ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

income

IH1 N K AH2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -income-, *income*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income
accumulated income(n) กำไรสะสม, See also: accumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated earnings
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
income(n) รายได้, See also: เงินได้, รายรับ, Syn. earnings, revenue, wage
income tax(n) ภาษีเงินได้, See also: ภาษีรายได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
income(อิน' คัม) n. รายได้, เงินได้, รายรับ, สิ่งที่เพิ่มเข้ามา, การเข้ามา (revenue, receipts)
income taxภาษีรายได้
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)

English-Thai: Nontri Dictionary
income(n) รายได้, รายรับ, ดอกเบี้ย, เงินเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incomeรายได้, เงินได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
income bondกรมธรรม์ค้ำประกันเงินได้ ดู retirement annuity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
income distributionการกระจายรายได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
income policyกรมธรรม์จ่ายเงินได้ประจำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
income taxภาษีเงินได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
income taxภาษีเงินได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
income, grossรายได้เบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
income, nationalรายได้ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
income, netรายได้สุทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
income, unearnedรายได้พิเศษ (นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incomeรายได้ [TU Subject Heading]
Incomeรายได้ [การบัญชี]
Incomeรายได้ [การแพทย์]
Income distributionการกระจายรายได้ [TU Subject Heading]
Income Elasticityความยืดหยุ่นต่อรายได้ [การแพทย์]
Income inequalityความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ [เศรษฐศาสตร์]
Income redistributionการกระจายรายได้ใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Income shifting (Taxation)การโอนย้ายเงินได้ (ภาษีอากร) [TU Subject Heading]
Income Statementงบกำไรขาดทุน [การแพทย์]
Income Statement, Single-Stepแบบแสดงยอดชั้นเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
Good, because my tourism, you know, income is down slightly. We...ดี เพราะว่าการท่องเที่ยวของเรา รู้มั้ยว่ารายได้เข้าประเทศมันลดลงไปมาก เรา.. Mannequin: On the Move (1991)
He will sue you for the lost value of Andrew's income until the end of time.เขาจะฟ้องเรียกรายได้ที่หายไป... ของแอนดรูกันไม่เลิกเลย Bicentennial Man (1999)
Of course you'll want to inject Posilac in every eligible cow as each cow is not treated is a lost income opportunity.แน่นอน คุณต้องอยากฉีดโพซิแลคให้วัวทุกตัวที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) เพราะวัวทุกตัวที่ไม่ได้ฉีดหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการทำรายได้ The Corporation (2003)
Bolivia was determined to defend the corporations right to charge families living on $2 a day as much as one quarter of their income for water.รัฐบาลโบลิเวียมุ่งมั่น ที่จะปกป้องสิทธิของบรรษัท สิทธิที่จะเก็บค่าน้ำประปาถึง 1 ใน 4 ของเงินเดือน The Corporation (2003)
Farmers who grow their own seeds save their own seeds don't buy pesticides have threefold more incomes than farmers who are locked into the chemical treadmill depending on Monsanto and Cargillเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของตน ไม่ซื้อยาฆ่าแมลง The Corporation (2003)
Of course your income wouldn't be steady also...แน่นอนว่า รายได้คุณคงไม่มั่นคงด้วยเช่นกัน... Innocent Steps (2005)
My income isn't steady but...รายได้ผมไม่มั่นคง แต่... Innocent Steps (2005)
Nevermind that your income is not enough even for the familyนี่ท่านอาจจะไม่ได้เข้ามาดูสถานการณ์ภายในบ้านซะนาน Fearless (2006)
We believe this product has wide appeal to younger women in the upper income groups.เราเชื่อว่าสินค้านี้จะจับกลุ่มลูกค้า่ได้กว้าง ในคนหนุ่มสาวและกลุ่มผู้ใหญ่ Episode #2.2 (2008)
I've already ordered Connally, we're going after the Chandlers, every one individually, collectively, their income taxes are starting this week.เราจะออกหลังจากพวกชาร์ลเลอร์ ทุกๆคน ไม่ว่าคนเดียว เป็นกลุ่ม ภาษีรายได้จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ Frost/Nixon (2008)
He has, therefore, decided to donate a third of his monthly income to charity.ท่านจึงได้ตัดสินใจที่จะบริจาคเงิน.. หนึ่งในสามให้กับการกุศล Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incomeA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
incomeA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
incomeA man of wealth has to pay a lot of income tax.
incomeAn income adequate for one's needs.
incomeAn income tax is levied on any income that exceeds deductions.
incomeAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
incomeA six-figure income is not uncommon for physicians.
incomeA small income obliges us to thrift.
incomeAs our father got ill, we had to live on a small income.
incomeA special tax is imposed on very high incomes.
incomeAt that time I had a poor income and couldn't live on it.
incomeDisposable income is what counts for the level of personal consumption.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีเงินได้(n) income tax, Syn. ภาษีรายได้, Example: ผู้มีรายได้มากจากการประกอบอาชีพต้องเสียภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีรายได้(n) income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภ.ง.ด.(n) income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
ค่าจ้างรายเดือน(n) salary, See also: income, wage, earnings, Syn. เงินเดือน, Example: โรงงานนี้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับคนงาน, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
เงินได้(n) income, See also: revenue, Syn. รายได้, Example: สถิติเงินได้ต่อปีของคนไทยสูงขึ้นกว่าเมื่อสิบปีก่อนมาก, Count Unit: บาท
อาสิน(n) income from fruit trees, See also: income derived from fruits, Thai Definition: ผลประโยชน์รายได้อันเกิดจากต้นผลไม้, Notes: (มลายู)
รายรับ(n) income, See also: receipts, revenue, takings, Syn. รายได้, Ant. รายจ่าย, Example: ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถช่วยบันทึกเรื่องส่วนตัว จัดทำรายรับ รายจ่ายภายในบ้าน และรับส่งจดหมายได้, Thai Definition: รายการรับ, เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ, Notes: (กฎหมาย)
เงินรายได้(n) revenue, See also: income, proceeds, profits, returns, Syn. รายได้, Example: คุณต้องอยู่จัดทำงบเงินรายได้ของปี 2545 ให้เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าจ้างรายเดือน[khājāng rāideūoen] (n, exp) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings  FR: salaire mensuel [ m ] ; revenu mensuel [ m ]
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้[khwām leūamlam dān rāidāi] (n, exp) EN: differences in income  FR: différence de revenus [ f ]
แหล่งที่มาของรายได้[laengthīmā khøng rāidāi] (n, exp) EN: source of income  FR: source de revenu [ f ]
เงินได้[ngoendāi] (n) EN: income ; revenue  FR: revenu [ m ] ; salaire [ m ]
เงินได้สุทธิ[ngoendāi sutthi] (n, exp) EN: net income  FR: revenu net [ m ]
เงินรายได้[ngoen rāidāi] (n, exp) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns  FR: revenu [ m ]
เงินรายได้ทั้งปี[ngoen rāidāi thang pī] (n, exp) EN: annual income  FR: revenu annuel [ m ]
ภาษีเงินได้[phāsī ngoendāi] (n, exp) EN: income tax  FR: impôt sur le revenu [ m ]
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา[phāsī ngoendāi bukkhon thammadā] (n, exp) EN: personal income tax
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า[phāsī ngoendāi jāi lūang-nā] (n, exp) EN: prepaid income tax

