Search result for

payoff

(25 entries)
(0.1562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -payoff-, *payoff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
payoff    [N] การจ่ายเงินเดือน, Syn. payday, salary
payoff    [N] เงินสินบน, Syn. bribe, payola

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
payoff(เพ'ออฟ) n. การจ่ายเงินเดือน,การชำระหนี้,เวลาการจ่ายเงิน,ผลที่ตามมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if you want your book of payoffs back, be at Paddington Station in person tomorrow 11 am, platform 1.ก็ถ้าแกอยากได้สมุดบัญชีรายจ่ายคืนล่ะก็... ไปที่สถานีแพดดิงตันคนเดียว พรุ่งนี้ 11 โมง ชานชาลาที่ 1 The Bank Job (2008)
Look, all I'm saying is, if you're interested in the rest of this book of payoffs, the author's gonna be at Paddington Stationทุกอย่างที่ผมกำลังพูด คุณอาจสนใจ ในส่วนที่เหลือของสมุดจ่ายเงินเล่มนี้ เจ้าของจะไปที่สถานีแพดดิงตัน The Bank Job (2008)
We introduced tagged bills into Le Chiffre's money laundering operation, by intercepting illegal payoffs.เราปล่อยธนบัตรที่ทำตำหนิไว้ เข้าไปในกระบวนการฟอกเงินของ เลอ ชีฟ ด้วยเงินที่ผิดกฎหมาย Quantum of Solace (2008)
She wanted a payoff.เธอต้องการเงินก่อน Look What He Dug Up This Time (2009)
For making a payoff in the infant mortality case.เรื่องการจ่ายเงินคดีเด็กตาย Look What He Dug Up This Time (2009)
He didn't make a payoff. He walked away.เขาไม่ได้จ่าย เขาเดินหนี Look What He Dug Up This Time (2009)
You've already got him on tape arranging the payoff and meeting Agent Hawkins with the money.คุณได้อัดเทปตอนเขาจัดการเรื่องเงินและพบจนท. ฮอร์กิ้น พร้อมเงิน Look What He Dug Up This Time (2009)
I didn't make the goddamn payoff.ผมไม่ได้ให้เงินใคร Look What He Dug Up This Time (2009)
It's never a "yes" until they actually make the payoff.มันยังไม่ "ได้" จนกว่าเขาจะจ่าย Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
He's already scheduled a payoff.เขานัดเวลาจ่ายแล้ว Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
She wanted a payoff.เธอต้องการเงินล่วงหน้า Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Why didn't he go through with the payoff?ทำไมเขาไมยอมจ่ายเงินนั่น? I Knew You Were a Pig (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินบน    [N] bribe, See also: payoff, graft, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: สินบนจำนวนนี้มีที่มาจากพ่อค้าที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสาละวิน, Thai definition: ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำหรือไม่กระทำในตำแหน่ง ไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, Notes: (กฎหมาย)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAYOFF    P EY1 AO2 F
PAYOFFS    P EY1 AO2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
payoff    (n) (p ei1 o f)
payoffs    (n) (p ei1 o f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pointe {f} (eines Witzes)payoff (of a joke) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペイオフ[, peiofu] (n) (1) deposit insurance; (2) payoff (e.g. in game theory) [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 payoff \payoff\ n.
   1. profit or gain from an action; -- used broadly; as, lots
    of effort with little payoff.
    [PJC]
 
   2. retribution, payback.
    [PJC]
 
   3. The act of giving or receiving money or other valuable
    consideration as a bribe.
 
   Syn: bribe.
     [PJC]
 
   4. The money or item given as a bribe.
    [PJC]
 
   5. same as {compensation} 2.
 
   Syn: compensation, remuneration, recompense.
     [PJC]
 
   6. The climax or final result of an event or endeavor; the
    denoument of a narrative.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 payoff
   n 1: the final payment of a debt [syn: {payoff}, {final
      payment}]
   2: payment made to a person in a position of trust to corrupt
     his judgment [syn: {bribe}, {payoff}]
   3: the income or profit arising from such transactions as the
     sale of land or other property; "the average return was about
     5%" [syn: {return}, {issue}, {take}, {takings}, {proceeds},
     {yield}, {payoff}]
   4: a recompense for worthy acts or retribution for wrongdoing;
     "the wages of sin is death"; "virtue is its own reward" [syn:
     {wages}, {reward}, {payoff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top