ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

response

R AH0 S P AA1 N S   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -response-, *response*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
response[N] คำตอบ, See also: การตอบ, Syn. answer, reply
response[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ, Syn. feedback, reaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
response(รีสพอนซฺ') n. คำตอบ,การตอบ,คำรับ,ผลตอบ,ความรู้สึกตอบ,การโต้ตอบ,การขานรับ, Syn. answer,reply

English-Thai: Nontri Dictionary
response(n) การตอบสนอง,คำตอบ,การตอบ,การขานรับ,ผลตอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
responseการสนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
response errorความเคลื่อนคลาดของการตอบสนอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
response, conditioned; reflex, acquired; reflex, conditioned; reflex, trainedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Response surfaces (Statistics)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ) [TU Subject Heading]
response timeเวลาตอบสนอง
เวลานับตั้งแต่ส่งคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งได้รับคำตอบกลับมา [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง Gandhi (1982)
I'm still searching for a response.ผมกำลังค้นหามันอยู่ Gandhi (1982)
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ Gandhi (1982)
There is no response to stimuli.มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
There still was no response.ยังคงเป็นไม่มีการตอบสนอง ไม่มี. 2010: The Year We Make Contact (1984)
The response is:การตอบสนองคือ: 2010: The Year We Make Contact (1984)
My response is:การตอบสนองของฉันคือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do you want me to repeat the last response?คุณต้องการให้ฉันไปทำซ้ำการ ตอบสนองที่ผ่านมา? 2010: The Year We Make Contact (1984)
The response is: "I understand.การตอบสนองคือฉันเข้าใจ 2010: The Year We Make Contact (1984)
we'll now begin with afpsr-- air force passive strain response.ตอนนี้เราจะทดสอบ AFPSR การทนทานต่ออุณหภูมิสูง Spies Like Us (1985)
sir, all air traffic has been diverted from our response corridor.หยุดการจราจรทางอากาศทั้งหมดแล้ว Spies Like Us (1985)
let's go to response level yellow.- เข้าสู่โหมดสงคราม ระดับสีเหลือง Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
responseAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
responseHe made a quick response.
responseHe nodded in response to my question.
responseHe won an immediate response.
responseHis response was contrary to our expectations.
responseI have come in response to your ad in the paper.
responseI was amazed by her quick response.
responseOn the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.
responseOur proposals met with little response.
responseShe made no response to my question.
responseShe nodded in response to my question.
responseThe candidate made a quick response to the criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิกิริยาสะท้อน[N] reaction, See also: response, repercussion, Example: พฤติกรรมส่วนมากในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่ปฏิกิริยาสะท้อน แต่เป็นพฤติกรรมที่เราตั้งใจทำ, Thai definition: การกระทำที่ย้อนกลับมา
การโต้ตอบ[N] counter, See also: response, reply, retort, return, counterattack, Syn. การโต้เถียง, Example: ฝ่ายรัฐบาลเตรียมรับการโต้ตอบจากฝ่ายค้านในการอภิปราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ปฏิกิริยา[n.] (patikiriyā) EN: reaction ; response   FR: réaction [f] ; réponse [f] ; répercussion [f]
ปฏิกิริยานานาชาติ[n. exp.] (patikiriyā nānāchāt) EN: international response   FR: réponse internationale [f]
ปฏิกิริยาสะท้อน[n. exp.] (patikiriyā sathøn) EN: reaction ; response ; repercussion   FR: réaction [f]
ตามที่[conj.] (tāmthī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to   FR: suite à

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPONSE    R AH0 S P AA1 N S
RESPONSE    R IY0 S P AA1 N S
RESPONSES    R AH0 S P AA1 N S AH0 Z
RESPONSES    R IY0 S P AA1 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
response    (n) rˈɪspˈɒns (r i1 s p o1 n s)
responses    (n) rˈɪspˈɒnsɪz (r i1 s p o1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应对[yìng duì, ˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] response; to answer; to reply, #3,386 [Add to Longdo]
回应[huí yìng, ㄏㄨㄟˊ ˋ, / ] response; respond, #4,960 [Add to Longdo]
感应[gǎn yìng, ㄍㄢˇ ˋ, / ] response; reaction; interaction; irritability (biol.); induction (elec.); inductance, #11,065 [Add to Longdo]
响应时间[xiǎng yìng shí jiān, ㄒㄧㄤˇ ˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] response time, #21,969 [Add to Longdo]
反应时[fǎn yīng shí, ㄈㄢˇ ㄕˊ, / ] response time, #39,616 [Add to Longdo]
反应时间[fǎn yīng shí jiān, ㄈㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] response time (technology) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansprechdruck {m}response pressure [Add to Longdo]
Antwortzeit {f}; Ansprechzeit {f}response time [Add to Longdo]
Response {f} [med.]response [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
イメレス[, imeresu] (n) (abbr) (sl) {comp} image response [Add to Longdo]
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レスポンス[れすぽんす, resuponsu] response [Add to Longdo]
レスポンスPDU[れすぽんす PDU, resuponsu PDU] response PDU [Add to Longdo]
レスポンスタイム[れすぽんすたいむ, resuponsutaimu] response time [Add to Longdo]
レスポンスフレーム[れすぽんすふれーむ, resuponsufure-mu] response frame [Add to Longdo]
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]
応答時間[おうとうじかん, outoujikan] response time [Add to Longdo]
応答時間ウインドウ[おうとうじかんういんどう, outoujikan'uindou] response time window, response window [Add to Longdo]
音声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Response \Re*sponse"\ (r?*sp?ns"), n. [OF. response, respons, F.
   r['e]ponse, from L. responsum, from respondere. See
   {Respond}.]
   1. The act of responding.
    [1913 Webster]
 
   2. An answer or reply. Specifically:
    (a) Reply to an objection in formal disputation. --I.
      Watts.
    (b) (Eccl.) The answer of the people or congregation to
      the priest or clergyman, in the litany and other parts
      of divine service.
    (c) (R.C.Ch.) A kind of anthem sung after the lessons of
      matins and some other parts of the office.
    (d) (Mus.) A repetition of the given subject in a fugue by
      another part on the fifth above or fourth below.
      --Busby.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 response
   n 1: a result; "this situation developed in response to events
      in Africa"
   2: a bodily process occurring due to the effect of some
     antecedent stimulus or agent; "a bad reaction to the
     medicine"; "his responses have slowed with age" [syn:
     {reaction}, {response}]
   3: a statement (either spoken or written) that is made to reply
     to a question or request or criticism or accusation; "I
     waited several days for his answer"; "he wrote replies to
     several of his critics" [syn: {answer}, {reply}, {response}]
   4: the manner in which something is greeted; "she did not expect
     the cold reception she received from her superiors" [syn:
     {reception}, {response}]
   5: a phrase recited or sung by the congregation following a
     versicle by the priest or minister
   6: the speech act of continuing a conversational exchange; "he
     growled his reply" [syn: {reply}, {response}]
   7: the manner in which an electrical or mechanical device
     responds to an input signal or a range of input signals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top