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCOME IH1 N K AH2 M
INCOMES IH1 N K AH2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
income (n) ˈɪŋkʌm (i1 ng k uh m)
incomes (n) ˈɪŋkʌmz (i1 ng k uh m z)
income-tax (n) ˈɪŋkəm-tæks (i1 ng k @ m - t a k s)
income-taxes (n) ˈɪŋkəm-tæksɪz (i1 ng k @ m - t a k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所得税[suǒ dé shuì, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] income tax, #8,802 [Add to Longdo]
进账[jìn zhàng, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄤˋ, / ] income; receipts, #31,426 [Add to Longdo]
入不敷出[rù bù fū chū, ㄖㄨˋ ㄅㄨˋ ㄈㄨ ㄔㄨ, ] income does not cover expenditure; unable to make ends meet, #38,420 [Add to Longdo]
收入政策[shōu rù zhèng cè, ㄕㄡ ㄖㄨˋ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, ] income policy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkommensstufe { f }income group [Add to Longdo]
Einkommensteuer { f }; Einkommenssteuer { f } | Einkommensteuer einbehalten | gestaffelte Einkommensteuerincome tax | to deduct income tax at source | graduated income tax [Add to Longdo]
Einkommensteuererklärung { f } | Formular zur Einkommensteuererklärungincome tax return | form of income tax return [Add to Longdo]
Einkommensunterschiede { pl }income differentials [Add to Longdo]
Einkünfte { pl } | Einkünfte aus unselbstständiger Arbeitincome | income from employment; income from salaried employment [Add to Longdo]
Pro-Kopf-Einkommen { n }income per capita [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
インカム[inkamu] (n) income [Add to Longdo]
インカムゲイン[inkamugein] (n) income gain [Add to Longdo]
インカムタックス[inkamutakkusu] (n) income tax [Add to Longdo]
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers [Add to Longdo]
移転所得[いてんしょとく, itenshotoku] (n) transfer income [Add to Longdo]
一時所得[いちじしょとく, ichijishotoku] (n) occasional income [Add to Longdo]
隠居仕事[いんきょしごと, inkyoshigoto] (n) post-retirement job; work done by a retired person where earning an income is not a primary concern [Add to Longdo]
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases) [Add to Longdo]
可処分所得[かしょぶんしょとく, kashobunshotoku] (n) disposable income; disposable personal income; DPI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Income \In"come\, n.
   1. A coming in; entrance; admittance; ingress; infusion.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       More abundant incomes of light and strength from
       God.                 --Bp. Rust.
    [1913 Webster]
 
       At mine income I louted low.     --Drant.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is caused to enter; inspiration; influence;
    hence, courage or zeal imparted. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I would then make in and steep
       My income in their blood.       --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. That gain which proceeds from labor, business, property,
    or capital of any kind, as the produce of a farm, the rent
    of houses, the proceeds of professional business, the
    profits of commerce or of occupation, or the interest of
    money or stock in funds, etc.; revenue; receipts; salary;
    especially, the annual receipts of a private person, or a
    corporation, from property; as, a large income.
    [1913 Webster]
 
       No fields afford
       So large an income to the village lord. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol.) That which is taken into the body as food; the
    ingesta; -- sometimes restricted to the nutritive, or
    digestible, portion of the food. See {Food}. Opposed to
    {output}.
    [1913 Webster]
 
   {Income bond}, a bond issued on the income of the corporation
    or company issuing it, and the interest of which is to be
    paid from the earnings of the company before any dividends
    are made to stockholders; -- issued chiefly or exclusively
    by railroad companies.
 
   {Income tax}, a tax upon a person's incomes, emoluments,
    profits, etc., or upon the excess beyond a certain amount.
 
   Syn: Gain; profit; proceeds; salary; revenue; receipts;
     interest; emolument; produce.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 income
   n 1: the financial gain (earned or unearned) accruing over a
      given period of time [ant: {expenditure}, {outgo},
      {outlay}, {spending}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top