ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fireman

F AY1 R M AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fireman-, *fireman*
Possible hiragana form: ふぃれまん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fireman[N] เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, See also: เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง, พนักงานดับเพลิง, Syn. firefighter

English-Thai: Nontri Dictionary
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fireman's Carryอุ้มแบก,แบกอย่างคนดับเพลิง [การแพทย์]
Fireman's Dragอุ้มลากด้วยคอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is he, a fireman? Did he ever, you know, just kind of spend the night?พี่เค้าไม่มีเงินติดตัวเลย Hero (1992)
Yes. Angle on fireman.คุณไม่ควรจะเล่นอะไรกับใครแบบนี้ Hero (1992)
is your friend, the fireman, here?นี่คุณเหนหนังสือพิมพ์มั่งมั้ยอ่ะ Hero (1992)
Elliott, the fireman.-ชั้นจะฆ่าแก Hero (1992)
I should've been a fireman.ฉันควรเป็นนักดับเพลิงตั้งแต่แรกซะก็ดีแล้ว Jumanji (1995)
- Is he either a fireman? - No, he's a tracky step man.แล้วเขาหละ เป็นนักดับเพลิงรึป่าว? Ladder 49 (2004)
He was a good fireman.เค้าเป็นนักผจญเพลิงที่ดี มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย Ladder 49 (2004)
These people say you're cool, encouraging that you are a great fireman.คนพวกนี้บอกว่า คุณน่ะเก่ง ยกย่องว่าคุณเป็นนักดับเพลิงที่ยอดเยี่ยม ใช่มั้ย แค่นั้นใช่มั้ย? ซูจอง ไม่ใช่อย่างนั้น Sad Movie (2005)
Once a fireman rescued a girl from a blaze.กาลครั้งหนึ่ง นักดับเพลิงได้ช่วย ชีวิตสาวน้อยจากกองเพลิง Sad Movie (2005)
The fireman and the woman, they survived against crazy odds.นักดับเพิลงและสาวน้อยคนนั้น พวกเค้า รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหารย์ Sad Movie (2005)
So the fireman and the girl started dating, right?แล้วนักดับเพิลง กับ สาวน้อยคนนั้น ก็เริ่มคบกัน ใช่มั๊ย Sad Movie (2005)
Can our model fireman act in this way?นักดับเพลิงตัวอย่างของพวกเรา ทำอย่างนี้ได้เหรอ Sad Movie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firemanBefore the fireman were able to arrive, both buildings burned down.
firemanHe made up his mind to be a fireman.
firemanI don't recall ever wanting to be a fireman or a base ball player as a youth.
firemanIt took the fireman almost two hours to put out the fire.
firemanThe brave fireman rescued a boy from the burning house.
firemanThe fireman could not extinguish the flames.
firemanThe fireman rushed into the burning house.
firemanThe fireman soon put the fire out.
firemanThe fire was put out at the cost of a fireman's life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานดับเพลิง[N] fireman, See also: firefighter
ช่างไฟ[N] fireman, Syn. ช่างแก้ไฟฟ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ควบคุมไฟในรถไฟ เรือไฟ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดับเพลิง[n.] (khon dapphloēng) EN: fireman   FR: pompier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIREMAN    F AY1 R M AH0 N
FIREMAN'S    F AY1 R M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fireman    (n) fˈaɪəmən (f ai1 @ m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消防队员[xiāo fáng duì yuán, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] fireman, #18,730 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
ファイアマン[, faiaman] (n) fireman [Add to Longdo]
火消し;火消[ひけし, hikeshi] (n) (1) extinguishing a fire; (2) (Edo-period) fireman [Add to Longdo]
火消し役;火消役[ひけしやく, hikeshiyaku] (n) (1) (See 定火消し) fireman (in Edo); (2) problem-solver; fixer [Add to Longdo]
火夫[かふ, kafu] (n) fireman; stoker [Add to Longdo]
救援投手[きゅうえんとうしゅ, kyuuentoushu] (n) relief pitcher; fireman [Add to Longdo]
消防士[しょうぼうし, shouboushi] (n) fireman; firefighter [Add to Longdo]
消防夫[しょうぼうふ, shouboufu] (n) (obs) (See 消防士・しょうぼうし) fireman [Add to Longdo]
定火消し;定火消[じょうびけし, joubikeshi] (n) fireman (in Edo) [Add to Longdo]
罐焚き[かまたき, kamataki] (n) stoker; fireman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fireman \Fire"man\, n.; pl. {Firemen} (-men).
   1. A man whose business is to extinguish fires in towns; a
    member of a fire company.
    [1913 Webster]
 
   2. A man who tends the fires, as of a steam engine; a
    stocker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fireman
   n 1: play in which children pretend to put out a fire
   2: a laborer who tends fires (as on a coal-fired train or
     steamship) [syn: {stoker}, {fireman}]
   3: a pitcher who does not start the game [syn: {reliever},
     {relief pitcher}, {fireman}]
   4: a member of a fire department who tries to extinguish fires
     [syn: {fireman}, {firefighter}, {fire fighter}, {fire-eater}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top