (v) rˈɪbˈaundɪŋ (r i1 b au1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
篮板球[lán bǎn qiú, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] rebound, #19,184 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rebound {m} [sport]rebound [Add to Longdo]
Rebound-Effekt {m}; Rückprall-Effekt {m}rebound effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リバウンド[, ribaundo] (n,vs) rebound; (P) [Add to Longdo]
株価の反発[かぶかのはんぱつ, kabukanohanpatsu] (n) rebound (of stock prices) [Add to Longdo]
景気回復[けいきかいふく, keikikaifuku] (n) economic comeback (rebound, recovery, turnaround) [Add to Longdo]
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P) [Add to Longdo]
人を呪わば穴二つ[ひとをのろわばあなふたつ, hitowonorowabaanafutatsu] (exp) (id) A curse will rebound on yourself as well; Curses, like chickens, come home to roost [Add to Longdo]
弾み(P);勢み(P);勢[はずみ, hazumi] (n) (1) bounce; spring; rebound; (2) momentum; inertia; (3) spur of the moment; impulse; (P) [Add to Longdo]
跳ね返り[はねかえり, hanekaeri] (n) rebounding; recovery; repercussions; tomboy [Add to Longdo]
跳ね返る;はね返る[はねかえる, hanekaeru] (v5r) to rebound; to recoil; to spring back up [Add to Longdo]
反射波[はんしゃは, hanshaha] (n) reflected wave; rebounded wave; echo [Add to Longdo]
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebound \Re*bound"\ (r[-e]*bound"), v. i. [Pref. re- + bound:
   cf. F. rebondir.]
   1. To spring back; to start back; to be sent back or
    reverberated by elastic force on collision with another
    body; as, a rebounding echo.
    [1913 Webster]
 
       Bodies which are absolutely hard, or so soft as to
       be void of elasticity, will not rebound from one
       another.               --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. To give back an echo. [R.] --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   3. To bound again or repeatedly, as a horse. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. to recover, as from sickness, psychological shock, or
    disappointment.
    [PJC]
 
   {Rebounding lock} (Firearms), one in which the hammer
    rebounds to half cock after striking the cap or primer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebound \Re*bound"\, v. t.
   To send back; to reverberate.
   [1913 Webster]
 
      Silenus sung; the vales his voice rebound. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebound \Re*bound"\, n.
   1. The act of rebounding; resilience.
    [1913 Webster]
 
       Flew . . . back, as from a rock, with swift rebound.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. recovery, as from sickness, psychological shock, or
    disappointment.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebound
   n 1: a movement back from an impact [syn: {recoil},
      {repercussion}, {rebound}, {backlash}]
   2: a reaction to a crisis or setback or frustration; "he is
     still on the rebound from his wife's death"
   3: the act of securing possession of the rebounding basketball
     after a missed shot
   v 1: spring back; spring away from an impact; "The rubber ball
      bounced"; "These particles do not resile but they unite
      after they collide" [syn: {bounce}, {resile}, {take a hop},
      {spring}, {bound}, {rebound}, {recoil}, {reverberate},
      {ricochet}]
   2: return to a former condition; "The jilted lover soon rallied
     and found new friends"; "The stock market rallied" [syn:
     {rally}, {rebound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top