Search result for

proceeds

(39 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proceeds-, *proceeds*, proceed
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proceeds[N] รายได้, Syn. interest, gain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return

English-Thai: Nontri Dictionary
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proceedsจำนวนเงินประกันภัยที่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceeds of auctionเงินรายได้จากการขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
proceeds of crimeทรัพย์สินที่เป็นผลได้จากการกระทำความผิด [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where is he planning to carve up the proceeds?เขาวางแผนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว The Bank Job (2008)
The proceeds and the piss-offs are both yours to deal with.เงินที่ได้และพวกที่โกรธคุณ ทั้งสองเรื่องคุณต้องรับมือเอง The Bank Job (2008)
Were he proceeds to buy me... the most awful dinner I've ever had.และเค้าก็ต่อด้วยการ/Nเลี้ยงข้าวมื้อที่แย่ที่สุดที่ชั้นเคยทาน Made of Honor (2008)
Logan: all proceeds are going to the school's athletic departmentทุกกระบวนการกำลังเดินหน้า ที่ฝ่ายกีฬาของโรงเรียน You're Undead to Me (2009)
Proceeds go to Baby Boy's college education.เพื่อให้บทเรีัยนกับสาวน้อย ตกน้ำของเรา Polly Wants a Crack at Her (2010)
Now, since Olivia is giving her cut of the proceeds to injured manatees,โอลิเวีย บริจาครายได้ของเธอ ให้มูลนิธิสัตว์ Bad Reputation (2010)
All proceeds benefit the annual founder's day celebration.รายได้ทั้งหมดจากงานมอบให้งานฉลองวันผู้ก่อตั้ง A Few Good Men (2010)
And we're going to charge admission and use the proceeds to help pay for transportation to nationals in New York.และพวกเราจะเก็บค่าเข้าชม เพื่อนำไปช่วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในการแข่งระดับ ประเทศในนิวยอร์ก The Rocky Horror Glee Show (2010)
The proceeds of the sales will go to feed the nation's children in poverty, so we ask for your generous interest.ต่อไปจะเป็นการประมูล ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็ก ทางเราหวังว่าจะมีผู้ที่ใจบุญเยอะๆนะค่ะ Prosecutor Princess (2010)
So I'm setting up a kissing booth for a dollar a smooch... and donating the proceeds to Glee Club to help us...หนึงจูบหนึ่งดอลลาร์ และเงินทั้งหมด จะบริจาคให้ชมรม เพื่อช่วยเรา... อย่ามาพยายาม ว่านายจะมาช่วยชมรมเลย Silly Love Songs (2011)
So we bring him in, and he proceeds to kick our asses, okay?เราเชิญตัวเขามาสอบปากคำ และเขาก็ตอบปฏิเสธ เป็นไปตามที่เราประเมินการเอาไว้ โอเคไหม Hermanos (2011)
Uh, but all the proceeds are going to U.C.B.เอ่อ แต่เงินทั้งหมด ผมจะบริจาคให้ยูซีบี Cross Rhodes (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proceedsBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
proceedsThe proceeds from the bond issue will be used to finance the budget deficit.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidāi) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns   FR: revenu [m]
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds   FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m]
รายได้จากการขาย[n. exp.] (rāidāi jāk kān khāi) EN: proceeds of sale   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCEEDS    P R AH0 S IY1 D Z
PROCEEDS    P R OW0 S IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proceeds    (n) (p r ou1 s ii d z)
proceeds    (v) (p r @1 s ii1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlös {m}; Einnahmen {pl} | den Erlös aufteilenproceeds | to split the proceeds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロシーズ[, puroshi-zu] (n) proceeds [Add to Longdo]
手取金;手取り金[てどりきん, tedorikin] (n) net proceeds (e.g. after an offering of securities) [Add to Longdo]
収益[しゅうえき, shuueki] (n) earnings; proceeds; returns; revenue; (P) [Add to Longdo]
収益金[しゅうえききん, shuuekikin] (n) proceeds; earnings [Add to Longdo]
神田[しんでん;かみた, shinden ; kamita] (n) (arch) field affiliated with a shrine (the tax-exempt proceeds of its harvest going to pay for shrine operations) [Add to Longdo]
総売り上げ;総売上[そううりあげ, souuriage] (n) total sales; total proceeds [Add to Longdo]
売り上げ(P);売上げ(P);売上;売り上[うりあげ, uriage] (n) amount sold; sales; proceeds; takings; (P) [Add to Longdo]
売上金[うりあげきん, uriagekin] (n) proceeds; (P) [Add to Longdo]
売上高(P);売り上げ高[うりあげだか, uriagedaka] (n) sales; amount sold; proceeds; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proceeds \Pro"ceeds\, n. pl.
   That which comes forth or results; effect; yield; issue;
   product; sum accruing from a sale, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proceeds
   n 1: the income or profit arising from such transactions as the
      sale of land or other property; "the average return was
      about 5%" [syn: {return}, {issue}, {take}, {takings},
      {proceeds}, {yield}, {payoff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top