ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comforter

K AH1 M F ER0 T ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comforter-, *comforter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comforter[N] ผู้ที่ช่วยปลอบโยน, Syn. consoler, sympathizer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace

English-Thai: Nontri Dictionary
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need blankets, I need comforters, quilts, bedspreads.ฉันจำเป็นต้องใช้ผ้าห่มฉันต้องเป็ด, ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง Pulp Fiction (1994)
- A comforter. - lt's a blanket.ความสะดวกสบายของชีวิตยุคใหม่ Fight Club (1999)
And while he's doing that, you can strip both beds, pillowcases, comforters and sheets. .. ..and let me get this.แล้วตอนที่เขาไม่เห็น เธอก็ไปถอดปลอกหมอน หมอนโซฟา แล้วก็ผ้าปูเตียง แล้วก็เก็บหมอนแล้วก็ตุ๊กตา The Switch (2010)
Tampons, toilet paper, comforter, body shimmer.ผ้าอนามัย ทิชชู่ ผ้าห่ม โลชั่น And the Rich People Problems (2011)
I was kind of afraid to tell you this, but Emma threw up on your comforter.ฉันเคยกลัวแบบ ที่บอกคุณนี้ แต่เอมม่า โยนเข้ามา ผู้ที่ช่วยปลอบใจของคุณ Guys, Interrupted (2012)
Oh, my God. You are the worst comforter ever. (Sports game playing on TV)แม่ปลอบใจคนได้แย่ที่สุดที่เคยเจอเลย เดี๋ยว อะไรเนี่ย The Safe (2012)
I'm pretty sure she just stole my comforter.ฉันแน่ใจว่า \ เธอเพิ่งขโมยผ้าห่มฉันไป Feud (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMFORTER    K AH1 M F ER0 T ER0
COMFORTERS    K AH1 M F ER0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comforter    (n) kˈʌmfətər (k uh1 m f @ t @ r)
comforters    (n) kˈʌmfətəz (k uh1 m f @ t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棉被[mián bèi, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, ] comforter; quilt, #17,180 [Add to Longdo]
保惠师[bǎo huì shī, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄕ, / ] comforter, #569,039 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慰安者[いあんしゃ, iansha] (n) comforter [Add to Longdo]
掛け布団;掛布団;掛け蒲団;掛蒲団[かけぶとん, kakebuton] (n) bed cover; coverlet; quilt; comforter; eiderdown [Add to Longdo]
襟巻き(P);襟巻[えりまき, erimaki] (n) muffler; scarf; comforter; (P) [Add to Longdo]
首巻き;首巻;頸巻き;頸巻;頚巻き;頚巻;首まき[くびまき, kubimaki] (n) (See 襟巻) comforter; muffler; neckerchief; scarf; neckwear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comforter \Com"fort*er\, n.
   1. One who administers comfort or consolation.
    [1913 Webster]
 
       Let no comforter delight mine ear
       But such a one whose wrongs do suit with mine.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Script.) The Holy Spirit, -- referring to his office of
    comforting believers.
    [1913 Webster]
 
       But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the
       Father will send in my name, he shall teach you all
       things.                --John xiv.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   3. A knit woolen tippet, long and narrow. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
       The American schoolboy takes off his comforter and
       unbuttons his jacket before going in for a snowball
       fight.                --Pop. Sci.
                          Monthly.
    [1913 Webster]
 
   4. A wadded bedquilt; a comfortable. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {Job's comforter}, a boil. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comforter
   n 1: commiserates with someone who has had misfortune [syn:
      {sympathizer}, {sympathiser}, {comforter}]
   2: a person who reduces the intensity (e.g., of fears) and calms
     and pacifies; "a reliever of anxiety"; "an allayer of fears"
     [syn: {reliever}, {allayer}, {comforter}]
   3: bedding made of two layers of cloth filled with stuffing and
     stitched together [syn: {quilt}, {comforter}, {comfort},
     {puff}]
   4: device used for an infant to suck or bite on [syn:
     {comforter}, {pacifier}, {baby's dummy}, {teething ring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top