ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allay

AH0 L EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allay-, *allay*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allay(vt) ทำให้สงบ, Syn. soothe, mollify
allay(vt) บรรเทา, See also: ระงับ, Syn. relieve, reduce, alleviate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe

English-Thai: Nontri Dictionary
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oversight is concerned an old pet project may be to blame, and Percy might be able to allay their fears.โอเวอร์ไซท์กังวล เกี่ยวกับโปรเจคเก่าๆ ว่าอาจจะถูกกล่าวโทษ และเพอร์ซี่เป็นคนเดียวที่จะ คลายกังวลเหล่านั้นได้ Falling Ash (2011)
A comforting environment to allay the suspicions of the audience.และดูปกติดูสะดวกสบายโดยไม่มีใครสงสัยอะไรเลย Toy Story of Terror (2013)
If it will allay this tension between us,ถ้ามันจะบรรเทาความตึงเครียดระหว่างเราได้ Dead to Rights (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allayBy love alone is enmity allayed.
allayHis calm words allayed my fear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
คลายกังวล(v) relieve, See also: allay, Syn. คลายความกังวล, Example: พอรู้ว่าฉันมีเพื่อนร่วมเดินทางแม่ก็คลายกังวล, Thai Definition: หายจากอาการเป็นห่วงหรือที่มีใจพะวงอยู่
ทุเลา(v) recover, See also: allay, moderate, be better, improve, not so bad, Syn. ค่อยยังชั่ว, Example: อาการเจ็บป่วยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ทุเลาลงแล้ว, Thai Definition: ค่อยๆ ลดความรุนแรงลง, น้อยลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลายกังวล[khlāi kangwon] (v, exp) EN: relieve ; allay
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLAY AH0 L EY1
ALLAYS AH0 L EY1 Z
ALLAYED AH0 L EY1 D
ALLAYING AH0 L EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allay (v) ˈəlˈɛɪ (@1 l ei1)
allays (v) ˈəlˈɛɪz (@1 l ei1 z)
allayed (v) ˈəlˈɛɪd (@1 l ei1 d)
allaying (v) ˈəlˈɛɪɪŋ (@1 l ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
水腹[みずばら, mizubara] (n) waterlogged stomach; allaying hunger with water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allay \Al*lay"\, v. t.
   To diminish in strength; to abate; to subside. "When the rage
   allays." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allay \Al*lay"\, n.
   Alleviation; abatement; check. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allay \Al*lay"\, n.
   Alloy. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allay \Al*lay"\, v. t.
   To mix (metals); to mix with a baser metal; to alloy; to
   deteriorate. [Archaic] --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allay \Al*lay"\, v. t. [imp. & p. p. {Allayed}; p. pr. & vb. n.
   {Allaying}.] [OE. alaien, aleggen, to lay down, put down,
   humble, put an end to, AS. [=a]lecgan; [=a]- (cf. Goth. us-,
   G. er-, orig. meaning out) + lecgan to lay; but confused with
   old forms of allege, alloy, alegge. See {Lay}.]
   1. To make quiet or put at rest; to pacify or appease; to
    quell; to calm; as, to allay popular excitement; to allay
    the tumult of the passions.
    [1913 Webster]
 
   2. To alleviate; to abate; to mitigate; as, to allay the
    severity of affliction or the bitterness of adversity.
    [1913 Webster]
 
       It would allay the burning quality of that fell
       poison.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To alleviate; check; repress; assuage; appease; abate;
     subdue; destroy; compose; soothe; calm; quiet. See
     {Alleviate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allay
   v 1: lessen the intensity of or calm; "The news eased my
      conscience"; "still the fears" [syn: {still}, {allay},
      {relieve}, {ease}]
   2: satisfy (thirst); "The cold water quenched his thirst" [syn:
     {quench}, {slake}, {allay}, {assuage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top