Search result for

dispel

(49 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispel-, *dispel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispel[VT] ขับไล่, See also: ไล่, กำจัด, ขจัด, Syn. disperse, clear away, scatter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispel(ดิสเพล') {dispelled,dispelling,dispels} vt. ทำให้กระจัดกระจาย,ขจัด,ทำให้หมดไป, Syn. disperse,scatter

English-Thai: Nontri Dictionary
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About my past and I'd prefer to dispel,เกี่ยวกับอดีตของฉันและฉันเลือกที่จะลืมมันไปซะๆ The Grandfather (2009)
Is there a gray area here? Let me dispel it.เราไม่เข้าใจกันเหรอ จะบอกให้ Tell It to the Frogs (2010)
Yes. **Soup to dispel the effects of alcohol..ใช่ เราไปทานซุปแฮจังกันดีกว่า * * * * ซุปที่ทานเพื่อให้สร่างเมา Episode #1.9 (2010)
It seems many of you have some misguided ideas about kidney donation, so I have invited Craig Lynwood, transplant coordinator at Fairview Memorial to dispel some of those myths.เหมือนว่าพวกเธอหลายคนยังเข้าใจอะไรผิดๆอยู่ กับการบริจาคไต ฉันจึงได้เชิญคุณ เคร็ก ลินด์วู้ด ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกถ่ายอวัยวะจากแฟร์วิวเมโมเรียล Searching (2011)
I hate to dispel a popular rumor, Stiles, but we never did that.ฉันเกลียดที่จะต้องแก้ข่าวลือ สไตลล์ แต่ พวกเราไม่เคยทำเรื่องนั่น Code Breaker (2011)
and to dispel any lingering clouds of suspicion,และเพื่อปัดเป่าเมฆหมอกเห่งความเคลือบแคลงใจ I Kissed a Girl (2011)
And all angry thoughts finally dispelled.และความโกรธแค้นทั้งหลายก็มลายไป Seven Psychopaths (2012)
And I'll invite a reporter from the New York social diary to dispel all the rumors of family strife.และแม่ก็ชวนนักข่าวจากทั่วนิวยอร์ค เพื่อมาเขียนข่าวเรื่องของครอบครัวเรา Despicable B (2012)
Laughter and drink have done much to dispel darkening gloom.เสียงหัวเราะและเครื่องดื่ม ได้ทำมาก ที่จะปัดเป่าความเศร้าโศกมืด Empty Hands (2012)
Thea, are you going into rehab? Miss Queen, are you being dispelled from Balliol Prep? Are you worried about the outcome?เธีย คุณจะไปรับการบำบัดไหม? คุณกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ไหม? Vertigo (2013)
And dispel troubled thought of Kore escaping --และอื่นปัดเป่าความคิดของไซรัสหลบหนี ... Separate Paths (2013)
As new cases of the virus now known as hepatitis V continue to be diagnosed every day and the Center for Disease Control scrambles to understand its strange mutation pattern, one voice has risen above the rest in dispelling the many fallaciesได้มีการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกวัน และศูนย์ควบคุมโรค ได้เร่งดำเนินการทำการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงประหลาดนี้ Radioactive (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dispelHow can we dispel their doubts and fears?
dispelThe authorities are trying to dispel the doubts about his death.
dispelThe rising sun dispelled the mist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัดรังควาน[V] exorcize evil spirits, See also: dispel by some supernatural power, Syn. ขับไล่, Example: ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องไสยาศาสตร์มักสามารถขับไล่ปีศาจ ปัดรังควานได้, Thai definition: ทำพิธีขับไล่ผี, โดยปริยายหมายถึงขับไล่อัปรีย์จัญไรให้พ้นไป
ฟาดเคราะห์[V] drive off bad luck, See also: dispel misfortune, Example: เธอฟาดเคราะห์ไปด้วยเงิน 20,000 บาทเชียวหรือ เฮ้อ! ฉันเสียดายแทนจริงๆ, Thai definition: ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป
ไสหัว[V] drive away, See also: dispel, drive off, chase away, Syn. ขับไล่, ไล่ส่ง, Example: ตำรวจดีควรยกย่อง แต่ตำรวจชั่วๆ ก็ควรจะไสหัวไปซะ, Thai definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune   
แก้[v.] (kaē) EN: alleviate ; dispel   FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir
แก้ฉงน[v. exp.] (kaē cha-ngon) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts   FR: dissiper le doute
แก้ปริศนา[v. exp.] (kaē pritsanā) EN: solve a mystery ; dispel a mystery   
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khajāi) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around   
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off   FR: éliminer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPEL    D IH2 S P EH1 L
DISPELL    D IH2 S P EH1 L
DISPELS    D IH2 S P EH1 L Z
DISPELLED    D IH2 S P EH1 L D
DISPELLING    D IH2 S P EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispel    (v) (d i1 s p e1 l)
dispels    (v) (d i1 s p e1 l z)
dispelled    (v) (d i1 s p e1 l d)
dispelling    (v) (d i1 s p e1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.) [Add to Longdo]
解き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to dispel doubts [Add to Longdo]
疑いを晴らす[うたがいをはらす, utagaiwoharasu] (exp,v5s) to dispel doubts [Add to Longdo]
疑問氷解[ぎもんひょうかい, gimonhyoukai] (n) one's doubts being cleared away (dispelled, resolved) [Add to Longdo]
護法[ごほう, gohou] (n) (1) {Buddh} defence of Buddhist doctrines; god who defends Buddhist doctrines; (2) defence of the constitution; (3) religious power to dispel demons and diseases [Add to Longdo]
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big [Add to Longdo]
晴らす(P);霽らす[はらす, harasu] (v5s,vt) to dispel; to clear away; to refresh (oneself); (P) [Add to Longdo]
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
氷釈[ひょうしゃく, hyoushaku] (n,vs) melting like ice; dispelling doubts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pì, ㄆㄧˋ, / ] dispel; open up; refute, #12,165 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Dispel \Dis*pel"\, v. t. [imp. & p. p. {Dispelled}; p. pr. & vb.
     n. {Dispelling}.] [L. dispellere; dis- + pellere to push,
     drive. See {Pulse} a beating.]
     To drive away by scattering, or so to cause to vanish; to
     clear away; to banish; to dissipate; as, to dispel a cloud,
     vapors, cares, doubts, illusions.
     [1913 Webster]
  
           [Satan] gently raised
           their fainting courage, and dispelled their fears.
                                                    --Milton.
     [1913 Webster]
  
           I saw myself the lambent easy light
           Gild the brown horror, and dispel the night. --Dryden.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dispel
      v 1: force to go away; used both with concrete and metaphoric
           meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad
           thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn
           back many disappointed customers" [syn: {chase away},
           {drive out}, {turn back}, {drive away}, {dispel}, {drive
           off}, {run off}]
      2: to cause to separate and go in different directions; "She
         waved her hand and scattered the crowds" [syn: {disperse},
         {dissipate}, {dispel}, {break up}, {scatter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top