ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

payoff

P EY1 AO2 F   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -payoff-, *payoff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payoff[N] การจ่ายเงินเดือน, Syn. payday, salary
payoff[N] เงินสินบน, Syn. bribe, payola

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
payoff(เพ'ออฟ) n. การจ่ายเงินเดือน,การชำระหนี้,เวลาการจ่ายเงิน,ผลที่ตามมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Record payoffs to the Main Administration and Economics Office, the Arm--บันทึกจ่ายกรมเศรษฐกิจ... Schindler's List (1993)
and make them on the first of each month, as opposed to individual payoffs to our SS contacts.จ่ายทุกต้นเดือน... ส่วนที่จ่าย... Schindler's List (1993)
She didn't need the insurance payoff or the inheritance.เขาไม่จำเป็นต้องอยากได้เงินประกันหรือมรดก Legally Blonde (2001)
- I think you're looking for a payoff. - It's a business proposition.ฉันคิดว่านายมาหาเงินมากกว่า มันก็แค่การทำธุรกิจเท่านั้นน่า X-Ray (2001)
Payoffs, cover-ups.- ผลตอบแทน การปิดปาก The Constant Gardener (2005)
No split, no diamonds, no payoff, no nothing.ไม่มีคดี ไม่มีเพชร ไม่มีเงิน ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรทั้งนั้น The Marine (2006)
Wants to triple his payoff money.พวกเรามาในวันจันทร์ ต้องการเงินสินบนของเขาขึ้นเป็นสามเท่า The Pull (2008)
Hefner's squeezing the Irish for more payoff cash.เฮฟเนอร์รีดไถชาวไอริช เงินสดค่าสินบนเพิ่ม Hell Followed (2008)
Get Cameron to confirm the payoff.พาคาเมรอนไปเพื่อยืนยันตัวไอ้คนกินสินบน Hell Followed (2008)
Well, if you want your book of payoffs back, be at Paddington Station in person tomorrow 11 am, platform 1.ก็ถ้าแกอยากได้สมุดบัญชีรายจ่ายคืนล่ะก็... ไปที่สถานีแพดดิงตันคนเดียว พรุ่งนี้ 11 โมง ชานชาลาที่ 1 The Bank Job (2008)
Look, all I'm saying is, if you're interested in the rest of this book of payoffs, the author's gonna be at Paddington Stationทุกอย่างที่ผมกำลังพูด คุณอาจสนใจ ในส่วนที่เหลือของสมุดจ่ายเงินเล่มนี้ เจ้าของจะไปที่สถานีแพดดิงตัน The Bank Job (2008)
We introduced tagged bills into Le Chiffre's money laundering operation, by intercepting illegal payoffs.เราปล่อยธนบัตรที่ทำตำหนิไว้ เข้าไปในกระบวนการฟอกเงินของ เลอ ชีฟ ด้วยเงินที่ผิดกฎหมาย Quantum of Solace (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินบน[N] bribe, See also: payoff, graft, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: สินบนจำนวนนี้มีที่มาจากพ่อค้าที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสาละวิน, Thai definition: ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำหรือไม่กระทำในตำแหน่ง ไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, Notes: (กฎหมาย)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAYOFF    P EY1 AO2 F
PAYOFFS    P EY1 AO2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
payoff    (n) pˈɛɪɒf (p ei1 o f)
payoffs    (n) pˈɛɪɒfs (p ei1 o f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pointe {f} (eines Witzes)payoff (of a joke) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペイオフ[, peiofu] (n) (1) deposit insurance; (2) payoff (e.g. in game theory) [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 payoff \payoff\ n.
   1. profit or gain from an action; -- used broadly; as, lots
    of effort with little payoff.
    [PJC]
 
   2. retribution, payback.
    [PJC]
 
   3. The act of giving or receiving money or other valuable
    consideration as a bribe.
 
   Syn: bribe.
     [PJC]
 
   4. The money or item given as a bribe.
    [PJC]
 
   5. same as {compensation} 2.
 
   Syn: compensation, remuneration, recompense.
     [PJC]
 
   6. The climax or final result of an event or endeavor; the
    denoument of a narrative.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 payoff
   n 1: the final payment of a debt [syn: {payoff}, {final
      payment}]
   2: payment made to a person in a position of trust to corrupt
     his judgment [syn: {bribe}, {payoff}]
   3: the income or profit arising from such transactions as the
     sale of land or other property; "the average return was about
     5%" [syn: {return}, {issue}, {take}, {takings}, {proceeds},
     {yield}, {payoff}]
   4: a recompense for worthy acts or retribution for wrongdoing;
     "the wages of sin is death"; "virtue is its own reward" [syn:
     {wages}, {reward}, {payoff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top